BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apskaita 4
  • Išeitinės išmokos 4
   • 1.

    Ar privaloma sudaryti kaupinius išeitinėms išmokoms, kurias įmonė privalo išmokėti pagal Darbo kodekso 56 straipsnį į pensiją išeinantiems darbuotojams? 

     Kaupiniai išeitinėms išmokoms, kurias įmonė privalo išmokėti išeinantiems į pensiją darbuotojams  pagal Darbo kodekso 56 straipsnįDarbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių” (dviejų darbuotojo vidutinio darbo užmokesčių dydžio, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio) nesudaromi. Kadangi įsipareigojimas atsiranda ne dėl darbuotojo atliekamo darbo, o dėl darbo santykių su juo nutraukimo, tai pagal 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ 53 punktą išeitinės išmokos įmonei ateityje ekonominės naudos neteiks, todėl apskaičiuotą jų sumą įmonė turėtų pripažinti ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ir trumpalaikiais įsipareigojimais.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 2.

    Kaip išeitinės išmokos registruojamos įmonės apskaitoje?

       Įmonė „X" 20X3 m. gruodžio 30 d. pagal teisinį įpareigojimą apskaičiavo per ataskaitinius 20X4 metus mokėtiną sumą. Apskaičiuota išeitinių išmokų suma 20X3 m. gruodžio 30 d. pripažįstama sąnaudomis ir trumpalaikiais įsipareigojimais, o įmonės apskaitoje registruojama:

       D 6304  Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

       K 4480  Mokėtinas darbo užmokestis

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 3.

    Kada reikia pripažinti išeitines išmokas?

       Šios išmokos ateityje ekonominės naudos neteiks, todėl apskaitoje jos pripažįstamos sąnaudomis, kai priimamas sprendimas nutraukti darbo santykius neatsižvelgiant, ar prisiimtas įsipareigojimas yra trumpalaikis ar ilgalaikis.

       Išeitines išmokas įmonė turi pripažinti dviem atvejais:

       • Jei turi teisinį įsipareigojimą.

       • Jei turi neatšaukiamą pasižadėjimą.

       Išeitinės išmokos pripažįstamos trumpalaikiais arba ilgalaikiais įsipareigojimais darbuotojams. Trumpalaikiais įsipareigojimais darbuotojams išeitinės išmokos pripažįstamos, jei jos bus išmokamos per 12 kalendorinių mėnesių nuo sprendimo nutraukti darbo santykius su darbuotoju priėmimo dienos.

       Jeigu vykdydama teisinius įsipareigojimus ar neatšaukiamus pasižadėjimus išmokėti išeitines išmokas įmonė turi parengusi ilgalaikį, išsamų ir formalų išeitinių išmokų planą ir šis planas gali būti patikimai įvertinamas, tokiu atveju numatomos išlaidos turi būti pripažįstamos sąnaudomis ir ilgalaikiais įsipareigojimais.

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 4.

    Kokios yra išeitinių išmokų rūšys?

    Išeitinės išmokos pripažįstamos, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ VII skyriuje nustatyta tvarka.  

    Išeitinės išmokos gali būti dviejų rūšių:

       • nustatytos įstatymuose, kituose teisės aktuose ir darbo sutartyse.

       • mokamos pagal atskirą darbuotojo ir darbdavio susitarimą.

    Atnaujinta: 2021 02 02