Apskaita

Šiame skyrelyje skelbiami teisės aktai dėl apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo.

 

 

Europos Sąjungos teisės aktai

Direktyvos

 1. 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo
 2. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES „Dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB
 3. 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 91/674/EEBDėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės
 4. 1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEBDėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės“ (su pakeitimais)

 

Įstatymai

 1. Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymas

Kitų institucijų teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai

 1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1K-040 „Dėl Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo
 2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo
 3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai (dėl verslo apskaitos standartų)

 

 1. Lietuvos Respublikos finansų ministro  2018 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1K-117 „Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo

 

Įstaigos teisės aktai (dėl verslo apskaitos standartų)

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymai
 

 1. 2016 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V2-1Dėl Audito ir apskaitos tarnybos dirketoriaus 2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. VAS-15 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano tvirtinimo" pakeitimo"

 

2015 metų Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymai

 1. 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. VAS-59 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. VAS-40 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 2. 2015 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. VAS-49 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 12 punkto pakeitimo“
 3. 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. VAS-48 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. VAS-18 „Dėl 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 4. 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. VAS-47 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 8 punkto pakeitimo“
 5. 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. VAS-46 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. VAS-12 „Dėl 35-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių pertvarkymas“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 6. 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. VAS-45 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 15 punkto pakeitimo“
 7. 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. VAS-44 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 17 punkto pakeitimo“
 8. 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. VAS-43 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. VAS-6 „Dėl 41-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių skaidymas“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 9. 2015 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. VAS-41 „Dėl 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ tvirtinimo“
 10. 2015 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. VAS-40 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ tvirtinimo“
 11. 2015 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. VAS-39 „Dėl 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ tvirtinimo“
 12. 2015 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. VAS-38 „Dėl 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ tvirtinimo“
 13. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-34 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-14 „Dėl 30-ojo verslo apskaitos standarto „Susiję asmenys“ tvirtinimo“ 1 punkto ir Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. VAS-48 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-14 „Dėl 30-ojo verslo apskaitos standarto „Susiję asmenys“ tvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios“
 14. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-33 „Dėl Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. VAS-9 „Dėl 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 15. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-32 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. VAS-3 „Dėl 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 16. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-31 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 13 punkto pakeitimo“
 17. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-30 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 12 punkto pakeitimo“
 18. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-29 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-16 „Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 19. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-28 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-15 „Dėl 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 20. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-27 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. VAS-14 „Dėl 5-ojo verslo apskaitos standarto „Pinigų srautų ataskaita“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 21. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-26 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. VAS-12 „Dėl 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 22. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-25 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VAS-14 „Dėl 28-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių likvidavimas“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 23. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-24 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. VAS-6 „Dėl 26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės“ tvirtinimo“ pakeitimo"
 24. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-23 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. VAS-20 „Dėl 29-ojo verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 25. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-22 „Dėl 19-ojo verslo apskaitos standarto „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“ tvirtinimo
 26. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-20 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. VAS-25 „Dėl 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 27. 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VAS-19 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. VAS-24 „Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 28. 2015 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VAS-15 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo“
 29. 2015 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VAS-11 „Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 7 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“, pakeitimo“
 30. 2015 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VAS-6 „Dėl 4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ tvirtinimo“
 31. 2015 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. VAS-2 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2006 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. VAS-6 „Dėl 33-iojo verslo apskaitos standarto „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“ tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
 32. 2015 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. VAS-1 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. VAS-18 „Dėl 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“

2014 metų Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymai

 1. 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VAS-37 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. VAS-39 „Dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 2. 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. VAS-36 „Dėl 32-ojo verslo apskaitos standarto „Tikrosios vertės nustatymas“ tvirtinimo“
 3. 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. VAS-35 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. VAS-18 „Dėl 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 4. 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. VAS-34 „Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos Apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 17 punkto pakeitimo“
 5. 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. VAS-33 „Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos Apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 9 punkto pakeitimo“
 6. 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. VAS-30 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 8 punkto pakeitimo“;
 7. 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. VAS-29 „Dėl viešosios įstaigos audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. VAS-9 „Dėl 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ tvirtinimo“ pakeitimo“;
 8. 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. VAS-28 „Dėl audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. VAS-24 „Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ tvirtinimo“ pakeitimo“;
 9. 2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. VAS-22 „Dėl 40-ojo verslo apskaitos standarto „Euro įvedimas" tvirtinimo“
 10. 2014 m. vasario 18 d įsakymas Nr. VAS-19 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. VAS-18 „Dėl 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“

2013 metų Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymai

 1. 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VAS-30 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. VAS-39 „Dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 2. 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VAS-29 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 15 punkto pakeitimo“
 3. 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VAS-28 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 13 punkto pakeitimo“
 4. 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. VAS-25 „Dėl 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ tvirtinimo“
 5. 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. VAS-22 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 12 punkto pakeitimo“
 6. 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. VAS-20 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. VAS-11 „Dėl 27-ojo verslo apskaitos standarto „Koncesijos sutartys“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 7. 2013 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. VAS-18 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 17 punkto pakeitimo“
 8. 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. VAS-17 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 12 punkto pakeitimo“
 9. 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. VAS-16 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ pakeitimo“
 10. 2013 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. VAS-8 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-16 „Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 11. 2013 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. VAS-7 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-15 „Dėl 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 12. 2013 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. VAS-3 „Dėl 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai“ tvirtinimo“
 13. 2013 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. VAS-2 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. VAS-39 „Dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 14. 2013 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. VAS-1 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VAS-15 „Dėl 43-iojo verslo apskaitos standarto „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“

2012 metų Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymai

 1. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-54 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. VAS-18 „Dėl 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 2. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. VAS-53 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VAS-15 „Dėl 43-iojo verslo apskaitos standarto „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“
 3. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-52 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. VAS-6 „Dėl 41-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių skaidymas“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 4. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-51 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. VAS-39 „Dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 5. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-50 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VAS-20 „Dėl 37-ojo verslo apskaitos standarto „Jungtinė veikla“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 6. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-47 „Dėl viešosios įstaigos audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. VAS-20 „Dėl 29-ojo verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 7. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-46 „Dėl viešosios įstaigos audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VAS-14 „Dėl 28-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių likvidavimas“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 8. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-45 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. VAS-11 „Dėl 27-ojo verslo apskaitos standarto „Koncesijos sutartys“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 9. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-44 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. VAS-6 „Dėl 26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 10. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-43 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ pakeitimo“
 11. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-42 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 7 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ pakeitimo“
 12. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-41 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ pakeitimo“
 13. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-40 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 17 punkto pakeitimo“
 14. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-39 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. VAS-4 „Dėl 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“
 15. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-38 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 15 punkto pakeitimo“
 16. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-36 „Dėl viešosios įstaigos audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. VAS-9 „Dėl 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 17. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-34 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-16 „Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“" tvirtinimo“ pakeitimo“
 18. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-33 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-15 „Dėl 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 19. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-31 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 13 punkto pakeitimo“
 20. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-30 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 12 punkto pakeitimo“
 21. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-27 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 9 punkto pakeitimo“
 22. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-26 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VAS-21 „Dėl 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 23. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-25 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. VAS-12 „Dėl 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 24. 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-24 „Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ tvirtinimo“
 25. 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. VAS-23 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. VAS-12 „Dėl 35-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių pertvarkymas“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 26. 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. VAS-22 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 8 punkto pakeitimo“
 27. 2012 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. VAS-18 „Dėl 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“
 28. 2012 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. VAS-17 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 7 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ pakeitimo“
 29. 2012 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. VAS-16 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 4 punkto pakeitimo“
 30. 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. VAS-15 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VAS-15 „Dėl 43-iojo verslo apskaitos standarto „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 31. 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. VAS-14 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. VAS-39 „Dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 32. 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. VAS-12 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-16 „Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“
 33. 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. VAS-11 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. VAS-14 „Dėl 5-ojo verslo apskaitos standarto „Pinigų srautų ataskaita“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 34. 2012 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. VAS-8 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ pakeitimo“
 35. 2012 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. VAS-7 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2006 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. VAS-8 „Dėl 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ pakeitimo“ pakeitimo“

2011 metų Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymai

 1. 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VAS-21 „Dėl 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ tvirtinimo“
 2. 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VAS-20 „Dėl 37-ojo verslo apskaitos standarto „Jungtinė veikla“ tvirtinimo“
 3. 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VAS-19 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. VAS-12 „Dėl 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 4. 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VAS-18 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. VAS-9 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ naujos redakcijos“ pakeitimo“
 5. 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VAS-16 „Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ tvirtinimo“ pakeitimo“
 6. 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VAS-15 „Dėl 43-iojo verslo apskaitos standarto „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“
 7. 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. VAS-14 „Dėl 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ pakeitimo“
 8. 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. VAS-13 „Dėl 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ papildymo“
 9. 2011 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. VAS-10 „Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. VAS-39 „Dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ papildymo“
 10. 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. VAS-7 „Dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ pakeitimo“
 11. 2011 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VAS-5 „Dėl 23-iojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ pakeitimo“
 12. 2011 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. VAS-4 „Dėl 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ tvirtinimo“
 13. 2011 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. VAS-3 „Dėl 23-iojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ pakeitimo“
 14. 2011 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. VAS-2 „Dėl 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ 18.4 punkto pakeitimo“
 15. 2011 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. VAS-1 „Dėl 25-ojo verslo apskaitos standarto „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“ pakeitimo“

2010 metų Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymai

 1. 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. VAS-41 „Dėl 28-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių likvidavimas“ pakeitimo“
 2. 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. VAS-39 „Dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“
 3. 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. VAS-37 „Dėl 26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės“ pakeitimo“
 4. 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. VAS-36 „Dėl 23-iojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ pakeitimo“
 5. 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. VAS-35 „Dėl 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ pakeitimo“
 6. 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. VAS-32 „Dėl 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ pakeitimo“
 7. 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. VAS-30 „Dėl 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ pakeitimo“
 8. 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. VAS-29 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ pakeitimo“
 9. 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. VAS-28 „Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ pakeitimo“
 10. 2010 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. VAS-23 „Dėl 27-ojo verslo apskaitos standarto „Koncesijos sutartys“ pakeitimo“
 11. 2010 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. VAS-21 „Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ pakeitimo“
 12. 2010 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. VAS-20 „Dėl 29-ojo verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ tvirtinimo“
 13. 2010 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. VAS-14 „Dėl 5-ojo verslo apskaitos standarto „Pinigų srautų ataskaita“ tvirtinimo“
 14. 2010 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. VAS-13 „Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ tvirtinimo“
 15. 2010 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. VAS-12 „Dėl 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ tvirtinimo“
 16. 2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. VAS-6 „Dėl 41-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių skaidymas“ tvirtinimo“
 17. 2010 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. VAS-5 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ papildymo“

2009 metų Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymai

 1. 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. VAS-14 „Dėl 28-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių likvidavimas“ tvirtinimo“
 2. 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. VAS-12 „Dėl 34-ojo verslo apskaitos standarto „Segmentų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje“ pakeitimo“
 3. 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. VAS-11 „Dėl 27-ojo verslo apskaitos standarto „Koncesijos sutartys“ tvirtinimo“
 4. 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VAS-10 „Dėl 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ pakeitimo“
 5. 2009 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. VAS-9 „Dėl 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ tvirtinimo“
 6. 2009 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. VAS-7 „Dėl 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ pakeitimo“
 7. 2009 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. VAS-5 „Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ pakeitimo“

2008 metų Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymai

 1. 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VAS-18 „Dėl 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui tvirtinimo“
 2. 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VAS-16 „Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ tvirtinimo“
 3. 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VAS-15 „Dėl 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ tvirtinimo“
 4. 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. VAS-13 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 18 punkto pakeitimo“
 5. 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. VAS-12 „Dėl 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ 19 punkto pakeitimo“
 6. 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. VAS-11 „Dėl 20-ojo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ pakeitimo“
 7. 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. VAS-9 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ naujos redakcijos“
 8. 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. VAS-8 „Dėl 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ pakeitimo“

2007 metų Apskaitos instituto direktoriaus įsakymai

 1. 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. VAS-8 „Dėl 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ pakeitimo“
 2. 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. VAS-6 „Dėl 26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės“ tvirtinimo“
 3. 2007 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. VAS-4 „Dėl 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ pakeitimo“

2006 metų Apskaitos instituto direktoriaus įsakymai

 1. 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VAS-32 „Dėl 23-iojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ pakeitimo“
 2. 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VAS-31 „Dėl 22-ojo verslo apskaitos standarto „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ pakeitimo“
 3. 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VAS-29 „Dėl 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ pakeitimo“
 4. 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VAS-23 „Dėl 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ pakeitimo“
 5. 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VAS-22 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ pakeitimo“
 6. 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VAS-20 „Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ pakeitimo“
 7. 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VAS-19 „Dėl 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ pakeitimo“
 8. 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. VAS-8 „Dėl 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ pakeitimo“
 9. 2006 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. VAS-7 „Dėl 22-ojo verslo apskaitos standarto „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas" pakeitimo“
 10. 2006 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. VAS-4 „Dėl 23-iojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ papildymo“

2005 metų Apskaitos instituto direktoriaus įsakymai

 1. 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. VAS-12 „Dėl 35-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių pertvarkymas“ tvirtinimo“
 2. 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VAS-11 „Dėl 34-ojo verslo apskaitos standarto „Segmentų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje“ tvirtinimo“
 3. 2005 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. VAS-8 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ pakeitimo“
 4. 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. VAS-3 „Dėl 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ pakeitimo“

2004 metų Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimai

 1. 2004 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 12 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“
 2. 2004 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 7 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“
 3. 2004 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“
 4. 2004 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. 4 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ papildymo“

2003 metų Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimai

 1. 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-11