BDAR
gdpr

Auditas ir apskaita

Audito ir apskaitos tarnyba 2013 m. kovo 1 d. - 2013 m. birželio 30 d. vykdė smulkaus ir vidutinio verslo audito įmonių (SVAĮ) apklausą „Dėl SVAĮ verslo sąlygų Lietuvoje“. Anketą sudarė 3 pagrindinės dalys:

- įvadiniai klausimai (bendro pobūdžio klausimai).

- probleminiai klausimai (pagrindiniai aktualūs klausimai).

- perspektyviniai klausimai (respondentai vertino problemų sprendimo būdus).

Apklausoje dalyvavo 28 proc. smulkių ir vidutinių audito įmonių atstovų.

Su apklausos apžvalga galima susipažinti čia.

 

 

Atsižvelgdama į ES svarstomus pasiūlymus dėl nefinansinės informacijos atskleidimo ir norėdama sužinoti finansinių ataskaitų rengėjų ir informacijos vartotojų nuomonę dėl nefinansinės informacijos, apimančios aplinkosaugos, socialinius aspektus ir vadovaujančius asmenis, atskleidimo, Audito ir apskaitos tarnyba nuo 2013 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. vykdė apklausą.

Klausimyną užpildė 73 dalyviai, iš jų 45,2% turėjo didesnę kaip 15 metų apskaitos tvarkymo patirtį, 42,5% - nuo 5 iki 15 metų ir 12,3% - iki 5 metų.

Apžvalgą galima rasti čia.

 

 

Norėdama sužinoti, kaip 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ nuostatos taikomos praktiškai ir išsiaiškinti, ar mažosioms bendrijoms jos yra aiškios, ar yra tam tikrų sričių išsamesnių nuostatų poreikis, Audito ir apskaitos tarnyba nuo 2014 m. sausio 6 d. iki kovo 31 d. vykdė apklausą. Klausimyną užpildė 29 respondentai; iš jų didesnę kaip 5 metų apskaitos tvarkymo patirtį turėjo 59 proc., nuo 1 iki 5 metų - 21 proc. ir iki 1 metų - 21 proc.

Apžvalgą galima rasti čia.

 

 

Siekdama sužinoti, kaip Lietuvos Respublikos įmonės nustato turto ir įsipareigojimų tikrąją vertę, Audito ir apskaitos tarnyba vykdė apklausą, kurioje dalyvavo 44 įmonės. Audito ir apskaitos tarnybos tinklalapyje ji buvo vykdoma 2014 metais. 

Apžvalgą galima rasti čia.

 

Audito ir apskaitos tarnyba 2014 m. spalio–gruodžio mėnesiais kvietė respondentus pareikšti nuomonę dėl 7-ojo tarptautinio mokymosi standarto „Tęstinis profesinis tobulėjimas“ taikymo Lietuvoje aktualumo. Apklausoje dalyvavo 224 respondentai, iš kurių 86,61 proc. (194) sudarė buhalteriai (vyr. finansininkai).

Šios apklausos apžvalgą galima rasti čia.

Norėdama sužinoti įmonių, kurių tipinė veikla yra biologinio turto auginimas, žemės ūkio produktų gamyba ir apdorojimas, pačių pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimas, nuomonę dėl žemės ūkio įmonėms skirtos pelno (nuostolių) ataskaitos formos reikalingumo, Audito ir apskaitos tarnyba nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 14 d. vykdė apklausą.

Klausimyną užpildė 151 respondentas, iš jų už žemės ūkio įmonėms skirtos pelno (nuostolių) ataskaitos panaikinimą pasisakė 60 proc., priešingą nuomonę turėjo 40 proc. respondentų.

Apžvalgą galima rasti čia.

 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pakeitimo įstatymą ir dėl 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES pakeistus verslo apskaitos standartus, pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas pavyzdinis sąskaitų planas. Audito apskaitos tarnyba norėjo sužinoti respondentų nuomonę apie pavyzdinio sąskaitų plano redakcijos, galiosiančios nuo 2016 m. sausio 1 d., pakeitimus, padarytus pagal 2-ajame verslo apskaitos standarte „Balansas“ ir 3-iajame verslo apskaitos standarte „Pelno (nuostolių) ataskaita“ patvirtintą naują finansinių ataskaitų formų struktūrą.

Apklausa dėl pavyzdinio sąskaitų plano Audito ir apskaitos tarnybos tinklalapyje buvo vykdoma 2015 metų balandžio–birželio mėnesiais. Apklausoje dalyvavo 157 respondentai.

Apžvalgą galima rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-02