BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apskaita 2
  • Atlygis darbuotojui 2
   • 1.

    Kaip apskaitoje registruojamas darbuotojo darbo užmokestis, GPM ir įmokos Sodrai, kai sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis?

    Pagal 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusias Darbo kodekso 96–99 straipsnių nuostatas dėl darbo keliems darbdaviams sutarčių darbdavio funkcijas, susijusias su šio darbuotojo pajamų apmokestinimu, socialinio draudimo ir kitų įmokų už šį darbuotoją sumokėjimu, informacijos apie jį pateikimu atlieka pirmasis darbdavys. Kiti darbdaviai pirmajam darbdaviui privalo kompensuoti išlaidas pagal jų sudarytą susitarimą, atsižvelgdami į darbo laiką, kurį jiems dirbo šis darbuotojas. Šių išlaidų kompensavimas nelaikomas pirmojo darbdavio pajamomis, o visų darbdavių išlaidos prilyginamos darbo sąnaudoms. 
    Sudarius darbo keliems darbdaviams sutartis, atlygio šiam darbuotojui sąnaudos, iš darbdavio lėšų sumokamų socialinio draudimo įmokų sąnaudos ir mokėtinas darbo užmokestis parodomi kiekvieno darbdavio finansinėse ataskaitose atskirai, atsižvelgiant į darbo laiką, kurį jiems dirbo darbuotojas. 
    Kadangi pirmasis darbdavys turi deklaruoti ir pervesti į biudžetą ir kitiems darbdaviams tenkančią atlygio darbuotojui už darbą, gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų dalį, tai jo apskaitoje turėtų būti registruojamos iš kitų darbdavių surenkamos gautinos sumos ir mokėtinos į biudžetą sumos.  
    Pavyzdžiui, įmonė „A“ ir įmonė „B“ sudarė su apskaitą tvarkančiu darbuotoju darbo keliems darbdaviams sutartį (toliau – sutartis). Įmonės „A“ ir įmonės „B“ apskaitoje registruojamos sutartyje numatytos atlygio darbuotojui už darbą šiose įmonėse dalys (2/3 ir 1/3), t. y. pripažįstamos darbo užmokesčio ir iš darbdavio lėšų mokamų socialinio draudimo įmokų sąnaudos, išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokų darbuotojo dalis ir mokėtina darbuotojui darbo užmokesčio suma. 
    Įmonės „A“ apskaitoje pripažįstama sutartyje numatytos 2/3 dalys atlygio už darbą, gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų. Įmonės „A“ apskaitoje gali būti daromi įrašai šiose sąskaitose:
    D 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir  su juo susijusios sąnaudos  (2/3)
    K 4480 Mokėtinas darbo užmokestis (2/3)
    K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (2/3)
    ir
    D 4480 Mokėtinas darbo užmokestis (2/3)
    K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (2/3)
    K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos  (2/3)
    Įmonės „B“ apskaitoje pripažįstama sutartyje numatyta 1/3 dalis atlygio už darbą, gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų. Įmonės „B“ apskaitoje gali būti daromi įrašai šiose sąskaitose:
    D 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir  su juo susijusios sąnaudos  (1/3)
    K 4480 Mokėtinas darbo užmokestis (1/3)
    K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos  (1/3)
    ir
    D 4480 Mokėtinas darbo užmokestis (1/3)
    K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (1/3)
    K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos  (1/3)
    Kadangi pagal susitarimą pirmasis darbdavys yra įmonė „A“, todėl ji turi deklaruoti ir pervesti į biudžetą visą (įmonės „A“ ir įmonėje „B“) su šio darbuotojo darbo užmokesčiu susijusį gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas. Pagal apskaitos dokumentą, surašomą įmonių tarpusavio susitarimu, įmonė „B“ už ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumas turi pervesti įmonei „A“. 
    Įmonės „B“ apskaitoje gali būti daromi įrašai šiose sąskaitose:
    D 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (1/3)
    D 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos  (1/3)
    K 4494 Kitos mokėtinos sumos (įmonei „A“) (1/3)
    Įmonės „A“ apskaitoje gali būti daromi įrašai šiose sąskaitose:
    D 2446  Kitos gautinos sumos (iš įmonės „B“) (1/3)
    K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (1/3)
    K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos  (1/3)
     

    Atnaujinta: 2021 08 13

   • 2.

    Kaip įmonės apskaitoje registruojamos darbuotojo pajamos, gautos natūra?

    Kai darbuotojo iš įmonės gautas turtas, paslaugos ar kita nauda ne pinigais pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra pripažįstama darbuotojo pajamomis, gautomis natūra, įmonės apskaitoje šios pajamos neregistruojamos. Įmonės apskaitoje registruojami teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoti privalomi sumokėti mokesčiai. Darbdavys (naudos davėjas) turi išskaičiuoti iš darbuotojo (naudos gavėjo) ir sumokėti į valstybės biudžetą gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas. Kadangi įmonei ir darbuotojui susitarus šie mokesčiai gali būti sumokėti įmonės lėšomis arba išskaičiuojami iš darbuotojo darbo užmokesčio, tai ir apskaitoje registruojama skirtingai. Be to įmonė turi apskaičiuoti ir sumokėti iš savo lėšų socialinio draudimo įmokų įmonės dalį.

    Pavyzdžiui, darbuotojas savo asmeniniams reikalams naudojo įmonės automobilį, todėl įmonė apskaičiavo 480 EUR darbuotojo natūra gautų pajamų, 96,00 EUR gyventojų pajamų mokestį, 93,60 EUR valstybinio socialinio draudimo įmokų darbuotojo dalį ir 8,50 EUR valstybinio socialinio draudimo įmokų įmonės dalį.

    Jei teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis ir socialinio draudimo įmokų darbuotojo dalis išskaičiuojami iš darbuotojo darbo užmokesčio, tai apskaičiuoti mokesčiai įmonės apskaitoje registruojami šiose sąskaitose:

     D 4480 Mokėtinas darbo užmokestis                                  189,60

     K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis                  96,00 

     K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos                 93,60 

     ir

     D 63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos                     8,50

     K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos                 8,50

    Jei pagal darbdavio ir darbuotojo susitarimą įmonė privalomus išskaičiuoti mokesčius sumoka iš įmonės lėšų, tai apskaičiuotos  mokesčių sumos pripažįstamos įmonės bendrosiomis ir administracinėmis sąnaudomis. Ši ūkinė operacija įmonės apskaitoje registruojama šiose sąskaitose:

     D 63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos                     198,10

     K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis                  96,00 

     K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos                 102,10

    Atnaujinta: 2021 08 17