Prašymai

AUDITAS IR APSKAITA

Prašymas dėl buhalterių profesionalų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V1-198 Dėl asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių tvirtinimo patvirtintos Asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklės. Šių taisyklių 1 ir 2 prieduose yra patvirtintos prašymų formos:


Prašymo dėl įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašo forma
Prašymo dėl išbraukimo iš buhalterių profesionalų sąrašo forma

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinti asmenys, įrašomi į Buhalterių profesionalų sąrašą.

 

VERTINIMAS

Prašymo įrašyti į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą forma
Prašymo leisti laikyti egzaminą forma
Prašymo leisti susipažinti su egzamino užduoties įvertinimu rekomenduojama forma
Skundo dėl egzamino komisijos sprendimo rekomenduojama forma
Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitos forma
Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitos forma
Paraiškos dėl turto arba verslo vertintojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint teikti turto arba verslo vertinimo paslaugas Lietuvos Respublikoje įsisteigus forma
Laikinai arba vienkartinai teikiamų turto arba verslo vertinimo paslaugų deklaracijos forma

 

NEMOKUMAS

 

Prašymo formas galite rasti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V4-352 „Dėl teisės administruoti nemokumo procesus suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V4-350 „Dėl kitos valstybės narės asmenų, turinčių teisę administruoti nemokumo procesus toje valstybėje narėje, profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir nemokumo procesų administravimo Lietuvos Respublikoje įsisteigus, laikinai ar kartais tvarkos aprašo patvirtinimo“ prieduose. 

 

Fizinio asmens prašymas suteikti teisę administruoti nemokumo procesus

Juridinio asmens prašymas suteikti teisę administruoti nemokumo procesus

Prašymas dėl nemokumo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant įsisteigus administruoti nemokumo procesus Lietuvos Respublikoje

Deklaracija laikinai ir kartais administruoti nemokumo procesus

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-17