Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apskaita 5
  • Atgalinė nuoma 5
   • 1.

    Kaip apskaitoje turi būti registruojamas pelnas (nuostolis), gautas turtą pardavus pagal atgalinės finansinės nuomos sutartį?

       Pelnas, gautas pardavus tokį turtą, neturi būti pripažįstamas to laikotarpio, kada turtas buvo parduotas, pajamomis. Jis turi būti amortizuojamas per atgalinės finansinės nuomos laikotarpį. Kiekvieną mėnesį apskaitoje daromi šie įrašai:

       D 492 Ateinančių laikotarpių pajamos

       K 6306 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos

       Nuostolis, susidaręs tą turtą pardavus, turėtų būti pripažintas to laikotarpio, kada turtas buvo parduotas, sąnaudomis.

    Atnaujinta: 2021 04 20

   • 2.

    Kada ir kaip apskaitoje registruojamas pagal atgalinės finansinės nuomos sutartį valdomas turtas, pvz., pastatas?

       Paprastai turto pardavimo data sutampa su atgalinės finansinės nuomos sutarties data. Tą pačią dieną, kai pastatas buvo parduotas ir išnuomotas pagal finansinės nuomos sutartį, apskaitoje turėtų būti registruojamas kaip įsigytas pagal atgalinės finansinės nuomos sutartį:

       D 1210 Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina

       K 4211 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

       Įmonės apskaitoje turėtų būti išskirta ir ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 3.

    Kada ir kaip pardavėjo apskaitoje registruojama turto, pvz., pastato, parduodamo pagal atgalinės nuomos sutartį, pardavimo operacija?

       Paprastai pastato pardavimo data sutampa su atgalinės finansinės nuomos sutarties data. Pastato pardavimo ir atgalinės finansinės nuomos sutarčių sudarymo datą apskaitoje daromi šie įrašai:

       D 271 Sąskaitos bankuose

       D 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

       K 1210 Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina

       K 492 Ateinančių laikotarpių pajamos

    arba
       D 271 Sąskaitos bankuose

       D 6400 Ilgalaikio  turto perleidimo nuostolis

       D 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

       K 1210 Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 4.

    Kas yra atgalinė nuoma?

    Pagal 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ nuostatas atgalinės nuomos esmė yra ta, kad įsigytas turtas vėliau pagal finansinės nuomos sutartį perduodamas jo pardavėjui.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 5.

    Ar naują turto įsigijimo vertę reikia nudėvėti per iš naujo patvirtintą naudingo tarnavimo laiką?

       Pagal atgalinės finansinės nuomos sutartį gauto turto, pavyzdžiui, pastato, naujos įsigijimo vertės nusidėvėjimas skaičiuojamas per visą likusį anksčiau nustatytą naudingo tarnavimo laiką. Apskaitoje nusidėvėjimas registruojamas šiais įrašais:


       D 6306 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos


       K 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

    Atnaujinta: 2021 02 02