DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
  • Apskaita 5
    • Pakuotės užstato apskaita 5
      • 1.

        Kaip registruojamas pakuotės užstatas įmonės, kuri nedalyvauja užstato už pakuotes sistemoje, apskaitoje?

        Įmonės, pasirinkusios nedalyvauti užstato už pakuotes sistemoje, nes joms taikoma Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio Pakuočių pardavėjų pareigos užstato sistemoje išimtis, nepriima užstato sistemoje dalyvaujančių prekių pakuočių, todėl  įsigyjant prekes sumokėtą užstatą ir parduodant prekes gautą užstatą apskaitoje gali registruoti toje pačioje buhalterinėje sąskaitoje  208 Sumokėti avansai (pakuočių užstatai).

        Perkant prekę, kuriai taikoma užstato sistema, sumokėtas ir sąskaitoje faktūroje, kasos aparato kvite ar kitame apskaitos dokumente atskirai nurodytas pakuotės užstatas įmonės apskaitoje registruojamas kaip sumokėtas avansas. Sumokėjus pinigus gali būti daromi įrašai:

        D 208 Sumokėti avansai (pakuočių užstatai)

        K 271 Sąskaitos bankuose, K 272 Kasa

        Parduodant prekę, kuriai taikoma užstato sistema, gautas ir sąskaitoje faktūroje, kasos aparato kvite ar kitame apskaitos dokumente atskirai nurodytas pakuotės užstatas įmonės apskaitoje būtų registruojamas darant tokius įrašus:

        D 271 Sąskaitos bankuose, D 272 Kasa

        K 208 Sumokėti avansai (pakuočių užstatai)

        Atnaujinta: 2021 02 02

      • 2.

        Kaip apskaitoje registruojamas parduodant prekę gautas pakuotės užstatas?

        Parduodant prekę, kuriai taikoma užstato sistema, gautas ir sąskaitoje faktūroje, kasos aparato kvite ar kitame apskaitos dokumente atskirai nurodytas pakuotės užstatas įmonės apskaitoje registruojamas kaip gautas avansas. Gavus pinigus daromi įrašai:

        D 271 Sąskaitos bankuose, D 272 Kasa

        K 442 Gauti avansai (pakuočių užstatai)

        Gautų užstatų suma nurašoma, kai išmokamas (grąžinamas) užstatas už priimtas užstato sistemoje dalyvaujančių prekių pakuotes.

        Atsižvelgdama į konkrečias sąlygas įmonė pasirenka, kurioje buhalterinėje sąskaitoje – 442 Gauti avansai ar 244 Kitos gautinos skolos – registruos už grąžintas pakuotes pirkėjams išmokėtas sumas.

        Pavyzdžiui, veiklą pradedanti įmonė tikisi, kad veiklos pradžioje išmokos už priimtas pakuotes viršys parduodant prekes gaunamų užstatų sumą, todėl nusprendžia gautų ir grąžintų užstatų sumas registruoti 244 sąskaitoje Kitos gautinos skolos (pakuočių užstatai).

        Kai užstatas už priimtas užstato sistemoje dalyvaujančių prekių pakuotes išmokamas grynaisiais pinigais, apskaitoje daromi įrašai:

        D 244 Kitos gautinos skolos (pakuočių užstatai) arba

        D 442 Gauti avansai (pakuočių užstatai)

        K 271 Sąskaitos bankuose, K 272 Kasa

        Jei pirkėjas už užstato sistemoje dalyvaujančių prekių pakuotę įsigyja įmonės parduodamų prekių ar paslaugų, įmonės apskaitoje daromi įrašai:

        D 244 Kitos gautinos skolos (pakuočių užstatai) arba

        D 442 Gauti avansai (pakuočių užstatai)

        K 500 Prekių pajamos

        K 449 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (jei įmonė PVM mokėtoja)

        Parduotų prekių savikaina apskaitoje registruojama įprasta tvarka pagal 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ nuostatas.

        Jei už priimtas pakuotes išmokėtos sumos registruojamos 244 sąskaitoje Kitos gautinos skolos, sudarant finansines ataskaitas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną daromi koreguojamieji įrašai:

        D 442 Gauti avansai (pakuočių užstatai)

        K 244 Kitos gautinos skolos (pakuočių užstatai)

        Kai parduodant prekes gautų užstatų suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną viršija už priimtas pakuotes išmokėtų užstatų sumą, tai sudarant finansines ataskaitas perviršio suma parodoma balanso per vienus metus mokėtinų sumų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje.

        Jei iš pirkėjų gauti ir grąžinti užstatai už pakuotes registruojami toje pačioje 442 sąskaitoje Gauti avansai (pakuočių užstatai), tai kai išmokėtų užstatų už priimtas pakuotes suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną viršija parduodant prekes gautų užstatų sumą, sudarant finansines ataskaitas perviršio suma parodoma balanso per vienus metus gautinų sumų straipsnyje (labai mažų įmonių trumpo balanse – kito trumpalaikio turto straipsnyje).

        Atnaujinta: 2021 02 02

      • 3.

        Kaip apskaitoje registruojamas perkant prekę sumokėtas pakuotės užstatas?

        Perkant prekę, kuriai taikoma užstato sistema, sumokėtas ir sąskaitoje faktūroje, kasos aparato kvite ar kitame apskaitos dokumente atskirai nurodytas pakuotės užstatas įmonės apskaitoje registruojamas kaip sumokėtas avansas. Sumokėjus pinigus daromi įrašai:

        D 208 Sumokėti avansai (pakuočių užstatai)

        K 271 Sąskaitos bankuose, K 272 Kasa

        Įsigyta prekė apskaitoje registruojama įprasta tvarka pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ nuostatas, apskaitos dokumente (sąskaitoje faktūroje, kasos aparato kvite) atskirai nurodyta prekės kaina, pakoreguota pirktų prekių nukainojimo ir gautų nuolaidų sumomis.

        Įmonės sumokėto užstato suma nurašoma, kai grąžinus užstato sistemoje dalyvaujančios prekės pakuotę atgaunamas užstatas. Gavus pinigus daromi įrašai:

        D 271 Sąskaitos bankuose, D 272 Kasa

        K 208 Sumokėti avansai (pakuočių užstatai)

        Jei įmonė už grąžintas užstato sistemoje dalyvaujančių prekių pakuotes įsigyja pakuočių pardavėjo parduodamų prekių ar paslaugų, įmonės apskaitoje daromi įrašai:

        D 201 Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės arba

        D 631 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos

        D 244 Gautinas pridėtinės vertės mokestis (jei įmonė PVM mokėtoja)

        K 208 Sumokėti avansai (pakuočių užstatai)

         

        Atnaujinta: 2021 02 02

      • 4.

        Ar apskaitoje registruojamos pakuotės, už kurias sumokamas užstatas?

        Įsigijus prekių, kurių pakuotėms taikoma Įstatyme nustatyta užstato sistema, apskaitoje  registruojama prekės su pakuote vertė ir sumokėtas užstatas, t. y. pinigų suma sumokėta siekiant užtikrinti, kad pakuotė ar jos atliekos bus grąžintos. Kadangi prekės pakuotės ar pakuotės atliekų vertė yra įtraukta į prekės vertę, ji apskaitos dokumentuose atskirai neišskiriama.

        Informaciją apie pakuotes ir jų atliekas įmonė turėtų kaupti teisės aktų nustatyta tvarka ar pagal poreikį nebalansinių sąskaitų registruose, kurių turinį ir skaičių turėtų nusistatyti savo apskaitos politikoje.

        Atnaujinta: 2021 02 02

      • 5.

        Kokie teisės aktai reglamentuoja pakuotės užstatą?

        Pakuotėms taikomą užstato sistemą reglamentuoja Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (toliau – Įstatymas). Įstatyme nustatyta, kad pakuotės užstatas yra pinigų suma, pateikta už gaminio pakuotę siekiant užtikrinti, kad pakuotės ar jų atliekos bus grąžintos gamintojui ar importuotojui ir naudojamos pakartotinai ar tvarkomos vadovaujantis šiuo įstatymu. Gamintojai ir importuotojai, kurių gaminių pakuotėms taikoma užstato sistema, taip pat pakuočių platintojai ar pakuočių pardavėjai, platindami ar parduodami gaminius šiose pakuotėse, turi apskaitos dokumentuose atskirai nurodyti gaminio kainą ir pakuotės užstato dydį.

        Informaciją apie pakuotėms taikomą užstato sistemą galima rasti svetainėje http://grazintiverta.lt/ arba paskambinus VšĮ Užstato sistemos administratoriaus telefonu (8 5) 203 1210.

        Atnaujinta: 2021 08 13