BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apskaita 5
  • Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė 5
   • 1.

    Kaip apskaitoje registruojamas iki 1 EUR nudėvėtas, bet vėliau suremontuotas ilgalaikis materialusis turtas, jei jis ir toliau naudojamas įmonės veikloje?

       Pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 30 punktą ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto remontas pailgina jo naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes, o turto teikiama ekonominė nauda įmonei padidėja, remonto verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas.

       Jei ilgalaikio materialiojo turto remontas pailgina jo naudingo tarnavimo laiką ir padidina turto teikiamą ekonominę naudą, šių darbų verte turi būti padidinama jo įsigijimo savikaina ir, jei turto įsigijimo savikaina buvo nudėvėta, iš naujo nustatomas naudingo tarnavimo laikas. Prieš pradėdama skaičiuoti nusidėvėjimą, įmonė gali nustatyti naują turto likvidacinę vertę. Nustačius turto naudingo tarnavimo laiką ir naują likvidacinę vertę, šio turto likutinė vertė turi būti nudėvima per nustatytą naudingo tarnavimo laiką. Tokių darbų pavyzdys gali būti pastato remontas, kuris pailgina jo naudingo tarnavimo laiką.

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 2.

    Kaip apskaitoje registruojamas iki 1 EUR nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, jei jis toliau nebus naudojamas įmonės veikloje?

       Pagal 12-ąjį verslo apskaitos standartą „Ilgalaikis materialusis turtas“ nudėvėtas ir toliau įmonės veikloje nenaudojamas turtas iškeliamas iš ilgalaikio materialiojo turto. Jeigu įmonė ateityje nenaudos šio turto, jį nurašo pripažindama sąnaudas. Tačiau jeigu įmonė ketina turtą parduoti, jį atsargų sąskaitoje registruoja likutine verte tą datą, nuo kurios turto nenaudoja. Tokio turto apskaitos reikalavimus nustato 9-asis verslo apskaitos standartas „Atsargos“.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 3.

    Kaip finansinėse ataskaitose rodomas iki 1 EUR nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, jei jis ir toliau naudojamas įmonės veikloje?

       Jei iki 1 EUR nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, kurio apskaitai taikomas savikainos metodas, ir toliau yra naudojamas ir teikia įmonei ekonominės naudos, finansinėse ataskaitose jis parodomas 1 EUR verte.

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 4.

    Kaip tikslinti ilgalaikio turto likvidacinę vertę?

      Pagal 12-ąjį verslo apskaitos standartą „Ilgalaikis materialusis turtas“ nusistatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė gali būti tikslinama gavus papildomos informacijos.

      Turto likvidacinė vertė turi būti periodiškai, bet ne rečiau kaip kiekvienų metinių finansinių ataskaitų datą, peržiūrima. Jei pastebėtas reikšmingas iš to turto laukiamos ekonominės naudos pasikeitimas, likvidacinė vertė turi būti pakeičiama, kad atitiktų pasikeitusią situaciją.

      Kai priimamas sprendimas patikslinti likvidacinę vertę, ilgalaikio turto likutinė vertė turi būti nudėvima per likusį turto naudingo tarnavimo laiką, patikslintą nusidėvėjimo sąnaudų sumą po sprendimo priėmimo pradedant skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos.

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 5.

    Kaip nustatyti ilgalaikio turto likvidacinę vertę?

       Pagal 12-ąjį verslo apskaitos standartą „Ilgalaikis materialusis turtas“ ilgalaikio turto likvidacinę vertę buhalterinėje apskaitoje nustato pati įmonė. Likvidacinė vertė yra suma, kurią pasibaigus naudingo tarnavimo laikui tikimasi gauti už turtą. Likvidacinė vertė nustatoma objekto įsigijimo dieną arba parengus jį naudoti. Likvidacinė vertė gali būti nustatoma pagal realizavimo kainą, gautą už turėtą panašų nudėvėtą turtą, realizuotų panašių objektų rinkos kainas, nepriklausomų turto vertintojų duomenis, tam tikrą procentą nuo pradinės įsigijimo vertės ir pan. Likvidacinė vertė turėtų būti mažinama numatomomis turto realizavimo išlaidomis pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui.

     

    Atnaujinta: 2021 02 02