DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apskaita 7
  • Daugiabučių namų administravimo apskaita 7
   • 1.

    Kaip gyvenamuosius namus administruojančios įmonės apskaitoje registruojama iš valstybės ir savivaldybių gaunama parama gyventojams ir įmonei?

       Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ dotacija laikoma valstybės ar savivaldybės institucijos tikslinė parama įmonei, jei įmonė anksčiau įvykdė arba ateityje įvykdys paramos teikėjo nustatytas sąlygas.

       Mūsų nuomone, jei įmonė, administruojanti ar organizuojanti daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimą, veikia kaip tarpininkė ir į banko sąskaitą gauna valstybės paramos daugiabučio namo savininkams lėšas, kurios pagal teisės aktus yra skirtos gyventojams remti (toliau – parama gyventojams) ir kurios pagal nustatytą tvarką turi būti pervestos kredito įstaigai, tai savo apskaitoje įmonė turėtų registruoti ne dotaciją, o įsipareigojimą, arba mažinti iš namo savininkų gautinų įmokų sumą.

       Jei pagal įmonės apskaitos politiką apskaitoje neregistruojamos gautinos namo savininkų įmokos, tai gavus paramos gyventojams pinigus, galėtų būti daromi įrašai:

       D 271 Sąskaitos bankuose

       K 449 Kitos mokėtinos sumos (gauta parama gyventojams)

       Teisės aktų nustatyta tvarka paramos gyventojams pinigus pervedusi kredito įstaigai, įmonė apskaitoje registruotų:

       D 449 Kitos mokėtinos sumos (gauta parama gyventojams)

       K 271 Sąskaitos bankuose

       Jei pagal įmonės apskaitos politiką apskaitoje registruojamos gautinos namo savininkų įmokos, daromi įrašai:

       D 271 Sąskaitos bankuose

       K 244 Kitos gautinos sumos (namo savininkų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis) 

       Jei administruojanti ar organizuojanti daugiabučio namo atnaujinimo projekto  įgyvendinimą įmonė iš valstybės ar savivaldybės institucijų pagal paramos programą gauna lėšas įmonės patirtoms išlaidoms kompensuoti, pavyzdžiui, įmonės lėšomis parengto daugiabučio namo atnaujinimo projekto sąnaudoms kompensuoti,  tokia parama įmonės apskaitoje  registruojama kaip su pajamomis susijusi dotacija:

       D 271 Sąskaitos bankuose

       K 402 Su pajamomis susijusios dotacijos

       Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ su pajamomis susijusi dotacija, skirta patirtoms sąnaudoms kompensuoti, apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalimi, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta:

       D 402 Su pajamomis susijusios dotacijos

       K 6XX Sąnaudos

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 2.

    Kaip gyvenamuosius namus administruojančios įmonės apskaitoje registruojama banko paskola, jei įmonė pati paima ir turi grąžinti paskolą, nors pinigai bus naudojami gyvenamiesiems namams atnaujinti (renovuoti)?

      Jei įmonė su kredito įstaiga sudaro sutartį dėl ilgalaikės paskolos, kurią įsipareigoja pati grąžinti, tai, nepriklausomai nuo to, kokiam tikslui paskola naudojama, įmonės apskaitoje turėtų būti registruojama ir finansinėse ataskaitose parodoma visa paimtos paskolos suma kaip finansinis įsipareigojimas bankui.

       Gavus paskolą, įmonės apskaitoje galėtų būti daromi įrašai:

       D 271 Sąskaitos bankuose

       K 422 Skolos kredito įstaigoms (ilgalaikė įmonės skola)

       K 4411 Skolų kredito įstaigoms einamųjų metų dalis (įmonės skola kredito įstaigai)     

      Įmonės apskaitoje būtų registruojamos ataskaitinio laikotarpio palūkanų sąnaudos:

       D 6802  Kitų įmonei suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

       K 441 Skolos kredito įstaigoms (mokėtinos palūkanos)

       Pervedusi pinigus kredito įstaigai, įmonė apskaitoje registruoja:

       D 4411 Skolų kredito įstaigoms einamųjų metų dalis (įmonės skola kredito įstaigai)     

       D 441 Skolos kredito įstaigoms (mokėtinos palūkanos)

       K 271 Sąskaitos bankuose

      Kai, vykdydama įsipareigojimus namo savininkams, įmonė paskolos pinigais sumoka rangovams už namo remonto ar renovacijos darbus, o namo savininkai įsipareigoja grąžinti įmonei pinigus mokėdami įmokas, tai rangovams sumokėta suma turėtų būti įmonės apskaitoje registruojama ir finansinėse ataskaitose parodoma kaip iš namo savininkų gautina suma. Apskaitoje galėtų būti daromi įrašai:

        D 167 Po vienų metų gautinos sumos  (namo savininkų ilgalaikės skolos) 

        D 244 Kitos gautinos sumos (namo savininkų ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis) 

        K 271 Sąskaitos bankuose

    Iš namo savininkų gautinos sumos kredito palūkanoms padengti mažina įmonės palūkanų sąnaudas. Apskaitoje galėtų būti daromi įrašai:

        D 244 Kitos gautinos sumos (iš namo savininkų)

        K 6802  Kitų įmonei suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 3.

    Kaip registruojama gyvenamuosius namus administruojančios įmonės apskaitoje banko paskola gyvenamųjų namų atnaujinimo (renovacijos) projektui vykdyti, kai paskolą paimti ir grąžinti turi namo savininkai?

      Pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatas finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įmonė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Todėl sprendžiant, ar administruojančios įmonės apskaitoje turi būti registruojama banko paskola gyvenamųjų namų atnaujinimo (renovacijos) projektui vykdyti, turi būti atsižvelgiama į sudarytų sutarčių ir atliekamų ūkinių operacijų ekonominę prasmę.
      Mūsų nuomone, jei įmonė veikia kaip tarpininkė ir, atstovaudama namo savininkams, su kredito įstaiga sudaro namo remonto ar atnaujinimo paskolos sutartį, pagal kurią grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas kredito įstaigai turi ne pati, bet įsipareigoja paskolos grąžinimo įmokas ir palūkanas surinkti iš namo savininkų ir pervesti bankui, tai įmonės apskaitoje turėtų būti registruojami tik iš namo savininkų gauti pinigai ir finansiniai įsipareigojimai pervesti gautas įmokas kredito įstaigai. Iš namo savininkų gautos kredito grąžinimo ir palūkanų įmokos administruojančios įmonės apskaitoje galėtų būti registruojamos įrašais:

       D 271 Sąskaitos bankuose

       K 449 Kitos mokėtinos sumos (gautos namo savininkų įmokos kreditui grąžinti)

      Pervedus kredito įstaigai namo savininkų įmokas, įmonės apskaitoje būtų registruojama:

       D 449 Kitos mokėtinos sumos (gautos namo savininkų įmokos kreditui grąžinti)

       K 271 Sąskaitos bankuose

       Mūsų nuomone, minėtu atveju paskolų namui remontuoti ar atnaujinti ir iš namų savininkų gautinų paskolos grąžinimo ir palūkanų įmokų duomenys galėtų būti registruojami įmonės nebalansinės apskaitos registruose. Sudarant finansines ataskaitas, įmonės aiškinamajame rašte galėtų būti atskleidžiama reikšminga informacija apie kredito įstaigų paskolų sumą, grąžinimo terminus ir  iš namų savininkų gautiną sumą.

    Atnaujinta: 2021 04 20

   • 4.

    Kaip administruojančios įmonės apskaitoje registruojamos į kaupiamųjų lėšų banko sąskaitą būsimiems namo remonto ar atnaujinimo darbams renkamos lėšos?

        Jei vykdydama įsipareigojimus namo savininkams gyvenamuosius namus administruojanti įmonė atidaro banko sąskaitą, kurioje kaupia namo savininkų įmokas būsimiems namo remonto ar atnaujinimo darbams apmokėti, tai ji savo apskaitoje iš namo savininkų gautas įmokas turėtų registruoti kaip įsipareigojimus namo savininkams. Apskaitoje galėtų būti daromi įrašai:

       D 271  Sąskaitos bankuose

       K 449  Kitos mokėtinos sumos (gautos savininkų įmokos namo remontui)

       Už namo remonto ar atnaujinimo darbus sukauptas lėšas pervedusi rangovams, administruojanti įmonė apskaitoje nurašo įsipareigojimą namo savininkams:

       D 449  Kitos mokėtinos sumos (gautos savininkų įmokos namo remontui)

       K 271  Sąskaitos bankuose

       Jei įmonė su kitais ūkio subjektais ne tik pasirašo namo remonto ar atnaujinimo darbų sutartis, bet ir prisiima atsiskaitymo už darbus riziką, tai yra įsipareigoja atsiskaityti su rangovais ar kitais ūkio subjektais nepriklausomai nuo to, ar iš namo savininkų bus gautos visos lėšos, tai įmonės apskaitoje turėtų būti registruojami įsipareigojimai rangovams.

       D 6301 Bendrosios ir administracinės sąnaudos (remonto, atnaujinimo darbai)

       K 449   Kitos mokėtinos sumos (skola rangovams)

    Be to, jei namo savininkai įsipareigojo įmonei mokėti įmokas už rangovų atliktus darbus, tai apskaitoje turėtų būti registruojama ir iš namo savininkų gautinos sumos. Rangovų atliktų namo priežiūros, remonto ar atnaujinimo darbų vertė įmonės apskaitoje galėtų būti registruojama įrašais:

       D 244   Kitos gautinos sumos (savininkų skola už namo remontą)

       K 6301 Bendrosios ir administracinės sąnaudos (remonto, atnaujinimo darbai)

       Vėliau iš namo savininkų gauti pinigai įmonės apskaitoje būtų registruojami:

       D 271  Sąskaitos bankuose

       K 244  Kitos gautinos sumos (savininkų skola už namo remontą)

       Pervedus pinigus rangovams, įmonės apskaitoje būtų registruojama:

       D 449  Kitos mokėtinos sumos (skola rangovams)

       K 271  Sąskaitos bankuose

       Mūsų nuomone, jei už namo remonto ar atnaujinimo darbus atsiskaitymo su rangovais rizikos įmonė neprisiima, tai rangovų atliktų darbų ir savininkų įmokų, kurias įmonė turės surinkti, suma galėtų būti registruojama įmonės nebalansinės apskaitos registruose.

    Atnaujinta: 2021 04 20

   • 5.

    Ar gyvenamuosius namus administruojančios įmonės apskaitoje registruojamos lėšos, esančios kaupiamųjų lėšų banko sąskaitoje?

    Daugiabučius namus administruojančios įmonės apskaitoje registruojant į kaupiamųjų lėšų banko sąskaitą renkamas lėšas turėtų būti vadovaujamasi įmonės principu, tai yra įmonės apskaitoje registruojamas tik tos įmonės turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir nuosavas kapitalas. Mūsų nuomone, įmonės apskaitoje turėtų būti registruojami pinigai, sukaupti įmonės vardu atidarytose einamojoje, kaupiamųjų lėšų ar paskolų banko sąskaitose, jei pagal sutartį su banku įmonė gali sąskaitose esančiais pinigais disponuoti, nes ji nurodyta kaip pinigų gavėja ir gali duoti bankui nurodymus atlikti mokėjimus iš sąskaitų ar gali jas uždaryti.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 6.

    Ar gyvenamuosius namus administruojančios įmonės iš gyventojų surinktos mėnesinės įmokos, skirtos apmokėti namų priežiūros, remonto ar atnaujinimo darbus, pripažįstamos įmonės pajamomis?

    Pagal 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ nuostatas pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos kitų asmenų vardu surinktos lėšos, kadangi tai nėra veiklos tarpininko gaunama ekonominė nauda. 

    Kai daugiabučius namus administruojanti įmonė veikia kaip tarpininkė, tai yra už fiksuoto dydžio atlygį (administravimo mokestį) organizuoja namų priežiūrą, remontą ar atnaujinimą, ir renka iš daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – namo savininkai) mėnesines įmokas, skirtas kitiems ūkio subjektams apmokėti už namų priežiūros, remonto ar atnaujinimo darbus, tai šios įmokos nėra administruojančios įmonės gaunama ekonominė nauda, todėl jos neturėtų būti pripažįstamos jos pajamomis.

    Administruojančios įmonės pajamomis pripažįstamas administravimo mokestis ir pačios įmonės atliekamų darbų vertė, o sąnaudomis – įmonės patirtos sąnaudos šioms pajamoms uždirbti. Administruojančios įmonės apskaitoje registruojant  administravimo mokestį ir administruojančios įmonės atliktų darbų vertę galėtų būti daromi įrašai:

    D 241 Pirkėjų skolos (iš namų savininkų gautinos sumos)
         K 500 Suteiktų paslaugų pajamos (administravimo mokestis ir pačios įmonės atliktų darbų vertė)
         K 449 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (jei įmonė PVM mokėtoja).

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 7.

    Kokie teisės aktai reglamentuoja įmonės, administruojančios gyvenamųjų namų atnaujinimo (renovacijos) projektus, apskaitą?

       Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas vadovaujasi Buhalterinės apskaitos įstatymu, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir verslo apskaitos standartais, jeigu finansinės ataskaitos sudaromos pagal verslo apskaitos standartus.  Minėtuose įstatymuose ir verslo apskaitos standartuose nėra išimčių ar specialių nuostatų įmonėms, administruojančioms daugiabučius gyvenamuosius namus. 

       Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 9 straipsnį apskaitos politiką (apskaitos principus, apskaitos metodus ir taisykles ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti) ūkio subjekto vadovas turi parinkti ir įgyvendinti atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį  ir vadovaudamasis verslo apskaitos standartais.

    Atnaujinta: 2021 02 02