BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Nemokumas 8
  • Dėl administratorių teikiamų duomenų (ataskaitų) 8
   • 1.

    AR BŪTINA NURODYTI DARBUOTOJO, ATSAKINGO UŽ JURIDINIO ASMENS NEMOKUMO PROCESŲ ADMINISTRAVIMĄ, KEITIMO PRIEŽASTĮ? KOKIOS GALI BŪTI KEITIMO PRIEŽASTYS?  

    Nemokumo administratorius juridinis asmuo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo AVNT per Audito, vertinimo ir nemokumo informacinę  sistemą  nurodyti tiek paskirtą atsakingą asmenį, tiek pagrįstą atsakingo asmens pakeitimo priežastį (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Pagrįstos darbuotojo, atsakingo už juridinio asmens nemokumo procesų administravimą, pakeitimo priežastys nurodytos Darbuotojo, atsakingo už juridinio asmens nemokumo procesų administravimą, pakeitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V4-233 „Dėl duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ 1.1 – 1.8 papunkčiuose ir gali būti šios:
    1.1.  Darbuotojas mirė;
    1.2.  Darbuotojas neteko teisės administruoti nemokumo procesų;
    1.3. Tarp nemokumo administratoriaus juridinio asmens ir Darbuotojo nutraukti darbo santykiai;
    1.4. Darbuotojas negali tęsti nemokumo proceso administravimo dėl paaiškėjusio interesų konflikto JANĮ 37 straipsnyje numatytais atvejais;
    1.5.  Darbuotojas negali tęsti nemokumo proceso administravimo dėl laikinojo nedarbingumo, trunkančio ilgiau kaip 30 dienų;
    1.6. Darbuotojas negali tęsti nemokumo proceso administravimo dėl daugiau kaip 30 darbo dienų trunkančių kasmetinių ar tikslinių  atostogų;
    1.7. Darbuotojas negali tęsti nemokumo proceso administravimo, nes yra pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, savanorišką nenuolatinę karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą Karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka;
    1.8.  Kitos objektyvios, dokumentais pagrįstos priežastys, kurių nemokumo administratorius juridinis asmuo negalėjo numatyti dalyvaudamas atrankoje ir siūlydamas Darbuotoją kaip asmenį, atsakingą už nemokumo proceso administravimą, ir kurių nemokumo administratorius juridinis asmuo negali kontroliuoti. 
     

    Atnaujinta: 2022 12 22

   • 2.

    KAIP  NEMOKUMO ADMINISTRATORIUI INFORMUOTI  AVNT APIE  SAVO DUOMENŲ PASIKEITIMĄ? 

    Nemokumo administratoriai per 3 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo privalo informuoti AVNT apie pasikeitusius (nemokumo administratoriaus fizinio asmens vardą, pavardę, adresą korespondencijai, telefono numerį, elektroninio pašto adresą; nemokumo administratoriaus juridinio asmens pavadinimą, buveinės adresą, teisinį statusą, teisinę formą, adresą korespondencijai, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Informuoti būtina   per Audito, vertinimo ir nemokumo informacinę  sistemą (toliau – AVNIS).  Per AVNIS pateikti  duomenys automatiškai atnaujinami tiek AVNIS, tiek AVNT interneto svetainėje. . Kitu nei per AVNIS būdu pateikta informacija apie nemokumo administratoriaus duomenų pasikeitimą nelaikoma tinkamai pateikta ir nepakeičia tiek AVNIS tvarkomų, tiek viešai skelbiamų duomenų apie nemokumo administratorių. 

    Duomenų apie administratorių teikimo tvarka nustatyta Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V4-174 „Dėl Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“, II skyriuje. 
     

    Atnaujinta: 2022 12 22

   • 3.

    Kaip pateikti naują draudimą?

    KAIP PATEIKTI NAUJĄ DRAUDIMĄ

    Prieš pradedant: AVNIS geriausiai veikia naudojant Google Chrome naršyklę. Primygtinai nerekomenduojame naudoti „Internet Explorer“ ir „Safari“ naršyklių.

    1. Einame į meniu skiltį Draudimai>Nemokumo

     

    1. Atsidariusiame lange spaudžiame „Vokelį“

     

    1. Atsidariusiame pranešime pasirenkame:

    Administratoriaus tipą (Draudžiamas fizinis arba Juridinis asmuo)*

    Administratorių sąrašą (Bankroto arba restruktūrizavimo  sąrašas)

    *Jei „Administratoriaus tipas“ pasirenkamas „Juridinis administratorius“ tokiu atveju papildomai atsiranda laukai „Draudžiamas asmuo“ (Pasirenkate draudžiamą juridinį asmenį) ir „Draudžiamo asmens darbuotojai-administratoriais:“ (Pasirenkate fizinius administratorius kuriuos Juridinis asmuo apdraudžia)

     

    Kai duomenys teisingai supildomi mygtukas „Patvirtinti“ pasidaro ryškus ir jį galima paspausti.

    PASTABA: Supildžius duomenis apie administratoriaus tipą ir sąrašą ir paspaudus patvirtinti jų redaguoti nebeleis. Įsivėlus klaidai ir norint ištaisyti duomenis tokiu atveju reikės formuoti naują pranešimą (procedūra nuo 1 punkto)

    1. Supildome būtinus duomenis

    Draudimo liudijimo Nr.

    Draudimo objektas

    Draudiko pavadinimas, įmonės kodas

    Draudimo liudijimo išdavimo data

    Draudimo laikotarpis nuo (būtina prisegti draudimo liudijimo kopiją )

     

    Draudimo laikotarpis iki

    Draudimo suma vienam draudžiamam įvykiui, Eur

    Draudimo suma visiems draudžiamiems įvykiams, Eur

    Draudimo įmokos suma, Eur

    Įmokos mokėjimo grafikas (Duomenis pridedame spaudžiant + mygtuką)(Būtina pridėti pavedimo kopiją)

     

     

    1. Suvedus visus reikiamus duomenis spaudžiame „Išsaugoti“ ir „Pateikti“

     

     

    Atnaujinta: 2022 03 14

   • 4.

    Kokią informaciją (duomenis) apie bankroto ir restruktūrizavimo procesą AVNT turi teikti nemokumo administratoriai (arba restruktūrizuojamų įmonių vadovai)?

    Vadovaujantis Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklėmis, patvirtintomis AVNT direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. V4-174 nemokumo administratoriai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo ar faktinių aplinkybių atsiradimo, ar pasikeitimo dienos elektroniniu būdu per Audito, vertinimo ir nemokumo informacinė sistemos (toliau – AVNIS) interneto sąsają teikia AVNT duomenis apie bankroto ir restruktūrizavimo procesą. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 103 straipsnio 3 dalies nuostatomis jeigu restruktūrizavimo procese nemokumo administratorius nėra paskirtas, jo teises ir pareigas mutatis mutandis įgyvendina restruktūrizuojamo juridinio asmens vadovas arba kitas valdymo organo pareigas vykdantis asmuo, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti vadovo, vadovaudamasis atitinkamo juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančiu įstatymu.

    Atnaujinta: 2022 03 14

   • 5.

    Kokiu būdu teikiamos įmonių bankroto, restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto ataskaitos?

    Juridinių asmenų bankroto, restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu per AVNIS interneto sąsają. Nemokumo administratoriai, kurie įrašomi į Nemokumo administratorių sąrašą gauna prisijungimo duomenis prie AVNIS (restruktūrizuojamo juridinio asmens vadovas, jeigu nepaskiriamas nemokumo administratorius turi kreiptis į AVNT su prašymu suteikti jam prisijungimus prie AVNIS). Prisijungę administratoriai savo paskyroje mato visus administruojamus procesus.

    Duomenys ir ataskaitos laikomi pateiktais tuomet, kai jų pateikimas patvirtinamas, ir jeigu jie įgauna statusą „grąžinta“, būtina patikslinti pagal pateiktas pastabas bei teikti (siųsti) pakartotinai.
     

    Atnaujinta: 2022 03 14

   • 6.

    Kokiais atvejais turi būti teikiamos Fizinių asmenų bankroto ataskaitos?

    Vadovaujantis Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V4-191, 5.1administratorius AVNT teikia Fizinio asmens bankroto ataskaitas (per 10 kalendorinių dienų nuo atitinkamos nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos):
    1) patvirtinus kreditorių reikalavimus;
    2) patvirtinus fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą;
    3) nutraukus fizinio asmens bankroto bylą;
    4) baigus fizinio asmens bankroto bylą;
    5) kalendoriniams metams pasibaigus (iki kitų kalendorinių metų kovo 1 d.).

    Atnaujinta: 2022 03 11

   • 7.

    Kokiais atvejais turi būti teikiamos Juridinio asmens restruktūrizavimo ataskaitos?

    Vadovaujantis Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. V4-174, 11.1 papunkčiu, nemokumo administratorius AVNT teikia Juridinio asmens restruktūrizavimo ataskaitas (per 10 kalendorinių dienų nuo atitinkamos nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos):
    1) patvirtinus kreditorių reikalavimus;
    2) patvirtinus restruktūrizavimo planą;
    3) nutraukus įmonės restruktūrizavimo bylą;
    4) baigus įmonės restruktūrizavimo bylą;
    5) kalendoriniams metams pasibaigus (iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d.).

    Atnaujinta: 2022 03 11

   • 8.

    Kokiais atvejais turi būti teikiamos Juridinio asmens bankroto ataskaitos?

    Vadovaujantis Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymo Nr. V4-174, 14.1 papunkčiu, nemokumo administratorius AVNT teikia Juridinio asmens  bankroto ataskaitas (per 10 kalendorinių dienų nuo atitinkamos nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos):
    1) patvirtinus kreditorių reikalavimus;
    2) nutraukus bankroto procesą;
    3) priėmus nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto;
    4) priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos;
    5) kalendoriniams metams pasibaigus (iki kitų kalendorinių metų kovo 1 d.). 

    Atnaujinta: 2022 03 11