BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apskaita 4
  • Draudimo išmokos 4
   • 1.

    Ką registruoti apskaitoje, kai apdrausto turto remontas bus atliktas ir draudimo išmoka bus gauta ateinantį ataskaitinį laikotarpį?

    Jei sugadinto ilgalaikio materialiojo turto remontas bus atliekamas kitą ataskaitinį laikotarpį, sudarant finansines ataskaitas šio turto balansinė vertė turėtų būti mažinama nuvertėjimo suma.

    Pavyzdžiui, įmonei „A“ priklausantis pastatas nukentėjo nuo audros. Pagal turto draudimo sutartį šio pastato remonto (naudingų savybių atstatymo) išlaidas kompensuos draudimo įmonė, tačiau pastato naudingas savybes atkuriantis remontas bus atliekamas tik ateityje.

    Apskaitoje registruojami patirti nuostoliai dėl pastato vertės sumažėjimo:

    D 6309 Turto vertės sumažėjimo sąnaudos

    K 1219  Pastatų ir statinių vertės sumažėjimas (–)

    Kitą ataskaitinį laikotarpį atlikus remontą mažinamas pastato vertės sumažėjimas.

    Įmonės „A“ apskaitoje daromi įrašai:

    D 1219 Pastatų ir statinių vertės sumažėjimas (–)

    D 2441 Gautinas PVM (kai įmonė turi teisę į PVM atskaitą)

    K 4430 Skolos tiekėjams (už pastato remonto darbus)

    Gauta draudimo išmoka mažinami patirti nuostoliai.

    Įmonės „A“ apskaitoje daromi įrašai:

    D 271 Sąskaitos bankuose (gauta draudimo įmoka)

    K 6309 Turto vertės sumažėjimo sąnaudos

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 2.

    Ką registruoti apskaitoje, kai draudikas turto draudimo išmoką sumoka remonto įmonei?

    Pagal 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ 22 punktą įmonės sąnaudos mažinamos gaunamų kompensacijų, kurias įmonei suteikia ar sumoka kiti asmenys.

    Kai draudimo bendrovė už sugadinto automobilio remontą sumoka remonto įmonei, o ne automobilio savininkei ir įmonė remonto išlaidų nepatiria, jos apskaitoje nei remonto sąnaudos, nei jų kompensacija neregistruojama. Įmonės automobilio savininkės apskaitoje turėtų būti registruojamos sąnaudos ir mokėtina suma, kurią įmonė privalo sumokėti.

    Pavyzdžiui, pagal remonto įmonės išrašytą PVM sąskaitą faktūrą automobilio savininkė įmonė „A“ turi sumokėti ne visą sąskaitos sumą, o tik dalį, t. y. franšizės dydžio sumą ir pridėtinės vertės mokestį. Įmonės apskaitoje registruojama:

    D 2441 Gautinas PVM arba

    D 6308 Veiklos mokesčių sąnaudos (PVM, kai įmonė neturi teisės į PVM atskaitą)

    D 6301 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos (franšizės dydžio suma)

    K 4430 Skolos tiekėjams

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 3.

    Kaip pripažįstama ir įmonės apskaitoje registruojama gauta kaupiamojo draudimo išmoka, kai naudos gavėjas yra darbdavys?

       Pagal 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ 34 punkto nuostatas, kai pagal gyvybės draudimo sutartį naudos gavėjas yra darbdavys, kaupimui skirta draudimo įmokos dalis pripažįstama finansiniu turtu ir apskaitoje registruojama pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimus, o kita draudimo įmokos dalis pripažįstama sąnaudomis.

       Pavyzdžiui, įmonė „A“ kaupiamuoju gyvybės draudimu yra apdraudusi 10 darbuotojų. Draudimo sutartis sudaryta 10 metų, naudos gavėja yra įmonė. Draudžiamojo įvykio atveju draudimo suma yra 50 000 EUR. Pagal įmonės „A“ su draudimo įmone sudarytos draudimo sutarties sąlygas įmonė „A“ per metus už kiekvieną darbuotoją moka po 200 EUR, iš kurių 95 proc. draudimo įmonė investuoja į įmonės „A“ pasirinktą investavimo sritį ir iš gautų įmokų atskaičiuoja 5 proc. kaip paslaugų teikimo mokestį. Mokėdama kaupiamojo gyvybės draudimo įmokas, įmonė įgyja finansinį turtą, kurio vertė bus perskaičiuojama pagal draudimo sutartyje numatytas sąlygas. Įmonės „A“ apskaitoje daromi įrašai:

       D 1682 Kitas ilgalaikis finansinis turtas (200 EUR x 10 x 0,95)                         1 900

       D 6810 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (2 000 – 1 900)       100

       K 271 Sąskaitos bankuose (200 EUR x 10)                                                             2 000

       Įmonė „A“ gavo pranešimą iš draudimo įmonės, kad už sumokėtų įmokų sumą yra įsigyta 1 900 investicinių vienetų, kurių kiekvieno vertė l EUR. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną investicinio vieneto vertė buvo 1,10 EUR. Sudarydama finansines ataskaitas įmonė finansinį turtą įvertina tikrąja verte:

       1 900 x 1,10 = 2 090 EUR.

       Apskaitoje užregistruojamas šio turto vertės (2 090 – 1 900) pokytis:

       D 1682 Kitas ilgalaikis finansinis turtas                                                                 190

       K 6810 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos                                190

       Įmonė „A“ taip pat registruos ir kitas sumokėtas draudimo įmokas, kol pasibaigs šios sutarties galiojimas, ir ji įgis teisę į draudimo išmokas. Pasibaigus kaupiamojo gyvybės draudimo sutarčiai, sąskaitoje Kitas ilgalaikis finansinis turtas įmonė buvo užregistravusi 23 000 EUR, o į jos atsiskaitomąją sąskaitą buvo pervesta 22 500 EUR draudimo išmoka. Gavusi draudimo išmoką, įmonė apskaitoje registruoja:

       D 271 Sąskaitos bankuose                                                                                   22 500

       D 6810 Kitos finansinės investicinės veiklos sąnaudos                                    500

       K 1682 Kitas ilgalaikis finansinis turtas                                                             23 000

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 4.

    Kaip pripažįstamas ir įmonės apskaitoje registruojamas gautas žalos atlyginimas?

       Kai žalos atlyginimu atkuriama tik iki žalos atsiradimo buvusi turto balansinė vertė ar jos dalis, tai pagal verslo apskaitos standartus nepripažįstama nei pelno, nei pajamų.

       Kai žalos atlyginimas neviršija prarasto turto balansinės vertės, nepadidina įmonės ekonominės naudos ir dėl jo nepadidėja įmonės nuosavas kapitalas, pagal 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ nuostatas jis neatitinka pajamų apibrėžimo, todėl pajamomis nepripažįstamas.

       Pavyzdžiui, ataskaitinių metų pradžioje iš įmonės „A“ sandėlio buvo pavogta perparduoti skirtų prekių, kurių balansinė vertė 20 000 EUR ir kurios buvo apdraustos turto draudimu. Tačiau įmonės vadovybė abejoja, kad bus atlyginta visa žala, todėl prarastų prekių įsigijimo savikainą įmonė pripažįsta sąnaudomis ir prarastas prekes nurašo, o apskaitoje registruoja:

       D 6312 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos                20 000

       K 2040 Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina     20 000

       Dėl vagystės patirtą 18 000 EUR žalą atlygino draudimo įmonė. Įmonė „A“ apskaitoje registruoja:

       D 271 Sąskaitos bankuose                                                                    18 000

       K 6312 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos                18 000

       Jei gautas žalos atlyginimas būtų didesnis už prarastų prekių balansinę vertę (pavyzdžiui, žala yra 20 000 EUR, o atlyginta 20 500 EUR), tai jų skirtumas būtų pripažįstamas kitos veiklos pajamomis ir apskaitoje būtų registruojama:

       D 271 Sąskaitos bankuose                                                                     20 500

       K 6312 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos                 20 000

       K 5401 Kitos pajamos                                                                                    500

    Atnaujinta: 2021 04 21