• Tarnyba
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audrius Linartas
  2
  Jovaldas Černiauskas
  8
  Svajonė Alunderienė
  14
  • Analizės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Tadas Paulavičius
   17
   Asta Gaižutė
   17
   Virginija Jūrienė
   17
   Aleksandr Kerul
   17
   Ona Toliautienė
   17

   PATVIRTINTA

   Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo

   tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

   direktoriaus 2019 m. birželio 27 d.  įsakymu Nr. P1-89

    

   AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

    TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   ANALIZĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

    BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Analizės skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
   4. Skyriui vadovauja vedėjas.
   5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   6. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   6.1.   stebėti ir analizuoti valstybės politikos audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse įgyvendinimą;

   6.2.   užtikrinti tinkamą Tarnybos veiklos planavimą ir atsiskaitymą už veiklos rezultatus;

   6.3.   užtikrinti Tarnybos veiklos viešinimą, bendradarbiavimą su visuomene.

   7. Skyrius atlieka šias funkcijas:

   7.1.   valstybės politikos audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse įgyvendinimo stebėsenos ir analizės srityje:

   7.1.1. planuoja ir organizuoja valstybės politikai audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse įgyvendinti reikalingos informacijos ir duomenų rinkimą, kaupia, apdoroja, sistemina ir analizuoja surinktą informaciją ir duomenis;

   7.1.2. kasmet atlieka prižiūrimų ūkio subjektų rizikos vertinimą audito, turto ir verslo vertinimo bei nemokumo srityse;

   7.1.3. rengia metinius nemokumo (bankroto, restruktūrizavimo) administratorių, veiklos patikrinimų planus;

   7.1.4. rengia metinius turto ir verslo vertinimo vertintojų patikrinimų planus;

   7.1.5. analizuoja nemokumo – įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto – pateiktų ataskaitų duomenis ir procesų eigą;

   7.1.6. periodiškai vykdo aktualaus viešojo intereso įmonių sąrašo atnaujinimą;

   7.1.7. rengia metinius viešo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo planus;

   7.1.8. tvarko statistinę informaciją apie auditorių ir audito įmonių atliktus viešojo intereso įmonių auditus;

   7.1.9. pagal kompetenciją tikrina nemokumo (bankroto, restruktūrizavimo) administratorių, audito įmonių teikiamų ataskaitų duomenų teisingumą;

   7.1.10.  talpina į Kompiuterizuotąją turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemą skenuotas Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitų kopijas;

   7.1.11.  analizuoja turtą ir verslą vertinančių įmonių, turto arba verslo vertintojų veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitose nurodytų duomenų dėl parengtų ataskaitų ir gautų pajamų atitiktį turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos ataskaitose nurodytiems atitinkamiems duomenims ir (arba) šių duomenų teisingumą;

   7.1.12.  atlieka statistinių rodiklių stebėseną, skaičiavimus ir prognozavimą audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse, rengia analitines apžvalgas ir statistines ataskaitas;

   7.1.13.  dalyvauja Juridinių asmenų, norinčių dalyvauti NATO skelbiamuose prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo konkursuose , finansinio, techninio, profesinio ir saugumo patikimumo įvertinimo ir patikimumo deklaracijos išdavimo klausimams spręsti komisijos veikloje;

   7.1.14.  skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja Tarnybos naudojamų informacinių sistemų modernizavimo, testavimo projektuose;

   7.1.15.  pagal kompetenciją dalyvauja Tarnyboje sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje.

   7.2.   tinkamo Tarnybos veiklos planavimo ir atsiskaitymo už veiklos rezultatus užtikrinimo srityje:

   7.2.1. organizuoja ir rengia arba dalyvauja rengiant koncepcijų, strategijų, rizikos valdymo planų, tarpinstitucinių veiklos planų, Tarnybos strateginių dokumentų projektus, jų vykdymo stebėseną ir ataskaitų rengimą;

   7.2.2. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos finansų ministrui Tarnybos 3, 6, 9 mėnesių ir metines veiklos ataskaitas;

   7.2.3. rengia einamųjų metų Tarnybos veiklos plano projektą ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministrui teisės aktų nustatyta tvarka;

   7.2.4. užtikrina Tarnybos veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, teikia pasiūlymus, kaip gerinti Tarnybos veiklos efektyvumą ir rezultatus;

   7.2.5. koordinuoja pažangių verslo priežiūros priemonių ir modernių veiklos praktikų įgyvendinimą bei diegimą, numatytų Pažangumo vertinimo (švieslentės) metodikoje.

   7.3.      Tarnybos veiklos viešinimo, bendradarbiavimo su visuomene užtikrinimo srityje:

   7.3.1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie Tarnybos veiklą vykdant teisės aktų pavestas funkcijas;

   7.3.2. rengia apklausas, tyrimus, ataskaitas, pažymas, kitus dokumentus, informacinę, analitinę ir vaizdinę medžiagą (duomenų lenteles, diagramas) pranešimams, apžvalgoms, Tarnybos interneto svetainei bei socialinės medijos priemonėms;

   7.3.3. teikia duomenis apie Tarnybos teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas Viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo informacinėje sistemoje PASIS;

   7.3.4.  teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka teikia duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui;

   7.3.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims;

   7.3.6. užtikrina nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų dėl statistinės informacijos rinkimo ir ataskaitų rengimo bei teikimo įgyvendinimą;

   7.3.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, valstybės, Europos Sąjungos ir tarptautinėmis institucijomis aiškindamasis ir spręsdamas iškilusias audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo sričių problemas;

   7.3.8. dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo klausimais, suderinęs su organizatoriais, rengia pranešimus;

   7.4.      įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

    

   III SKYRIUS

   TEISĖS IR PAREIGOS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

   8.1.         inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

   8.2.         gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

   8.3.         kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

   8.4.         pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

   8.5.         teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo

   9. Skyrius turi:

   9.1.         laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

   9.2.         prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

   9.3.         užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

   10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai  – Skyriaus vedėjui.

   12.  Skyriaus vedėjas:

   12.1.   organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   12.2.   teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

   12.3.   atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

   12.4.   nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

   12.5.   bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

   12.6.   vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus.

   13.  Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

    

   ________________

  • Apskaitos ir metodologijos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Airi Masilionienė
   16
   Marius Dilnikas
   18
   Rūta Vaičaitytė
   18
   Ieva Vaiškūnienė
   18
   Jonas Liupkevičius
   13

   PATVIRTINTA

   Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo

   tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

   direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-90

    

   AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

    TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   APSKAITOS IR METODOLOGIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

    BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Apskaitos ir metodologijos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
   4. Skyriui vadovauja vedėjas.
   5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    6. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   6.1. rengti verslo apskaitos standartų metodines rekomendacijas bei metodinę medžiagą auditoriams, bankroto ir restruktūrizavimo administratoriams, turto ir verslo vertintojams, kuri atitiktų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

   6.2. aiškinti verslo apskaitos standartus, siekiant kad ūkio subjektai tinkamai taikytų verslo apskaitos standartus praktikoje;

   6.3. bendradarbiauti su Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad Europos Sąjungos ir tarptautiniu mastu apskaitos sistema būtų grindžiama vienodais apskaitos principais;

   6.4. dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse;

   6.5. teikti metodinę pagalbą nagrinėjant paklausimus dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytiems reikalavimams;

   6.6. prisidėti tvarkant Tarnybos buhalterinę apskaitą;

   6.7. pagal kompetenciją nagrinėti skundus dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų.

   7. Skyrius atlieka šias funkcijas:

   7.1. verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų bei metodinės medžiagos auditoriams, bankroto ir restruktūrizavimo administratoriams, turto ir verslo vertintojams rengimo srityje:

   7.1.1. rengia verslo apskaitos standartų praktinio taikymo metodines rekomendacijas ir paaiškinimus, kaip tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansines ataskaitas;

   7.1.2. rengia pavyzdinį sąskaitų planą ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, savo veikla siekiantiems pelno;

   7.1.3. rengia metodinę medžiagą bankroto ir restruktūrizavimo administratoriams;

   7.1.4. rengia metodinę medžiagą turto ir verslo vertintojams ir skelbia ją Tarnybos interneto svetainėje;

   7.1.5. suinteresuotiems asmenims teikia paaiškinimus raštu ir konsultuoja atvykusius į Tarnybą asmenų bankroto ir restruktūrizavimo, turto ir verslo vertinimo metodologijos klausimais;

   7.1.6. nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias buhalterinės apskaitos, audito, asmenų bankroto ir restruktūrizavimo bei turto ir verslo vertinimo veiklos srityje;

   7.1.7. peržiūri iš Europos Sąjungos institucijų, Tarptautinių apskaitos standartų valdybos gautų tarptautinių apskaitos standartų ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir iš Tarptautinės buhalterių federacijos gautų tarptautinių audito standartų vertimus;

   7.1.8. analizuoja Europos vertinimo standartus, jų pakeitimo projektus, kitą Europos vertintojų asociacijų grupės (angl. The European Group of Valuers' Association; TEGoVA) rengiamą medžiagą turto vertinimo metodologijos srityje;

   7.1.9. teikia Tarnybos skyriams metodinę pagalbą apskaitos, audito, asmenų bankroto ir restruktūrizavimo bei turto ir verslo vertinimo veiklos klausimais.

   7.2. ūkio subjektų tinkamos verslo apskaitos standartų taikymo praktikos srityje:

   7.2.1.konsultuoja paklausėjus telefonu, raštu ir kitomis ryšio priemonėmis kaip verslo apskaitos standartai turėtų būti taikomi praktikoje;

   7.2.2.kasmet skelbia ir atnaujina dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų dėl verslo apskaitos standartų taikymo sąrašą;

   7.2.3.ruošia medžiagą Tarnybos organizuojamiems kursams ir seminarams, skaito paskaitas ir pranešimus Tarnybos organizuojamuose mokymuose bei renginiuose.

   7.3. bendradarbiavimo su Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis srityje:

   7.3.1.dalyvauja Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės programose, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl nagrinėjamų projektų, dalyvauja darbo grupių posėdžiuose;

   7.3.2.atstovauja Tarnybai TEGoVA organizuojamuose renginiuose;

   7.3.3.bendradarbiauja su turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmones vienijančiomis organizacijomis, viešojo administravimo institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacinėmis struktūromis;

   7.3.4.koordinuoja bendradarbiavimo su kitomis kompetentingomis institucijomis susitarimų rengimą ir pasirašymą.

   7.4. Valstybės politikos apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse įgyvendinimo srityje:

   7.4.1.dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais, galiojančių teisės aktų papildymus bei pakeitimus;

   7.4.2.bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, valstybės institucijomis aiškindamasi ir spręsdama iškilusias apskaitos problemas;

   7.4.3.dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose apskaitos sistemos tobulinimo klausimais, suderinęs su organizatoriais, rengia pranešimus;

   7.4.4.teikia pasiūlymus ir išvadas dėl parengtų Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektų.

   7.4.5. vykdo kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Finansų ministerijos deleguotas funkcijas, susijusias su Buhalterinės apskaitos įstatymo įgyvendinimu, bankroto ir restruktūrizavimo administravimu, turto ir verslo vertinimu.

   7.5. paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo srityje:

   7.5.1. konsultuoja turto arba verslo vertintojus bei turto arba verslo vertinimo įmones dėl papildomų paaiškinimų ir dokumentų, susijusių su skundu, pateikimo;

   7.5.2. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl sprendimų, susijusių su pareiškėjų skundais, priėmimo ir rengia sprendimų projektus;

   7.5.3. konsultuoja Vertinimo kokybės patikrinimų skyrių dėl turto ir verslo vertinimo metodologijos taikymo.

   7.6. Tarnybos buhalterinės apskaitos srityje:

   7.6.1. prisideda prie Tarnybos buhalterinės apskaitos tvarkymo, pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai, kitoms organizacijoms raštų ir kitų dokumentų projektus;

   7.6.2. sistemiškai tvarko, saugo ir archyvuoja Tarnybos buhalterinius dokumentus;

   7.6.3. organizuoja Tarnybos finansų kontrolę.

   7.7. skundų dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų nagrinėjimo srityje nagrinėja asmenų, neišlaikiusių ir nesutikusių su mokesčių ir apskaitos kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimu, apeliacijas.

   7.8. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

    

   III SKYRIUS

   TEISĖS IR PAREIGOS

    8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

   8.1. inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

   8.2. gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

   8.3. kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

   8.4. pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

   8.5. teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo.

   9. Skyrius turi:

   9.1. laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

   9.2. prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

   9.3. užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

   10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai  – Skyriaus vedėjui.

   12.  Skyriaus vedėjas:

   12.1. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   12.2. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

   12.3. atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

   12.4. nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

   12.5. bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

   12.6. vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus.

   13.  Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

    

   ________________

  • Audito kokybės patikrinimų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Daiva Raudonienė
   4
   Loreta Graužinienė
   5
   Gerda Janukėnaitė
   4
   Austėja Tipikaitė
   4
   Gerda Žemaitė
   5
   Julius Žemaitis
   5

   PATVIRTINTA

   Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo

   tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

   direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-91

    

   AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

    TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

    AUDITO KOKYBĖS PATIKRINIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Audito kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
   4. Skyriui vadovauja vedėjas.
   5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    6. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

   6.1.   vykdyti audito viešąją priežiūrą;

   6.2.     pagal kompetenciją tikrinti, kaip Lietuvos auditorių rūmai vykdo jiems pavestas funkcijas, kaip viešojo intereso įmonės vykdo Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme ir reglamente (ES) Nr. 537/2014 nurodytus reikalavimus;

   6.3.   pagal kompetenciją nagrinėti skundus dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų;

   6.4.   koordinuoti auditoriaus vardo suteikimą, sustabdymą ir panaikinimą valstybių Europos Sąjungos narių (toliau – valstybė narė) ir valstybių ne Europos Sąjungos narių (toliau – valstybė ne narė) auditoriams, pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimą valstybių narių audito įmonėms, valstybių ne narių auditorių ir audito įmonių įrašymą į atitinkamą sąrašą;

   6.5.   rengti audito viešąją priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;

   6.6.   bendradarbiauti su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis, Lietuvos, Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis sprendžiant su audito viešąja priežiūra susijusius klausimus.

   7. Skyrius atlieka šias funkcijas:

   7.1. Tarnybos vykdomos audito viešosios priežiūros srityje:

   7.1.1. atlieka auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimus ar pažeidimo tyrimus;

   7.1.2. atlieka viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimus;

   7.1.3. kartu su Lietuvos audito rūmais užtikrina ne viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybę;

   7.1.4. atlieka reguliuojamos veiklos patikros kokybės tyrimus;

   7.1.5.  siūlo sprendimus duoti nurodymus ir (ar) skirti poveikio priemones.

   7.2. Lietuvos auditorių rūmams pavestų funkcijų vykdymo, viešojo intereso įmonių Audito įstatyme ir reglamente (ES) Nr. 537/2014 nurodytų reikalavimų vykdymo tikrinimo:

   7.2.1. tikrina, kaip Lietuvos auditorių rūmai atlieka jiems pavestas funkcijas, susijusias su auditorių kvalifikacijos kėlimu;

   7.2.2. tikrina, kaip Lietuvos auditorių rūmai atlieka jiems pavestas funkcijas, susijusias su auditoriaus, audito įmonės pažymėjimų išdavimu, jų galiojimo sustabdymu, atnaujinimu ir panaikinimu, auditorių ir audito įmonių sąrašų tvarkymu;

   7.2.3. tikrina, kaip Lietuvos auditorių rūmai atlieka su ne viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimu susijusias funkcijas;

   7.2.4. tikrina, kaip viešojo intereso įmonės vykdo Audito įstatyme ir reglamente (ES) Nr. 537/2014 nurodytus reikalavimus;

   7.2.5. vertina viešojo intereso įmonių audito komitetų veiklą.

   7.3. skundų dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų nagrinėjimo srityje:

   7.3.1. nagrinėja asmenų, neišlaikiusių ir nesutikusių su kvalifikacinių auditoriaus audito egzaminų įvertinimu apeliacijas;

   7.3.2. nagrinėja asmenų apeliacijas dėl Lietuvos auditorių rūmų atsisakymo netikrinti žinių iš Audito įstatyme nurodytų finansinių ataskaitų audito ir profesinių įgūdžių, finansinių ataskaitų auditą ir auditorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų, tarptautinių audito standartų, profesinių standartų sričių;

   7.3.3. nagrinėja auditorių, išklausiusių kitus, nei nustatyta Audito įstatymo, kursus, ir auditorių, baigusių lygiaverčius profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus, skundus dėl Lietuvos auditorių rūmų atsisakymo įskaityti išklausytų šių kursų laiką į Audito įstatymo nustatytų kursų valandų skaičių.

   7.4. auditoriaus vardo suteikimo, sustabdymo ir panaikinimo valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams, pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms, valstybių ne narių auditorių ir audito įmonių įrašymo į atitinkamą sąrašą koordinavimo srityje:

   7.4.1. siūlo sprendimus dėl pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo (neišdavimo), sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo valstybių narių auditoriams, kuriuos patvirtino auditoriais buveinės valstybės narės kompetentinga institucija;

   7.4.2. siūlo sprendimus dėl pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo (neišdavimo), sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo valstybių ne narių auditoriams;

   7.4.3. siūlo sprendimus dėl pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms, kurias patvirtino audito įmonėmis buveinės valstybės narės kompetentinga institucija;

   7.4.4. siūlo sprendimus dėl valstybės ne narės auditorių ir audito įmonių, atlikusių valstybėje ne narėje registruotos įmonės, kurios vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, finansinių ataskaitų auditą, įrašymo į audito įmonių ir (ar) auditorių sąrašą.

   7.5. audito viešąją priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų rengimo srityje:

   7.5.1. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka su kitomis institucijomis derina audito viešosios priežiūros organizavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus;

   7.5.2. teikia pasiūlymus dėl naujų audito viešosios priežiūros teisės aktų rengimo, galiojančių papildymo ir pakeitimo, nagrinėja Tarnybai pateiktus teisės aktų projektus, susijusius su audito kokybės užtikrinimu, pareiškia Tarnybos nuomonę dėl šių projektų papildymų ar pakeitimų;

   7.5.3. rengia rekomendacijas dėl profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą ir ( arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą ir konsultuoja dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo;

   7.5.4. teikia metodinę pagalbą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl auditorių ir (arba) audito įmonių atliekamos reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikros.

   7.6. bendradarbiavimo su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis, Lietuvos, Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis sprendžiant su audito viešąja priežiūra susijusius klausimus srityje:

   7.6.1. atstovauja Tarnybai Lietuvos, užsienio ir tarpvalstybinėse institucijose, darbo grupėse ir komitetuose, kai sprendžiami su audito viešąja priežiūra susiję klausimai;

   7.6.2. bendradarbiauja su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis atliekant tyrimus;

   7.6.3. dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose audito viešosios priežiūros sistemos tobulinimo klausimais, rengia pranešimus.

   7.7. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

    

   III SKYRIUS

   TEISĖS IR PAREIGOS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

   8.1.inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

   8.2.gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

   8.3.kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

   8.4.pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

   8.5.teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo.

   9. Skyrius turi:

   9.1.laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

   9.2.prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

   9.3.užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

   10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai – Skyriaus vedėjui.

   12.  Skyriaus vedėjas:

   12.1.organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   12.2.teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

   12.3.atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

   12.4.nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

   12.5.bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

   12.6.vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus.

   13. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

    

   ___________________

  • Infrastruktūros administravimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Alina Mačulskaja
   1
   Tomas Murnikas
   15
   Rita Šliužaitė
   1
   Kęstutis Mecelica
   13

   Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos

   prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

   direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-84

    

   AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

    TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

    BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
   4. Skyriui vadovauja vedėjas.
   5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    6. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:

   6.1.   įgyvendinti Tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, formuoti ir administruoti personalą, gebantį vykdyti strateginiuose planuose numatytas programas ir įgyvendinti Tarnybos tikslus;

   6.2.   užtikrinti efektyvų dokumentų valdymą ir tinkamą Tarnybos svečių ir interesantų priėmimą;

   6.3.   užtikrinti tinkamą materialinių vertybių eksploataciją, saugojimą ir apskaitą;

   6.4.   užtikrinti valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumą Tarnyboje;

   6.5.   užtikrinti ūkio valdymą ir tinkamai Tarnyboje atlikti viešuosius pirkimus;

   6.6.   užtikrinti informacinių sistemų priežiūrą ir administravimą.

   7. Skyrius atlieka šias funkcijas:

   7.1.   Tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo politikos įgyvendinimo srityje:

   7.1.1. rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų personalo valdymo klausimais projektus;

   7.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atranką ir priėmimą į laisvas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigas, bei darbuotojų perkėlimą į kitas pareigas;

   7.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją ir dokumentus įstaigai, centralizuotai atliekančiai personalo administravimo funkcijas;

   7.1.4. rengia darbuotojų atostogų grafikus;

   7.1.5. organizuoja darbuotojų veiklos vertinimą;

   7.1.6. organizuoja darbuotojų privačių interesų, nepriklausomumo ir nešališkumo deklaravimą, deklaracijų priėmimą, saugojimą, kontrolę ir konsultavimą;

   7.1.7. atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

   7.1.8. konsultuoja Tarnybos darbuotojus viešųjų ir privačių interesų derinimo, korupcijos prevencijos klausimais;

   7.1.9. rengia korupcijos prevencijos ir kontrolės dokumentus;

   7.1.10.  pagal kompetenciją kontroliuoja Tarnybos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo.

   7.2.   Tarnybos dokumentų valdymo ir svečių bei interesantų priėmimo srityje:

   7.2.1. tvarko Tarnybos dokumentų valdymo sistemą;

   7.2.2. rengia Tarnybos teisės aktų dokumentų valdymo klausimais projektus;

   7.2.3. rengia Tarnybos dokumentacijos planą, registrų sąrašą ir juos derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

   7.2.4. registruoja ir tvarko Tarnybos direktoriaus įsakymus, pasirašomus dokumentus, gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus, paskirsto dokumentus vykdytojams, persiunčia juos adresatams;

   7.2.5. organizuoja dokumentų kaupimą, saugojimą ir naudojimą Tarnybos archyve bei dokumentų naikinimą ir dokumentų perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui;

   7.2.6. priima ir teikia informaciją telefonu, telefonu sujungia interesantus su Tarnybos vadovais ir specialistais;

   7.2.7. priima Tarnybos svečius ir interesantus;

   7.2.8. nagrinėja, Tarnybos direktoriui pavedus, asmenų pranešimus, skundus ir prašymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   7.2.9. pagal kompetenciją rengia ataskaitas, informacinius ir kitus oficialius dokumentus;

   7.2.10.teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

   7.3.   Tarnybos materialinių vertybių apskaitos srityje:

   7.3.1. užtikrina tinkamą materialinių vertybių eksploataciją, saugojimą;

   7.3.2. inicijuoja ilgalaikio ir trumpalaikio turto patikrinimus ir metinę turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, užtikrina jos rezultatų teisingumą;

   7.3.3. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl turto valdymo ir priežiūros organizavimo tobulinimo;

   7.3.4. aprūpina darbuotojus darbo priemonėmis ir medžiagomis.

   7.4.      valstybinės kalbos vartojimo Tarnyboje taisyklingumo užtikrinimo srityje:

   7.4.1. kontroliuoja, kaip Tarnyboje vykdomas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai;

   7.4.2. kontroliuoja, ar Tarnyboje raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi taisyklinga valstybine kalba;

   7.4.3. tikrina Tarnybos rengiamų dokumentų, leidinių, vertimų, Tarnyboje organizuojamų mokymų medžiagos, egzaminų užduočių kalbos taisyklingumą, redaguoja jų tekstus;

   7.4.4. redaguoja informaciją prieš skelbiant ją Tarnybos interneto svetainėje;

   7.4.5. konsultuoja Tarnybos darbuotojus kalbos klausimais.

   7.5.   ūkio valdymo Tarnyboje ir viešųjų pirkimų srityje:

   7.5.1. užtikrina techninį ir materialinį Tarnybos bei joje sudaromų komisijų, darbo grupių aprūpinimą;

   7.5.2. organizuoja ir vykdo Tarnybos viešuosius pirkimus;

   7.5.3. užtikrina Tarnybos patalpose vykdomų renginių aprūpinimą;

   7.5.4. užtikrina Tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

   7.5.5. organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą Tarnybos patalpose.

   7.6.      informacinių sistemų priežiūros ir administravimo srityje:

   7.6.1. užtikrina Tarnybos kompiuterinių sistemų ir ryšio priemonių funkcionavimą;

   7.6.2. užtikrina informacijos skelbimą ir tvarkymą Tarnybos interneto svetainėje, organizuoja Tarnybos interneto svetainės turinio priežiūrą;

   7.6.3. Tarnybos struktūriniams padaliniams teikia konsultacijas informacinių sistemų, kompiuterinės ir programinės įrangos klausimais;

   7.6.4. pagal kompetenciją tvarko Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinę sistemos  (toliau – ĮRBIS) duomenis ir teikia pasiūlymus dėl ĮRBIS modernizavimo;

   7.6.5. rengia įsigyjamos techninės ir programinės įrangos bei kompiuterinių paslaugų technines užduotis (specifikacijas).

   7.7.      įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

    

   III SKYRIUS

   TEISĖS IR PAREIGOS

    8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

   8.1.inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

   8.2.gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

   8.3.kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

   8.4.pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

   8.5.teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo.

   9. Skyrius turi:

   9.1.laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

   9.2.prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

   9.3.užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

   10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai – Skyriaus vedėjui.

   12.  Skyriaus vedėjas:

   12.1.organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   12.2.teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

   12.3.atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

   12.4.nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

   12.5.bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

   12.6.vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus.

   13. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

    

   ________________ 

  • Licencijavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Laura Kirilevičiūtė
   10
   Birutė Ašmonienė
   9
   Ramunė Grudzinskienė
   10
   Gintautas Juknevičius
   9
   Violeta Mažylienė
   10

   Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos

   prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

   direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-88 

    

   AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

    TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   LICENCIJAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

    BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Licencijavimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
   4. Skyriui vadovauja vedėjas.
   5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui.

    

   II SKYRIUS

    UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   6. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

   6.1.   užtikrinti turto arba verslo vertintojų ir turtą arba verslą vertinančių įmonių licencijavimą, licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą;

   6.2.   organizuoti turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos kėlimo seminarus ir mokymus, skirtus asmenims, siekiantiems įgyti vertintojo kvalifikaciją;

   6.3.   užtikrinti bankroto administratorių, bankroto administratorių padėjėjų ir restruktūrizavimo administratorių licencijavimą, licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą;

   6.4.   dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką audito, apskaitos, turto arba verslo vertinimo, nemokumo srityje.

   7.Skyrius atlieka šias funkcijas:

   7.1.   turto arba verslo vertintojų ir turtą arba verslą vertinančių įmonių licencijavimo, licencijų sąlygų laikymosi priežiūros srityje:

   7.1.1. tikrina dokumentus pretendentų, siekiančių laikyti turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą, rengia motyvuotus siūlymus dėl egzamino laikymo;

   7.1.2. organizuoja turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminus ir techniškai aptarnauja turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijas;

   7.1.3. organizuoja turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų individualių užduočių ir teorinių klausimų atnaujinimą ir užtikrina jų suvedimą į egzamino užduočių duomenų bazę;

   7.1.4. remiantis turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų rezultatais, teikia Tarnybos direktoriui pažymas kartu su sprendimų projektais suteikti egzaminus laikiusiems pretendentams turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją arba jos nesuteikti ir išduoti kvalifikacijos pažymėjimą arba jo neišduoti, apie priimtus sprendimus informuoja kvalifikacijos egzaminą laikiusius asmenis, išduoda turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimus;

   7.1.5. organizuoja pretendentų susipažinimą su egzamino individualios užduoties įvertinimu;

   7.1.6. rengia pažymas ir sprendimų projektus dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo  Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo numatytais atvejais ir apie priimtus sprendimus informuoja vertintojus ir turto arba verslo vertinimo įmones, kuriose šie vertintojai dirba;

   7.1.7. tikrina dokumentus asmenų, siekiančių būti įrašytais į Išorės vertintojų sąrašą;

   7.1.8. vertina į Išorės vertintojų sąrašą įrašytų asmenų atitiktį Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams;

   7.1.9. rengia pažymas ir sprendimų projektus dėl juridinių ir fizinių asmenų įrašymo į Išorės vertintojų sąrašą arba jų išbraukimo iš Išorės vertintojų sąrašo, informuoja juos apie priimtus sprendimus ir išduoda Įrašymo į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimus;

   7.1.10.  tikrina kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus, paraiškas;

   7.1.11.  informuoja kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojus, siekiančius vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus apie visus administracinius formalumus, susijusius su profesinio tinkamumo testo laikymu ir organizuoja jiems profesinio tinkamumo testo laikymą;

   7.1.12.  atsižvelgdamas į Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų profesinės kvalifikacijos pripažinimo komisijos išvadą, rengia sprendimų projektus dėl kvalifikacijos pripažinimo, nepripažinimo ar kompensacinės priemonės ir teikia juos Tarnybos direktoriui;

   7.1.13.  tikrina kitose valstybėse narėse teisėtai įsisteigusių Laikinai ar vienkartinai teikiamų turto arba verslo vertinimo paslaugų deklaracijas, organizuoja jų paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;

   7.1.14.  sudaro ir tvarko Tarnybos interneto tinklalapyje skelbiamą turto arba verslo vertintojų sąrašą;

   7.1.15.  organizuoja aktualaus Išorės vertintojų sąrašo paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;

   7.1.16.  skelbia Tarnybos interneto svetainėje Tarnybos direktoriaus įsakymus veiklos klausimais, susijusius su sprendimais dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu arba galiojimo panaikinimu ir asmenų įrašymu (išbraukimu) į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą;

   7.1.17.  nustatyta tvarka tikrina turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimą;

   7.1.18.  įrašo turto arba verslo vertintojų ir turtą arba verslą vertinančių įmonių duomenis į Kompiuterizuotą turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemą, juos kaupia, nuolat atnaujina, netikslius ar neišsamius duomenis ištaiso, papildo, sunaikina arba sustabdo jų tvarkymą;

   7.1.19.  esant poreikiui, organizuoja naujų turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų ir įmonių įrašymo į Išorės vertintojų sąrašą pažymėjimų blankų projektų rengimą, inicijuoja jų gamybą;

   7.1.20.  pagal Skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių licencijavimo, jų veiklos priežiūros klausimais.

   7.2.   turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos kėlimo seminarų ir mokymų, skirtų asmenims, siekiantiems įgyti vertintojo kvalifikaciją, organizavimo srityje:

   7.2.1.  sudaro Tarnybos organizuojamų mokymų ir turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos kėlimo seminarų mokymų programas, organizuoja jų paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;

   7.2.2. organizuoja turto arba verslo vertintojų mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus, mokslines konferencijas;

   7.2.3. parenka lektorius, rengia autorinių kūrinio užsakymo sutarčių ir paslaugų sutarčių projektus, koordinuoja lektorių darbą;

   7.2.4. tikrina kitų kvalifikacijos kėlimo organizatorių (asociacijų, vienijančių tik turto ir (arba) verslo vertintojus ir (arba) turto arba verslo vertinimo įmones) parengtas mokymo programas ir teikia jas tvirtinti Tarnybos direktoriui;

   7.3.   bankroto administratorių, bankroto administratorių padėjėjų ir restruktūrizavimo administratorių licencijavimo, licencijų sąlygų laikymosi priežiūros srityje:

   7.3.1. nagrinėja fizinių asmenų prašymus leisti laikyti bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ar restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzaminą ir išduoti pažymėjimą, rengia motyvuotus siūlymus ir sprendimų projektus dėl egzamino laikymo;

   7.3.2. organizuoja fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, dirbti bankroto administratoriaus padėjėjais, teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, atestavimą ir Lietuvos Respublikos teisės išmanymo patikrinimą;

   7.3.3. organizuoja bankroto administratoriaus padėjėjo, bankroto administratoriaus ir restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo testo klausimų, bankroto administratoriaus ir restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino klausimų ir praktinių užduočių atnaujinimą;

   7.3.4. dalyvauja rengiant bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų atestavimo programos projektus;

   7.3.5. vykdo Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos (toliau – Komisija) sekretoriaus pareigas, organizuoja jos techninį aptarnavimą;

   7.3.6. remiantis Komisijos posėdžio metu priimtais sprendimais, teikia Tarnybos direktoriui sprendimo projektus suteikti egzaminą laikiusiems pretendentams bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ar restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikaciją arba jos nesuteikti ir išduoti kvalifikacijos pažymėjimą arba jo neišduoti;

   7.3.7. nagrinėja juridinių asmenų, siekiančių įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, prašymus; juridinių asmenų, siekiančių Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka įgyti teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, prašymus;

   7.3.8.  rengia sprendimų projektus dėl fizinių ir juridinių asmenų įrašymo į Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą ir (ar) Asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą ir išbraukimo iš šių sąrašų;

   7.3.9. sudaro ir tvarko Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą ir Asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą;

   7.3.10.      išduoda, keičia bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ir restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimus, jų dublikatus, rengia motyvuotus siūlymus ir sprendimų projektus dėl pažymėjimų dublikatų išdavimo, bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ir restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimų panaikinimo;

   7.3.11.  vertina bankroto administratorių atitiktį Įmonių bankroto įstatymo 11² straipsnio 3 dalies 1 punkto, 5 dalies 1 punkto ir restruktūrizavimo administratorių atitiktį Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 4 dalies 1 punkto nuostatoms;

   7.3.12.  nustatyta tvarka tikrina bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos kėlimą;

   7.3.13.  nustatyta tvarka tikrina, ar bankroto administratoriai ir restruktūrizavimo administratoriai turi profesinės civilinės atsakomybės draudimą;

   7.3.14.  suveda bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių pateiktą informaciją apie jų darbuotojus į Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinę sistemą ir tikrina šioje informacinėje sistemoje esančių duomenų atitikimą su Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre esančiais duomenimis;

   7.3.15.  dalyvauja nagrinėjat Paraiškas ar Deklaracijas asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai (vienkartinai) ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka; dalyvauja nagrinėjant Paraiškas ar Deklaracijas asmenų, siekiančių teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas laikinai (vienkartinai) ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka;

   7.3.16.  duomenų bazėse tvarko Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių ir bankroto administratorių padėjėjų duomenų grupę, apdoroja ir analizuoja su paslaugų teikimu susijusią informaciją, suveda duomenis apie bankroto administratoriaus keičiamą įgaliotą asmenį;

   7.3.17.      teisės aktų nustatyta tvarka siūlo fizinių asmenų bankroto administratorių kandidatūras;

   7.3.18.      esant poreikiui, organizuoja naujų bankroto administratoriaus padėjėjo, bankroto administratoriaus, restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos pažymėjimų blankų projektų rengimą, inicijuoja jų gamybą;

   7.3.19.  pagal Skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas bankroto administratorių, bankroto administratoriaus padėjėjų ir restruktūrizavimo administratorių licencijavimo, jų veiklos priežiūros klausimais.

   7.4.   valstybės politikos audito, apskaitos, turto arba verslo vertinimo, nemokumo įgyvendinimo srityje:

   7.4.1.  nagrinėja fizinių asmenų prašymus įrašyti juos į Buhalterių profesionalų sąrašą, rengia motyvuotus siūlymus ir sprendimų projektus dėl šių asmenų įrašymo arba atsisakymo įrašyti į Buhalterių profesionalų sąrašą;

   7.4.2. organizuoja aktualaus Buhalterių profesionalų sąrašo paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;

   7.4.3.  stebi Lietuvos auditorių rūmų organizuojamus auditorių kvalifikacijos egzaminus, teikia pasiūlymus dėl jų organizavimo kokybės;

   7.4.4. tvarko Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomoje Licencijų informacinėje sistemoje ir kontaktiniame centre, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, duomenis ir informaciją apie turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją turinčius asmenis, juridinius asmenis arba jų filialus ar pagal individualios veiklos pažymą veikiančius turto arba verslo vertintojus, įrašytus į Išorės vertintojų sąrašą, asmenis, turinčius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, dirbti bankroto administratoriaus padėjėjais, teikti įmonių restruktūrizavimo paslaugas;

   7.4.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių, bankroto administratorių, bankroto administratoriaus padėjėjų ir restruktūrizavimo administratorių licencijavimo ir veiklos priežiūros tobulinimo, rengia teisės aktų projektus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų Tarnybos struktūrinių padalinių ir kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

   7.4.6.  dalyvauja Tarnyboje ar kitų institucijų sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;

   7.4.7. dalyvauja įstaigų ir institucijų, tarptautinių organizacijų, turto ar verslo vertintojus, bankroto, restruktūrizavimo administratorius vienijančių organizacijų rengiamuose seminaruose (kursuose) ir susitikimuose turto ar verslo vertinimo, nemokumo problemų sprendimo, turto ar verslo vertinimo, bankroto, restruktūrizavimo veiklos tobulinimo klausimais.

   7.5.   įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo kitus Tarnybos direktoriaus ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei užduotis.

    

    

    

    

   III SKYRIUS

   TEISĖS IR PAREIGOS

    8.Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

   8.1.   inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

   8.2.   gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

   8.3.   kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

   8.4.   pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

   8.5.   teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo

   9. Skyrius turi:

   9.1.   laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

   9.2.   prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

   9.3.   užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

   10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, o kiti Skyriaus darbuotojai  – Skyriaus vedėjui.

   12.  Skyriaus vedėjas:

   12.1.organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   12.2.teikia Tarnybos direktoriui ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

   12.3.atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

   12.4.nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

   12.5.bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

   12.6.vykdo Tarnybos direktoriaus ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   13. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

    

   __________________

    

  • Nemokumo administravimo patikrinimų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gintarė Kibildienė
   11
   Laura Klimanskienė
   11
   Daiva Griežytė
   11
   Vilma Kazlauskienė
   11
   Rytis Leskauskas
   11
   Valdas Kačinskas
   Vyriausiasis specialistas
   11

   Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos

   prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

   direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-87 

    

   AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

    TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   NEMOKUMO ADMINISTRAVIMO PATIKRINIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
   4. Skyriui vadovauja vedėjas.
   5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

    

                                                                            II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    6. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:

   6.1.   užtikrinti efektyvią bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos priežiūrą;

   6.2.   dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką nemokumo – įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto – srityje.

   1. Skyrius atlieka šias funkcijas:

   7.1.   Tarnybos vykdomos bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos priežiūros srityje:

   7.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklą:

   7.1.1.1.  atlieka planinius ir neplaninius bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos patikrinimus;

   7.1.1.2.  rengia Tarnybos direktoriaus sprendimų projektus dėl bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos patikrinimų rezultatų;

   7.1.1.3.  konsultuoja ir atlieka kitus prevencinius veiksmus, padeda bankroto, restruktūrizavimo administratoriams, bankroto administratorių padėjėjams užtikrinti tinkamą teisės aktų reikalavimų vykdymą Skyriaus kompetencijos klausimais;

   7.1.1.4.  atlieka bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos stebėseną, kurios metu nustato galimus bankroto, restruktūrizavimo procedūras reguliuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimus, juos lemiančias (galinčias lemti) aplinkybes ir sistemina šią informaciją.

   7.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Tarnybai pateiktus asmenų skundus (prašymus) dėl bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos, teikia pasiūlymus dėl bankroto, restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų pradėjimo (nepradėjimo);

   7.1.3. teikia bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos patikrinimų medžiagą, padeda Teisės skyriui rengti atsiliepimus teismams, Lietuvos administracinių ginčų komisijai bei atstovauti teismuose, Lietuvos administracinių ginčų komisijoje;

   7.1.4. kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie atliktų bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos patikrinimų rezultatus, kurie apibendrinti skelbiami Tarnybos interneto svetainėje;

   7.1.5. pagal kompetenciją tvarko Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos duomenis.

   7.2.   valstybės politikos nemokumo – įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto – įgyvendinimo srityje:

   7.2.1. analizuoja įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto procesų teisinio reguliavimo taikymo efektyvumą;

   7.2.2. su kitais ir vienas rengia ir teikia pasiūlymus dėl nemokumo teisinio reguliavimo tobulinimo, pagal kompetenciją prisideda arba pats rengia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

   7.2.3. dalyvauja įstaigų ir institucijų, tarptautinių organizacijų, bankroto, restruktūrizavimo administratorius vienijančių organizacijų rengiamuose seminaruose (kursuose) ir susitikimuose nemokumo problemų sprendimo, bankroto, restruktūrizavimo veiklos tobulinimo klausimais.

   7.3.   įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

    

   III SKYRIUS

   TEISĖS IR PAREIGOS

    8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

   8.1.   inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

   8.2.   gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

   8.3.   kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

   8.4.   pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

   8.5.   teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo.

   9. Skyrius turi:

   9.1.   laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

   9.2.   prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

   9.3.   užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

   10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai  – Skyriaus vedėjui.

   12.  Skyriaus vedėjas:

   12.1.organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   12.2.teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

   12.3.atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

   12.4.nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

   12.5.bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

   12.6.vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus.

   13.  Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

    

   ________________

  • Teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Giedrius Galentas
   7
   Mindaugas Noreika
   7
   Monika Sinickaitė
   7
   Romutė Laurinavičienė
   7

   Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos

   prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

   direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-86

    

   AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

    TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

    BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
   4. Skyriui vadovauja vedėjas.
   5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    6. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:

   6.1.   atstovauti Tarnybai teismuose, kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

   6.2.   su kitais skyriais ir vienam rengti teisės aktų, Tarnybos sutarčių projektus;

   6.3.   pagal kompetenciją teikti paaiškinimus ir konsultacijas.

   6.4.   prisidėti prie efektyvios bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų veiklos priežiūros užtikrinimo, audito viešosios priežiūros vykdymo, turto arba verslo vertintojų (toliau – vertintojas), turto ir verslo vertinimo įmonių (toliau – vertinimo įmonė) veiklos priežiūros užtikrinimo.

   7. Skyrius atlieka šias funkcijas:

   7.1.   atstovaudamas Tarnybai teismuose, kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose:

   7.1.1. esant Tarnybos direktoriaus įgaliojimui, kartu su Tarnybos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais ar darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), arba be jų, atstovauja Tarnybai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

   7.1.2. apibendrina iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių gautą informaciją, susijusią su atstovavimu Tarnybai teismuose ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, ir rengia Tarnybos vardu teikiamus procesinius dokumentus.

   7.2.   teisės aktų, Tarnybos sutarčių projektų rengimo srityje:

   7.2.1. teikia pastabas ir siūlymus dėl Tarnybai pateiktų derinti, Tarnybos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų;

   7.2.2. esant Tarnybos direktoriaus pavedimui, rengia išvadas Tarnybos kompetencijos klausimais dėl išvadoms gauti Tarnybai pateiktų kitų įstaigų teisės aktų projektų;

   7.2.3. rengia Tarnybos sudaromų sutarčių, teisės aktų projektus;

   7.2.4. užtikrina, kad teisės aktų projektai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus,   vizuoja Tarnyboje suderintus teisės aktų projektus;

   7.2.5. dalyvauja Tarnybos direktoriaus sudarytų komisijų, darbo grupių, rengiančių teisės aktų, sutarčių projektus, darbe;

   7.2.6. registruoja Tarnyboje parengtus teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje ir skelbia Tarnyboje parengtus teisės aktus registruojant juos Teisės aktų registre.

   7.3.   paaiškinimų ir konsultacijų teikimo srityje:

   7.3.1. su kitais nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus bei pagal kompetenciją rengia atsakymus į juos;

   7.3.2. pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir teisines išvadas Tarnybos vadovybei, Tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojams.

   7.4.   ūkio subjektų priežiūros srityje:

   7.4.1.  dalyvauja atliekant bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų planinius ir neplaninius veiklos patikrinimus, veiklos stebėseną;

   7.4.2. dalyvauja atliekant auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito tyrimus ar viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito tikrinimus;

   7.4.3. atlieka LR finansinių ataskaitų audito įstatymo ir (arba) reglamento (ES) N. 537/2014 nuostatų pažeidimo tyrimus;

   7.4.4. nagrinėja asmenų, neišlaikiusių ir nesutikusių su bendruoju ir teisės kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimu apeliacijas;

   7.4.5. dalyvauja atliekant planinius ir neplaninius vertintojų ir vertinimo įmonių patikrinimus.

   7.5.   įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

    

   III SKYRIUS

   TEISĖS IR PAREIGOS

    8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

   8.1.inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

   8.2.gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

   8.3.kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

   8.4.pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

   8.5.teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo.

   9. Skyrius turi:

   9.1.laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

   9.2.prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų, ir ataskaitų rengimo;

   9.3.užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

   10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai  – Skyriaus vedėjui.

   12.  Skyriaus vedėjas:

   12.1.organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   12.2.teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

   12.3.atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

   12.4.nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

   12.5.bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

   12.6.vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus.

   13.  Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

    

   ________________

  • Vertinimo kokybės patikrinimų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Žygimantas Bendikas
   3
   Vida Jakiūnaitė
   3
   Rimantas Liaugminas
   3
   Jūratė Rasimavičienė
   3

   PATVIRTINTA

   Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo

   tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

   direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P1-85  

    

   AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

    TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   VERTINIMO KOKYBĖS PATIKRINIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

    BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
   4. Skyriui vadovauja vedėjas.
   5. Skyrius tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    6. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:

   6.1.   dalyvauti užtikrinant efektyvią turto ir verslo vertinimo (toliau – vertinimas) kokybę;

   6.2.   dalyvauti užtikrinant turto arba verslo vertintojų (toliau – vertintojai), turto ir verslo vertinimo įmonių (toliau – vertinimo įmonės) veiklos priežiūrą ir visuomenės teisių ir jų teisėtų interesų šioje srityje apsaugą;

   6.3.   dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką vertinimo srityje.

   7. Skyrius atlieka šias funkcijas:

   7.1.   vertinimo kokybės užtikrinimo srityje:

   7.1.1. nagrinėja paklausimus dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų (toliau – ataskaita) atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatytiems reikalavimams:

   7.1.1.1.  vertina Tarnybai pateiktų ataskaitų atitiktį Įstatymo nustatytiems reikalavimams;

   7.1.1.2.  rengia ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojui teikia išvadų dėl Tarnybai pateiktų ataskaitų atitikties Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams projektus.

   7.1.2. kaupia, sistemina, analizuoja ir skelbia duomenis apie ataskaitų atitikties Įstatymo 22 straipsnio reikalavimams nagrinėjimo rezultatus;

   7.1.3. teikia konsultacijas dėl teisės aktų taikymo Skyriaus kompetencijos klausimais.

   7.2.   vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos priežiūros ir visuomenės teisių ir jų teisėtų interesų apsaugos srityje:

   7.2.1. atlieka planinius ir neplaninius vertintojų ir vertinimo įmonių patikrinimus;

   7.2.2. nagrinėja pareiškėjų skundus dėl vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos:

   7.2.2.1.  vertina Tarnybai pateiktų pareiškėjų skundų pagrįstumą;

   7.2.2.2.  kreipiasi į pareiškėjus, vertintojus ir vertinimo įmones dėl paaiškinimų ir dokumentų, susijusių su skundu, pateikimo;

   7.2.2.3.  teikia Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl sprendimų, susijusių su pareiškėjų skundais, priėmimo ir rengia sprendimų projektus.

   7.2.3. teikia Turto arba verslo vertintojų garbės teismui (toliau – Garbės teismas) teikimus iškelti vertintojams drausmės bylas ir vykdo įsiteisėjusius Garbės teismo sprendimus:

   7.2.3.1.  teikia Tarnybos direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl kreipimosi į Garbės teismą;

   7.2.3.2.  rengia ir teikia Garbės teismui teikimus iškelti vertintojams drausmės bylas;

   7.2.3.3.  vykdo Garbės teismo nurodymus, susijusius su nagrinėjama drausmine byla;

   7.2.3.4.  organizuoja Garbės teismo sprendimų vykdymą ir skelbimą.

   7.3.   valstybės vertinimo politikos įgyvendinimo srityje:

   7.3.1. rengia Įstatymo 26 straipsnio 6 dalyje nurodytą vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos, jų priežiūros, šios priežiūros rezultatų ir vertinimo Lietuvoje būklės ataskaitas;

   7.3.2. prisideda prie rengimo, rengia pasiūlymus dėl vertinimo teisinio reglamentavimo tobulinimo ir pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

   7.3.3. bendradarbiauja su vertintojų ir vertinimo įmonių organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis ir pagal kompetenciją dalyvauja organizuojamoje veikloje vertinimo veiklos tobulinimo klausimais.

   7.4.   įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei užduotis.

    

   III SKYRIUS

   TEISĖS IR PAREIGOS

    8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

   8.1.   inicijuoti teisės aktų projektų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją;

   8.2.   gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

   8.3.   kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

   8.4.   pagal kompetenciją dalyvauti Tarnybos susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

   8.5.   teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus ir Tarnybos veiklos tobulinimo.

   9. Skyrius turi:

   9.1.   laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;

   9.2.   prisidėti prie Tarnybos tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;

   9.3.   užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.

   10.  Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

   11.  Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, o kiti Skyriaus darbuotojai  – Skyriaus vedėjui.

   12.  Skyriaus vedėjas:

   12.1. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   12.2. teikia Tarnybos direktoriui ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

   12.3. atstovauja Skyriui Tarnyboje ir nustatyta tvarka Tarnybai valstybės institucijose ir įstaigose;

   12.4. nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

   12.5. bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais;

   12.6. vykdo Tarnybos direktoriaus ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   13.  Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.  

   ________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-25