DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apskaita 9
  • Dotacijų pripažinimas 9
   • 1.

    KAIP REIKĖTŲ REGISTRUOTI APSKAITOJE SUBSIDIJĄ MIKROĮMONĖMS, SKIRTĄ APYVARTINĖMS LĖŠOMS?

    Pagal 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ 20 punktą, jei dotacijos negalima susieti su patirtomis arba būsimų laikotarpių sąnaudomis ar negautomis pajamomis, arba jei ji gauta be jokių sąlygų, dotacija pripažįstama panaudota tą laikotarpį, kada buvo gauta arba buvo gautas sprendimas ar kitas įrodymas, kad ji bus teikiama.

    Jei paramos teikimo dokumente nėra numatyta jokių lėšų panaudojimo sąlygų, pagal kurias būtų galima dotaciją susieti su patirtomis arba būsimų laikotarpių sąnaudomis ar negautomis pajamomis, tai nėra jokio pagrindo priskirti dotaciją kitiems laikotarpiams, išskyrus tą, kada dotacija buvo gauta. Šiuo atveju įmonė gautų lėšų panaudojimą gali registruoti apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo gautos. Gautos piniginės lėšos apskaitoje gali būti registruojamos šiais įrašais:

    D 271 Sąskaitos bankuose

    K 5401 Kitos pajamos

    Atnaujinta: 2021 04 21

   • 2.

    KAIP TEISINGAI REGISTRUOTI APSKAITOJE GAUTĄ SUBSIDIJĄ UŽ DARBUOTOJŲ PRASTOVAS?

    Pagal 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ 17.2 punktą dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta, ir tokia pat dalimi mažinama pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamų sąnaudų straipsnio suma.

    Kai prastovas dėl karantino paskelbusi įmonė gauna subsidiją, kompensuojančią darbuotojų darbo užmokestį, apskaitoje registruojama gauta dotacija:

    D 271 Sąskaitos bankuose

    K 402 Su pajamomis susijusios dotacijos

    Registruojant patirtoms sąnaudoms kompensuoti panaudotą dotaciją daromi šie įrašai:

    D 402 Su pajamomis susijusios dotacijos

    K 6304 Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos

    Atnaujinta: 2021 04 21

   • 3.

    Kaip apskaitoje registruojama dotacija darbo vietai steigti ar darbo užmokesčio sąnaudoms kompensuoti?

       Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ naujoms darbo vietoms kurti ar darbo užmokesčio sąnaudoms kompensuoti gauta dotacija pripažįstama su pajamomis susijusia dotacija.

       Jei dotacija skiriama patirtoms sąnaudoms kompensuoti, pagal šį standartą pripažįstama panaudota tokia jos dalis, kiek padengiama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta, t. y. jeigu dotacija gauta darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudoms kompensuoti, tai ta suma ir turėtų būti mažinamos darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos.

       Jeigu dotacija buvo gauta darbo vietai steigti, mažinamos įmonės patirtos sąnaudos, susijusios su darbo vietos įsteigimu.

       Jei darbo vietai įrengti įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas, apskaitoje pripažįstama dotacija, susijusi su turtu. Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ su turtu susijusios dotacijos pripažįstamos panaudotomis tokios sumos, kokios ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sumos įskaičiuojamos į sąnaudas. Jei dotacija gaunama pinigais ilgalaikiam turtui įsigyti, jos panaudojimas nepripažįstamas tol, kol nepradedamas skaičiuoti įsigyto turto nusidėvėjimas.

    Atnaujinta: 2021 04 21

   • 4.

    Ar savivaldybės pervestos lėšos priskiriamos dotacijoms negautoms pajamoms kompensuoti, kai įmonė gyventojui išrašo sąskaitą už suteiktas komunalines paslaugas ar perleistą prekę?

    Paslaugas teikianti ar prekes perleidžianti įmonė gyventojui išrašo sąskaitą už suteiktas komunalines paslaugas (pavyzdžiui, už sunaudotą elektros energiją ir pan.) ar perleistą prekę (pavyzdžiui, socialiai remtiniems asmenims neatlygintinai perleidžia knygą ir pan.). Šią įmonės išrašytą sąskaitą apmoka savivaldybė.

    21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ 11 punkte nustatyta, kad valstybės parama, kurios tikslios sumos negalima nustatyti arba atskirti nuo pagrindinės įmonės veiklos, dotacija nepripažįstama, o informacija apie tai pateikiama aiškinamajame rašte.

    Jei už gyventojams suteiktas paslaugas ar neatlygintinai perleistas knygas sąskaita faktūra yra išrašoma savivaldybei, suteiktų paslaugų ar perleistų prekių operacija apskaitoje turėtų būti registruojama pajamų ir gautinų sumų sąskaitose apskaitos standartų nustatyta tvarka.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 5.

    Kaip apskaitoje registruoti dotacijos, kuri skirta negautoms pajamoms kompensuoti, panaudojimą?

       Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek per tam tikrą laikotarpį apskaičiuojama negautų pajamų, ir tokia pat dalimi didinama pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamų pajamų straipsnio suma:

       D 402  Su pajamomis susijusios dotacijos

       K 5XX Pajamos

    Atnaujinta: 2021 04 21

   • 6.

    Kaip apskaitoje registruoti dotacijos, kuri skirta patirtoms sąnaudoms kompensuoti, panaudojimą?

       Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ patirtoms sąnaudoms kompensuoti skirtos dotacijos apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta; tokia pat dalimi mažinama pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamų sąnaudų straipsnio suma:

      D 402  Su pajamomis susijusios dotacijos

      K 6XX Sąnaudos

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 7.

    Kaip apskaitoje registruoti turtu gautos ar turtui įsigyti skirtos dotacijos panaudojimą?

    Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ ilgalaikiu turtu ar ilgalaikiam turtui įsigyti gautos dotacijos pripažįstamos panaudotomis proporcingai dalimis, t. y. mažinamos dotacijos sumos tiek, kiek to turto:

    1) Nudėvima (amortizuojama) ir kokia nusidėvėjimo (amortizacijos) suma pripažįstama sąnaudomis. Tokiu atveju registruojant dotacijos panaudojimą, mažinamos minėtų sąnaudų straipsnių sumos.

    2) Nudėvima (amortizuojama) ir kokia nusidėvėjimo (amortizacijos) suma įskaičiuojama į prekių arba teikiamų paslaugų savikainą. Tokiu atveju registruojant dotacijos panaudojimą, mažinamos prekių arba teikiamų paslaugų savikainos straipsnio sumos.

    3) Perleidžiama. Tokiu atveju registruojamas dotacijos nurašymas, mažinamas nuostolis dėl ilgalaikio turto perleidimo ir (arba) didinamas ilgalaikio turto perleidimo pelnas.

    4) Vertė sumažėja. Tokiu atveju registruojamas dotacijos panaudojimas, mažinamos ilgalaikio turto (materialiojo ar nematerialiojo) vertės sumažėjimo sąnaudos.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 8.

    Kada dotacijos apskaitoje pripažįstamos panaudotomis?

    Pagal 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ 13 punktą dotacijų apskaita tvarkoma vadovaujantis kaupimo principu, t. y. dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tą laikotarpį, kada patiriamos su jomis susijusios sąnaudos. Jei dotacija suteikiama negautoms pajamoms kompensuoti, jos panaudojimas registruojamas didinant kompensuojamas pajamas. Jei dotacija suteikiama ankstesniais laikotarpiais patirtoms sąnaudoms ar nuostoliams kompensuoti, jos panaudojimas iš karto registruojamas mažinant patirtas sąnaudas.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 9.

    Ar galima apskaitoje registruoti dar negautą dotaciją?

    Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ dotacija pripažįstama, apskaitoje registruojama ir balanse rodoma, kai ji atitinka standarto 8 punkte nustatytus pripažinimo kriterijus. Apskaitoje pripažįstama gautina dotacija, kai įmonė atitinka dotacijos sąlygas ir kai yra pagrįstas užtikrinimas ar sprendimas, kad dotacija arba jos dalis bus gauta. Dotacijų suteikimo sąlygos apibūdinamos sutartyse, sprendimuose, projektuose ar kituose dokumentuose.

    Gautina dotacija apskaitoje registruojama šiais įrašais:

    D 244 Kitos gautinos sumos

    K 40X Dotacijos, subsidijos

    Jei nėra įrodymų, kad dotacija arba jos dalis bus gauta, tai nors dotacijos gavėjas ir atitinka dotacijos davėjo nustatytas sąlygas, tokia dotacija arba jos dalis apskaitoje registruojama tada, kai gaunama.

    Atnaujinta: 2021 04 21