BDAR
gdpr

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apskaita 5
  • Klaidų taisymas 5
   • 1.

    Kaip taisomos neesminės klaidos?

    Neesminės klaidos taisomos einamąjį laikotarpį. Neteisingai užregistruotos ūkinės operacijos taisomos papildomais ar atvirkštiniais ūkinių operacijų įrašais. Finansinėse ataskaitose lyginamoji informacija nekoreguojama.

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 2.

    Kur parodoma praėjusių (pvz., 20X2) metų esminės klaidos taisymo suma rengiant, pvz., 20X3 metų, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą?

    Kai ištaisoma praėjusių metų esminė klaida, rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas perskaičiuojama pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso lyginamoji informacija. Kadangi pelno (nuostolių) ataskaitoje koreguojama lyginamoji informacija, pasikeičia ir to laikotarpio grynojo pelno (nuostolių) likutis. Jei įmonė rengia nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, tai 20X2 m. esminės klaidos taisymo suma 20X3 m. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje atskira eilute neišskiriama, o pasikeitęs grynojo pelno (nuostolių) likutis parodomas nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos 9 eilutės Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) ir skilties Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) langelyje.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 3.

    Kur parodoma laikotarpio, buvusio prieš finansinėse ataskaitose pateiktus laikotarpius, pvz., 20X0 metų, esminės klaidos taisymo suma rengiant, pvz., 20X3 metų, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą?

    Jei įmonė rengia nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, tai  20X3 metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje 20X0 metų esminės klaidos taisymo suma įrašoma 3 eilutės Esminių klaidų taisymo rezultatas skilties Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) langelyje.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 4.

    Kaip taisomos esminės klaidos?

    Esminės klaidos taisomos retrospektyviniu būdu apskaitoje koreguojant ataskaitinio laikotarpio pradžios nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį. Taip pat taisomi tie turto, įsipareigojimų ar nuosavo kapitalo sąskaitų likučiai, kuriems padaryta klaida turėjo įtakos. Taisant apskaitos klaidas buhalteriniai įrašai daromi ataskaitinį laikotarpį.

    Sudarant finansines ataskaitas kiekvieno ankstesnio laikotarpio duomenų taisymo suma įtraukiama į to laikotarpio pelną ar nuostolius. Ankstesnių duomenų už finansinėse ataskaitose pateiktų laikotarpių duomenis taisymo suma įtraukiama koreguojant anksčiausio finansinėse ataskaitose pateikiamo laikotarpio pradžios nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį ir pataisomos tos finansinių ataskaitų eilutės, kurių duomenims padaryta klaida turėjo įtakos.

    Patvirtintos ankstesnių laikotarpių finansinės ataskaitos netikslinamos.

    Kai taisoma praėjusio ataskaitinio laikotarpio esminė klaida, rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas koreguojama pelno (nuostolių) ataskaitos, balanso ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ar pinigų srautų ataskaitos, jei šios ataskaitos rengiamos, lyginamoji (praėjusio ataskaitinio laikotarpio) informacija.

    Kai taisoma ankstesnio laikotarpio už finansinėse ataskaitose pateiktus laikotarpius esminė klaida, taisymo suma koreguojamas anksčiausio finansinėse ataskaitose pateikiamo laikotarpio pradžios nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis balanse ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje, jei ši ataskaita rengiama, ir tie finansinių ataskaitų straipsniai, kurių duomenims padaryta klaida turėjo įtakos.

    Pavyzdžiui, jeigu 20X2 metais padaryta esminė klaida pastebėta tik sudarant 20X3 metų finansines ataskaitas, tai klaidingi 20X2 metų finansinių ataskaitų duomenys perskaičiuojami, informacija apie pokyčius pateikiama 20X3 metų aiškinamajame rašte, o 20X2 metų finansinių ataskaitų duomenys, apskaičiuoti ištaisius esminę klaidą, pateikiami rengiamų 20X3 metų pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso skiltyje Praėjęs ataskaitinis laikotarpis kaip lyginamoji informacija.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 5.

    Kokia klaida laikoma esmine?

       Jeigu reikšmingų duomenų nepateikimas arba neteisingas pateikimas atskirai ar kartu gali daryti įtaką vartotojų sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis, tai laikoma esmine klaida. Esminės klaidos gali daryti tokį didelį poveikį praėjusio ar kelių praėjusių laikotarpių finansinių ataskaitų duomenims, kad tų laikotarpių finansinės ataskaitos negali būti laikomos patikimomis. Reikšmingumo kriterijus nusistato pati įmonė ir įtraukia juos į savo apskaitos politiką.

    Atnaujinta: 2021 02 02