BDAR
gdpr

Finansinių ataskaitų rinkinių sudarymas, tvirtinimas ir teikimas VĮ Registrų centrui

Data

2021 04 29

Įvertinimas
8
pexels-artem-podrez-6779714.jpg

Bendrovių finansinės ataskaitos (toliau – FA) sudaromos, pasirašomos ir pateikiamos juridinių asmenų registro tvarkytojui (toliau – VĮ Registrų centras) Civilinio kodekso (toliau – CK), Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (toliau – ĮFAĮ) ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ) nustatyta tvarka.

Pagal ĮFAĮ 16 str.  Bendrieji finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai 1 d. nuostatas įmonės, vykdančios ir sustabdžiusios vykdyti ekonominę veiklą, metines finansines ataskaitas sudaro pasibaigus jų finansiniams metams.

Kiekviena konkrečios kategorijos įmonė, pagal ĮFAĮ 20 straipsnio Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis nuostatas turėtų pasirinkti jos kategorijai sudarytą FA rinkinį. Įmonės konkrečiai kategorijai priskiriamos pagal ĮFAĮ 4 straipsnyje Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės numatytus dydžius. FA rinkiniai pagal ĮFAĮ 4 str. nurodytas įmonių kategorijas yra sudaryti ir skelbiami atskirai VĮ Registrų centro tinklalapyje.

Pagal ĮFAĮ 25 str. Finansinių ataskaitų, metinio pranešimo pasirašymas ir tvirtinimas 1 d. FA pasirašo įmonės vadovas ir įmonės vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti asmenys, galintys tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, nurodydami savo pareigas, vardą ir pavardę.

Pagal CK 2.66 str. 4 d. VĮ Registrų centrui pateikiamas juridinio asmens metinių FA rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino. 

Metinių finansinių ataskaitų pateikimas tvirtinti (sudarymas) numatytas atitinkamo juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančio įstatymo nustatytais terminais:

  • Pagal ABĮ nuostatas bendrovės metinių FA rinkinys turi būti patvirtintas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (ABĮ 58 str. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys 2 d.), kuris turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos (ABĮ 24 str. Eilinis ir neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 1 d.,) ir kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) turi būti pateiktas VĮ Registrų centrui per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (ABĮ 58 str. 3 d.).
  • Pagal Mažųjų bendrijų įstatymo 23 str. Mažosios bendrijos apskaita ir finansinė atskaitomybė 3 d. nuostatas mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi būti patvirtintas mažosios bendrijos narių susirinkime ir pateiktas VĮ Registrų centrui.