BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apskaita 6
  • Mažųjų bendrijų finansinės ataskaitos 6
   • 1.

    Kur būtų galima rasti paaiškinimų ir pavyzdžių, kaip mažosios bendrijos apskaitoje registruojamos ūkinės operacijos?

    Jei mažoji bendrija pasirenka tvarkyti apskaitą pagal 38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos, paaiškinimų ir pavyzdžių, kaip apskaitoje registruoti ūkines operacijas ir sudaryti finansines ataskaitas, ji gali rasti šio standarto metodinėse rekomendacijose.

    Jeigu mažoji bendrija pasirenka taikyti visus verslo apskaitos standartus, paaiškinimų ir pavyzdžių, kaip apskaitoje registruoti ūkines operacijas ir sudaryti finansines ataskaitas, ji gali rasti atitinkamo standarto metodinėse rekomendacijose.

    Verslo apskaitos standartų metodinės rekomendacijos skelbiamos Tarnybos interneto puslapio skiltyje „APSKAITA. Verslo apskaitos standartai. Metodinės rekomendacijos“.

    Atnaujinta: 2021 08 13

   • 2.

    Kokias finansines ataskaitas rengia mažoji bendrija?

    • Jei mažoji bendrija pasirenka tvarkyti apskaitą pagal 38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“, ji rengia šiame standarte nurodytas ataskaitas:

    1)   balansą,

    2)   pelno (nuostolių) ataskaitą ,

    3)   aiškinamąjį raštą.

    • Jei mažoji bendrija pasirenka tvarkyti apskaitą ne pagal 38-ąjį verslo apskaitos standartą, o pagal visus kitus verslo apskaitos standartus, ji rengia pagal 2-ąjį verslo apskaitos standartą „Balansas“, 3-iąjį verslo apskaitos standartą „Pelno (nuostolių) ataskaita“ ir 6-ąjį verslo apskaitos standartą „Aiškinamasis raštas“ šias ataskaitas:

    1)   sutrumpintą balansą (2-ojo VAS 2 priedas),

    2)   pelno (nuostolių) ataskaitą, (3-iojo VAS 1 priedas)

    3)   aiškinamąjį raštą (6-ojo VAS II skyr. „Aiškinamojo rašto turinys“, III skyr. „Bendroji aiškinamojo rašto dalis“, IV skyr. „Apskaitos politika“ ir V skyr. „Visų įmonių aiškinamojo rašto pastabos“).

              Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų formos, paruoštos naudoti „Excel“ programoje, skelbiamos Tarnybos interneto puslapio skiltyje „APSKAITA. Verslo apskaitos standartai. Finansinių ataskaitų formos nuo 2016-01-01.

    Atnaujinta: 2021 08 13

   • 3.

    Kuo skiriasi 38-asis verslo apskaitos standartas nuo kitų verslo apskaitos standartų?

    38-ajame verslo apskaitos standarte „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ nustatyti daug paprastesni apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai nei kituose verslo apskaitos standartuose.

    Pagrindiniai apskaitos tvarkymo skirtumai yra šie:

    • Turtas ir įsipareigojimai įvertinami tik įsigijimo savikaina (netaikoma tikroji vertė, grynoji galimo realizavimo vertė,  dabartinė vertė, amortizuota savikaina).
    • Netaikomas perkainotos vertės būdas ilgalaikio materialiojo turto apskaitai.
    • Neskaičiuojamas  turto nuvertėjimas.
    • Nesudaromi atidėjiniai.
    • Neskaičiuojamas atidėtasis pelno mokestis.
    • Neapskaitomas ilgalaikis atlygis darbuotojams.
    • Visi apskaitos politikos keitimai ir klaidų taisymai daromi ataskaitinį laikotarpį (netaikomas retrospektyvinis būdas).

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 4.

    Kokie verslo apskaitos standartai reglamentuoja mažųjų bendrijų veiklos apskaitą ir finansines ataskaitas?

    Mažųjų bendrijų apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio sudėties, turinio ir sudarymo reikalavimai nustatyti 38-ajame verslo apskaitos standarte „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“.

    Mažoji bendrija turi teisę pasirinkti, ar tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovausis:

    1. tik 38-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis;
    2. visais kitais verslo apskaitos standartais.

    Verslo apskaitos standartai skelbiami Tarnybos interneto puslapio skiltyje „APSKAITA. Verslo apskaitos standartai. Priimti standartai“.

    Atnaujinta: 2021 08 13

   • 5.

    Kokie teisės aktai reglamentuoja mažųjų bendrijų finansines ataskaitas?

    Mažųjų bendrijų finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais teisės aktais:

    • Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
    • Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu;
    • Verslo apskaitos standartais.

    Mažosioms bendrijoms netaikoma Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnis Įmonių kategorijos ir 20 straipsnis Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir turinio reikalavimus nustato verslo apskaitos standartai.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 6.

    Koks įstatymas reglamentuoja mažųjų bendrijų veiklą?

    Mažųjų bendrijų steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, pabaigą nustato Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas.

    Daugiau informacijos apie mažųjų bendrijų veiklos reglamentavimą galima sužinoti VšĮ „Versli Lietuva“ interneto puslapyje https://www.verslilietuva.lt/verslauk/verslo-formos-ir-mokesciai/mazoji-bendrija/  arba telefonu 8 700 77001.

    Atnaujinta: 2021 02 02