DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apskaita 2
  • Apskaitos tvarkymo ir FA sudarymo teisės aktai 2
   • 1.

    Pagal kokius apskaitos standartus turi būti tvarkoma apskaita ir sudaromos finansinės ataskaitos?

    Ūkio subjektai apskaitą turi tvarkyti taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnyje nurodytus apskaitos standartus.

     

    Įvairių teisinių formų juridinių asmenų apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas

    Teisinė juridinio asmens forma

    Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos pagal:

    Finansų maklerio įmonės,

    reguliuojamos rinkos operatorius,

    Lietuvos centrinis vertybinių popierių    depozitoriumas,

    draudimo įmonės,

    perdraudimo įmonės,

    valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą,

    kredito įstaigos, išskyrus kredito unijas

    Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus)

    Ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje

    Verslo apskaitos standartus

    arba

    tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus).

     

    Konsoliduotąsias finansines ataskaitas privalantys sudaryti subjektai, apskaitą tvarko taip, kad užtikrintų šių ataskaitų sudarymą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus).

    AB, UAB, ŽŪB,

    valstybės įmonės,

    savivaldybės įmonės

    Verslo apskaitos standartus

    arba

    tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus).

    Kolektyvinio investavimo subjektai,

    profesinių pensijų fondai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą

    39-ąjį verslo apskaitos standartą „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“

    arba

    tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus).

    Pensijų fondai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą,

    pensijų fondai, veikiantys Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą

    39-ąjį verslo apskaitos standartą „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“.

    Kredito unijos

    43-iąjį verslo apskaitos standartą „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“.

    Mažosios bendrijos

    38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“

    arba

    visus kitus verslo apskaitos standartus

    arba

    tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus).

    Individualios įmonės,

    tikrosios ūkinės bendrijos,

    komanditinės ūkinės bendrijos

    Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1K-040 patvirtintas Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisykles.

    Jei savo nuožiūra nusprendžia arba privalo sudaryti finansines ataskaitas:

    38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos"
    arba

    visus kitus verslo apskaitos standartus,

    arba

    tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus).

    Viešosios įstaigos, išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurios pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų ir kurios taiko viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus,

    asociacijos, rūmai,

    labdaros ir paramos fondai,

    daugiabučių namų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos,

    politinės partijos,

    kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai

    Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintas Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles.

    Viešojo sektoriaus subjektai

    Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

     

    Atnaujinta: 2021 04 20

   • 2.

    Kokie teisės aktai reglamentuoja gyventojų individualios veiklos, veiklos pagal verslo liudijimus ir žemės ūkio veiklos apskaitą?

    Verslo apskaitos standartai nereglamentuoja gyventojų individualios veiklos, veiklos pagal verslo liudijimus ir žemės ūkio veiklos apskaitos.

     

    Teisės aktai, reglamentuojantys fizinių asmenų ekonominės veiklos  apskaitą

     Fizinių asmenų grupės

     Apskaitą reglamentuoja:

    Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla (išskyrus veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą)

     Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 patvirtintos Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės

    Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus

     Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-160 patvirtintos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės 

     Ūkininko ūkiai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla

     Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 patvirtintos Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijos 

    Ūkininkai, pretenduojantys gauti ES struktūrinių fondų ir kitą investicinę paramą, taip pat parama neketinantys naudotis ūkininkai

    Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės  11 d. įsakymu Nr. 3D-266 patvirtintos Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijos

     

    Atnaujinta: 2021 02 02