BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Nemokumas 13
  • Sankcijos ir ribojamosios priemonės 13
   • 1.

    Kas yra tarptautinės sankcijos?

    Tarptautinės sankcijos – Europos Sąjungos teisės aktais, Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, sprendimais, kurie Lietuvos Respublikoje taikomi tiesiogiai arba įgyvendinami Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo nustatyta tvarka, nustatytų apribojimų ir įpareigojimų visuma.

    Atnaujinta: 2022 08 11

   • 2.

    Kam taikomos tarptautinės sankcijos?

    Subjektas, kuriam taikomos sankcijos – valstybė ar jos dalis, teritorija (specialaus statuso zona), fizinis arba juridinis asmuo, bet kokia kita organizacija arba fizinių ar juridinių asmenų grupė ir (ar) organizacijų grupė, kuriai taikomos tarptautinės sankcijos.

    Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims dėl Ukrainos atžvilgiu vykdomų karo veiksmų taikomos ribojamosios priemonės pagal 2014 m. kovo 17d. Tarybos reglamento (ES) 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi nuostatas.
     

    Atnaujinta: 2022 08 11

   • 3.

    Kokie pagrindiniai teisės aktai reglamentuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje?

   • 4.

    Kas atsako už tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje?

    Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų teisės aktų nustatyta tvarka privalo laikytis ir jas įgyvendinti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, įskaitant ir nemokumo administratorius, finansų įstaigos ir kiti valstybėje įsteigti arba veiklą vykdantys subjektai ar organizacijos. 

    Šie subjektai privalo įsitikinti, ar, vykdydami veiklą su atitinkamais klientais, verslo partneriais, nepažeidžia tarptautinių galiojančių sankcijų.

    Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra išvengti sankcijų.
     

    Atnaujinta: 2022 08 11

   • 5.

    Kokios institucijos užtikrina tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje?

    Kompetentingos institucijos, užtikrinančios tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą pagal joms priskirtas veiklos sritis, inter alia, yra šios: 

    1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), taip pat Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitos institucijos pagal joms priskirtas veiklos sritis, užtikrinantys apribojimų disponuoti lėšomis ir ekonominiais ištekliais, mokėjimų apribojimų, kitų finansinės veiklos apribojimų (finansinių sankcijų) įgyvendinimą;
    2. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, užtikrinantis apribojimų atvykti į Lietuvos Respubliką ar keliauti per jos teritoriją tranzitu asmenims, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, įgyvendinimą;
    3. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, taip pat kitos institucijos pagal joms priskirtas veiklos sritis, užtikrinantys ekonominės veiklos, kuriai taikomos tarptautinės sankcijos, apribojimų, taikomų fiziniams ir juridiniams asmenims, ir subjektų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, ekonominės veiklos Lietuvos Respublikoje apribojimų, civilinių, dvejopo naudojimo prekių, karinės įrangos, paslaugų ir technologijų importo, eksporto, reeksporto ir tranzito apribojimų, prekybos apribojimų (ekonominių sankcijų) įgyvendinimą;
    4. Užsienio reikalų ministerija, taip pat kitos institucijos pagal joms priskirtas veiklos sritis, užtikrinančios diplomatinių santykių apribojimų ir kitų politinio ir diplomatinio poveikio priemonių įgyvendinimą;
    5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, taip pat kitos institucijos pagal joms priskirtas veiklos sritis, užtikrinančios ryšių ir susisiekimo apribojimų įgyvendinimą;
    6. kitos institucijos pagal joms priskirtas veiklos sritis, užtikrinančios kultūrinių, mokslo, švietimo, sporto ir kitokių visuomeninių ryšių su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, apribojimų įgyvendinimą.

    FNTT koordinuoja, prižiūri ir užtikrina finansinių sankcijų (apribojimų disponuoti lėšomis ir ekonominiais ištekliais) įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje. Užtikrindama finansinių sankcijų įgyvendinimą, FNTT atlieka kompetentingos institucijos funkcijas, įskaitant informacijos, kurią pagal kompetenciją yra išsiaiškinusi analizuodama fizinių ir (ar) juridinių asmenų sąsajas su subjektais, kuriems paskirtos tarptautinės sankcijos, teikimą finansines sankcijas įgyvendinantiems subjektams.
     

    Atnaujinta: 2022 08 11

   • 6.

    Kur galima rasti sankcionuotų subjektų sąrašą?

    Informacija apie fizinių ir (ar) juridinių asmenų sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, yra skelbiama Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje. Europos Sąjungos konsoliduotą finansinių sankcijų sąrašą, į kurį įtraukti fiziniai ir juridiniai asmenys, galite rasti paspaudę šią nuorodą.

    Taip pat, interaktyviame ES sankcijų žemėlapyje, pasirinkus atitinkamą valstybę, pateikiamos nuorodos į visus ES teisės aktus sankcijų, taikomų pasirinktai valstybei, srityje. Šiuose ES teisės aktuose taip pat skelbiami subjektų, kuriems taikomos ES finansinės ribojamosios priemonės, sąrašai.
     

    Atnaujinta: 2022 08 11

   • 7.

    Kaip elgtis turint informacijos apie sankcionuotiems subjektams priklausantį turtą?

    Turint informacijos apie turtą, kurį valdo asmenys, įtraukti į tarptautinių sankcijų sąrašą ar yra susiję su sankcionuotais asmenimis, šį turtą privaloma įšaldyti ir per dvi darbo dienas informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (el. paštu: [email protected]).  

    Atnaujinta: 2022 08 11

   • 8.

    Kas yra lėšų įšaldymas?

    Lėšų įšaldymas – lėšų judėjimo, perdavimo, pakeitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis ar jų tvarkymo taip, kad dėl to pasikeistų jų kiekis, suma, buvimo vieta, nuosavybės teisė, valdymo teisė, pobūdis, paskirtis, ar atsirastų kiti pasikeitimai, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą, uždraudimas. 

    Atnaujinta: 2022 08 11

   • 9.

    Jei kreditorius yra įtrauktas į sankcionuotų subjektų sąrašą ir lėšos jam negali būti pervedamos, kokiu būdu turi būti vykdomas tokių lėšų įšaldymas ir kur turėtų būti laikomos įšaldytos lėšos?

    Už tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje yra atsakingi visi ekonominę veiklą vykdantys fiziniai bei juridiniai asmenys, finansų įstaigos ir kiti valstybėje įsteigti arba veiklą vykdantys subjektai ar organizacijos. Subjektams yra draudžiama vykdyti veiksmus, kurių vykdymas draudžiamas Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis, ir sudaryti sandorius bei prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms. 

    Nemokumo procese sankcionuoto kreditoriaus reikalavimai tenkinami negali būti, jo reikalavimo tenkinimui skirtas lėšas ar mokėjimus nemokumo administratorius įšaldo ir apie tai per dvi darbo dienas praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT). Išimtys dėl lėšų įšaldymo galimos tik esant kompetentingos institucijos (FNTT) leidimui, laikantis nustatytų sąlygų.
     

    Atnaujinta: 2022 08 11

   • 10.

    Ar gali būti tenkinami kreditorių, kuriems yra taikomos tarptautinės sankcijos, ir kurių turtas yra įšaldytas, reikalavimai juridinių ir (ar) fizinių asmenų  nemokumo procese?

    Už tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje yra atsakingi visi ekonominę veiklą vykdantys fiziniai bei juridiniai asmenys, finansų įstaigos ir kiti valstybėje įsteigti arba veiklą vykdantys subjektai ar organizacijos. Subjektams yra draudžiama vykdyti veiksmus, kurių vykdymas draudžiamas Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis, ir sudaryti sandorius bei prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms. 

    Nemokumo procese sankcionuoto kreditoriaus reikalavimai tenkinami negali būti, jo reikalavimo tenkinimui skirtas lėšas ar mokėjimus nemokumo administratorius įšaldo ir apie tai per dvi darbo dienas praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT). Išimtys dėl lėšų įšaldymo galimos tik esant kompetentingos institucijos (FNTT) leidimui, laikantis nustatytų sąlygų.
     

    Atnaujinta: 2022 08 11

   • 11.

    Ar gali būti numatomos tarptautinių sankcijų įgyvendinimo išimtys? 

    ES teisės aktuose yra numatomos sankcijų įgyvendinimo išimtys humanitariniais, taikos palaikymo misijų aprūpinimo tikslais ar kitais ypatingais atvejais.

    Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys (išskyrus finansų įstaigas), siekdami pasinaudoti išimtimis, kreipiasi į tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą vykdančią instituciją.
     

    Atnaujinta: 2022 08 11

   • 12.

    Ar leidžiama sankcionuotam kreditoriui nemokumo proceso metu perleisti savo reikalavimą kitiems asmenims? 

    Remiantis Europos Sąjungos gerosios praktikos 46 p., asmuo, kurio atžvilgiu taikomos sankcijos, siekdamas perleisti reikalavimo teises, privalo gauti leidimą. Atsižvelgiant į tai, juridinio ar fizinio asmens kreditoriai, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, prieš perleisdami savo reikalavimo teises, esančias Lietuvoje, privalo gauti už finansinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą atsakingos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT) leidimą. 

    Nemokumo administratorius, kaip savo srities profesionalas, gavęs informacijos, kad sankcionuotas kreditorius perleido reikalavimo teises be atsakingos institucijos leidimo, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų reikiamų priemonių dėl neteisėtų sankcionuoto asmens, siekiančio išvengti sankcijų ar jas pažeisti, veiksmų, t. y. informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT) apie sudarytą niekinį sandorį, prieštarauti kreditoriaus pakeitimui bankroto procese, kt.
     

    Atnaujinta: 2022 08 11

   • 13.

    Kokiu būdu turėtų būti vykdomi piniginių lėšų pervedimai nesankcionuotiems asmenims į Rusiją ir Baltarusiją, tuo atveju, jei Lietuvoje registruotas bankas, kuriame nemokumo administratorius yra atidaręs depozitinę kreditorių sąskaitą, yra priėmęs sprendimą nebevykdyti finansinių operacijų su Rusija ir Baltarusija?

    Nemokumo administratorius, atidaręs depozitinę sąskaitą finansų įstaigoje, kuri yra priėmusi sprendimą nebevykdyti finansinių operacijų su Rusija ir Baltarusija turėtų konsultuotis su atitinkama finansų įstaiga, priėmusia tokį sprendimą, išdėstant atskirų situacijų aplinkybes ir prašant suteikti išsamius paaiškinimus ir informaciją dėl galimų situacijos išsprendimo būdų. 

    Atnaujinta: 2022 08 11