BDAR
Close

 • Tarnyba
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audrius Linartas
  2
  Jovaldas Černiauskas
  8
  Svajonė Alunderienė
  14
  • Analizės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Tadas Paulavičius
   19
   Virginija Jūrienė
   17
   Aleksandr Kerul
   17
   Ona Toliautienė
   17

   PATVIRTINTA

   Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo

   tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

   direktoriaus 2021 m. liepos 20 d.  įsakymu Nr. V1-93

    

   AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

    TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   ANALIZĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

    BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) Analizės skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, AVNT nuostatais, AVNT direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra AVNT  administracijos padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
   4. Skyriui vadovauja vedėjas.
   5. Skyrius tiesiogiai pavaldus AVNT direktoriui.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:
    1. stebėti ir analizuoti valstybės politikos finansinių ataskaitų audito, privataus sektoriaus atskaitomybės, turto ir verslo vertinimo, fizinių ir juridinių asmenų nemokumo srityse įgyvendinimą;
    2. užtikrinti tinkamą AVNT veiklos planavimą ir atsiskaitymą už veiklos rezultatus;
    3. užtikrinti AVNT veiklos viešinimą, bendradarbiavimą su visuomene.
   2. Skyrius atlieka šias funkcijas:
    1. valstybės politikos finansinių ataskaitų audito, privataus sektoriaus atskaitomybės, turto ir verslo vertinimo, fizinių ir juridinių asmenų nemokumo srityse įgyvendinimo stebėsenos ir analizės srityje:
     1. planuoja ir organizuoja valstybės politikai finansinių ataskaitų audito, privataus sektoriaus atskaitomybės, turto ir verslo vertinimo, fizinių ir juridinių asmenų nemokumo srityse įgyvendinti reikalingos informacijos ir duomenų rinkimą, kaupia, apdoroja, sistemina ir analizuoja surinktą informaciją ir duomenis;
     2. kasmet atlieka prižiūrimų ūkio subjektų rizikos vertinimą finansinių ataskaitų audito, turto ir verslo vertinimo bei fizinių ir juridinių asmenų nemokumo srityse;
     3. rengia metinius nemokumo administratorių, veiklos patikrinimų planus;
     4. rengia metinius turto ir verslo vertinimo vertintojų patikrinimų planus;
     5. analizuoja nemokumo administratorių pateiktų ataskaitų duomenis ir nemokumo procesų eigą;
     6. periodiškai vykdo aktualaus viešojo intereso įmonių sąrašo atnaujinimą;
     7. rengia metinius viešo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo planus;
     8. tvarko statistinę informaciją apie auditorių ir audito įmonių atliktus viešojo intereso įmonių auditus;
     9. pagal kompetenciją tikrina nemokumo administratorių, audito įmonių teikiamų ataskaitų duomenų teisingumą;
     10. analizuoja turtą ir verslą vertinančių įmonių, turto arba verslo vertintojų veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitose nurodytų duomenų dėl parengtų ataskaitų ir gautų pajamų atitiktį turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos ataskaitose nurodytiems atitinkamiems duomenims ir (arba) šių duomenų teisingumą;
     11. atlieka statistinių rodiklių stebėseną, skaičiavimus ir prognozavimą audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse, rengia analitines apžvalgas ir statistines ataskaitas;
     12. pagal kompetenciją tvarko Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (AVNIS) duomenis;
     13. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja AVNT naudojamų informacinių sistemų modernizavimo, testavimo projektuose;
     14. pagal kompetenciją dalyvauja AVNT sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje.
    2. tinkamo AVNT veiklos planavimo ir atsiskaitymo už veiklos rezultatus užtikrinimo srityje:

   7.2.1. organizuoja ir rengia arba dalyvauja rengiant koncepcijų, strategijų, rizikos valdymo planų, tarpinstitucinių veiklos planų, AVNT strateginių dokumentų projektus, jų vykdymo stebėseną ir ataskaitų rengimą;

   7.2.2. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos finansų ministrui AVNT veiklos ataskaitas;

   7.2.3. rengia einamųjų metų AVNT veiklos plano projektą ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministrui teisės aktų nustatyta tvarka;

   7.2.4. užtikrina AVNT veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, teikia pasiūlymus, kaip gerinti AVNT veiklos efektyvumą ir rezultatus;

   7.2.5. koordinuoja pažangių verslo priežiūros priemonių ir modernių veiklos praktikų įgyvendinimą bei diegimą, numatytų Pažangumo vertinimo (švieslentės) metodikoje.

    1. AVNT veiklos viešinimo, bendradarbiavimo su visuomene užtikrinimo srityje:
     1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie AVNT veiklą vykdant teisės aktų pavestas funkcijas;
     2. rengia apklausas, tyrimus, ataskaitas, pažymas, kitus dokumentus, informacinę, analitinę ir vaizdinę medžiagą (duomenų lenteles, diagramas) pranešimams, apžvalgoms, AVNT interneto svetainei bei socialinės medijos priemonėms;
     3. teikia duomenis apie AVNT teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas Viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo informacinėje sistemoje PASIS;
     4.  teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka teikia duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui;
     5. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (AVNIS) duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims;
     6. užtikrina nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų dėl statistinės informacijos rinkimo ir ataskaitų rengimo bei teikimo įgyvendinimą;
     7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, valstybės, Europos Sąjungos ir tarptautinėmis institucijomis aiškindamasis ir spręsdamas iškilusias audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo sričių problemas;
     8. dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo klausimais, suderinęs su organizatoriais, rengia pranešimus;
    2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo AVNT direktoriaus pavedimus bei užduotis.

    

    

   III SKYRIUS

   TEISĖS IR PAREIGOS

    

   1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
    1. inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;
    2. gauti iš kitų AVNT skyrių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
    3. kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;
    4. pagal kompetenciją dalyvauti AVNT susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;
    5. teikti pasiūlymus AVNT direktoriui dėl Skyriaus ir AVNT veiklos tobulinimo.
   2. Skyrius turi:
    1. laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;
    2. prisidėti prie AVNT tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;
    3. užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.
   3. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   1. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus AVNT direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai  – Skyriaus vedėjui.
   2. Skyriaus vedėjas:
    1. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
    2. teikia AVNT direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;
    3. atstovauja Skyriui AVNT ir nustatyta tvarka AVNT valstybės institucijose ir įstaigose;
    4. nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;
    5. bendradarbiauja su kitais AVNT skyriais;
    6. vykdo AVNT direktoriaus pavedimus.
   3. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas AVNT direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

    

   ___________________

  • Apskaitos ir metodologijos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Airi Masilionienė
   16
   Rūta Vaičaitytė
   18
   Ieva Vaiškūnienė
   18
   Viktorija Vitkūnienė
   18
   Jelena Polivoda
   18
  • Audito kokybės patikrinimų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Daiva Raudonienė
   4
   Loreta Graužinienė
   5
   4
   Gerda Žemaitė
   5
   Julius Žemaitis
   5
   Jekaterina Bespalova
   4

   PATVIRTINTA

   Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos  21 d. įsakymu Nr. V1- 96

    

   AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

    TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

    AUDITO KOKYBĖS PATIKRINIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) Audito kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, AVNT nuostatais, AVNT direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra AVNT administracijos padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
   4. Skyriui vadovauja vedėjas.
   5. Skyrius tiesiogiai pavaldus AVNT direktoriui.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   1. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:
    1. vykdyti audito viešąją priežiūrą;
    2. pagal kompetenciją tikrinti, kaip Lietuvos auditorių rūmai vykdo jiems pavestas funkcijas, kaip viešojo intereso įmonės vykdo Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme ir reglamente (ES) Nr. 537/2014 nurodytus reikalavimus;
    3. pagal kompetenciją nagrinėti skundus dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų; rengti audito viešąją priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
    4. bendradarbiauti su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis, Lietuvos, Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis sprendžiant su audito viešąja priežiūra susijusius klausimus;
    5. teikti metodinę pagalbą ir rengti rekomendacijas dėl auditorių ir (arba) audito įmonių atliekamos reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikros.
   1. Skyrius atlieka šias funkcijas:
    1. AVNT vykdomos audito viešosios priežiūros srityje:
     1. atlieka auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimus;
     2. atlieka viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimus;
     3. kartu su Lietuvos audito rūmais užtikrina ne viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybę;
     4. atlieka reguliuojamos veiklos patikros kokybės tyrimus;
     5.  siūlo sprendimus duoti nurodymus ir (ar) skirti poveikio priemones;
     6. techniškai aptarnauja viešosios priežiūros klausimais AVNT patariantį finansų ministro sudaromą kolegialų patariamąjį organą – Audito priežiūros komitetą;
     7. pagal kompetenciją tvarko Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos duomenis (AVNIS).
    2. Lietuvos auditorių rūmams pavestų funkcijų vykdymo, viešojo intereso įmonių Audito įstatyme ir reglamente (ES) Nr. 537/2014 nurodytų reikalavimų vykdymo tikrinimo:
     1. tikrina, kaip Lietuvos auditorių rūmai atlieka jiems pavestas funkcijas, susijusias su auditorių kvalifikacijos kėlimu;
     2. tikrina, kaip Lietuvos auditorių rūmai atlieka su ne viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimu susijusias funkcijas;
     3. tikrina, kaip viešojo intereso įmonės vykdo Audito įstatyme ir reglamente (ES) Nr. 537/2014 nurodytus reikalavimus;
     4. vertina viešojo intereso įmonių audito komitetų veiklą.
    3. skundų dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų nagrinėjimo srityje:
     1. nagrinėja asmenų, neišlaikiusių ir nesutikusių su kvalifikacinių auditoriaus audito egzaminų įvertinimu apeliacijas;
     2. nagrinėja asmenų apeliacijas dėl Lietuvos auditorių rūmų atsisakymo netikrinti žinių iš Audito įstatyme nurodytų finansinių ataskaitų audito ir profesinių įgūdžių, finansinių ataskaitų auditą ir auditorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų, tarptautinių audito standartų, profesinių standartų sričių;
     3. nagrinėja auditorių, išklausiusių kitus, nei nustatyta Audito įstatymo, kursus, ir auditorių, baigusių lygiaverčius profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus, skundus dėl Lietuvos auditorių rūmų atsisakymo įskaityti išklausytų šių kursų laiką į Audito įstatymo nustatytų kursų valandų skaičių.

   7.4. audito viešąją priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimo srityje:

   7.4.1. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka su kitomis institucijomis derina audito viešosios priežiūros organizavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktų projektus;

   7.4.2. teikia pasiūlymus dėl naujų audito viešosios priežiūros teisės aktų projektų rengimo, galiojančių teisės aktų papildymo ir pakeitimo, nagrinėja AVNT pateiktus teisės aktų projektus, susijusius su audito kokybės užtikrinimu, pareiškia AVNT nuomonę dėl šių projektų papildymų ar pakeitimų.

   7.5. bendradarbiavimo su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis, Lietuvos, Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis sprendžiant su audito viešąja priežiūra susijusius klausimus srityje:

   7.5.1. atstovauja AVNT Lietuvos, užsienio ir tarpvalstybinėse institucijose, darbo grupėse ir komitetuose, kai sprendžiami su audito viešąja priežiūra susiję klausimai;

   7.5.2. bendradarbiauja su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis atliekant tyrimus;

   7.5.3. dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose audito viešosios priežiūros sistemos tobulinimo klausimais, rengia pranešimus.

   7.6. metodinės pagalbos ir auditorių ir (arba) audito įmonių atliekamos reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikros srityje:

   7.6.1. rengia rekomendacijas dėl profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą ir ( arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą ir konsultuoja dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo;

   7.6.2. teikia metodinę pagalbą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl auditorių ir (arba) audito įmonių atliekamos reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikros.

   7.7. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo AVNT direktoriaus pavedimus bei užduotis.

    

   III SKYRIUS

   TEISĖS IR PAREIGOS

    

   1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
    1. inicijuoti teisės aktų projektų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją;
    2. gauti iš kitų AVNT skyrių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
    3. kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;
    4. pagal kompetenciją dalyvauti AVNT susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;
    5. teikti pasiūlymus AVNT direktoriui dėl Skyriaus ir AVNT veiklos tobulinimo.
   2. Skyrius turi:
    1. laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;
    2. prisidėti prie AVNT tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;
    3. užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.
   3. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   1. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus AVNT direktoriui, o kiti Skyriaus darbuotojai – Skyriaus vedėjui.
   2. Skyriaus vedėjas:
    1. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
    2. teikia AVNT direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;
    3. atstovauja Skyriui AVNT ir nustatyta tvarka AVNT valstybės institucijose ir įstaigose;
    4. nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;
    5. bendradarbiauja su kitais AVNT skyriais;
    6. vykdo AVNT direktoriaus pavedimus.
   3. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas AVNT direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

    

   ___________________

  • Infrastruktūros administravimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Raimundas Dagys
   15
   Valdas Šulinskas
   Paulius Kazakevičius
   1
   Jurij Podvoiski
   13
   Tomas Murnikas
   15
   Rita Šliužaitė
   1
   Tomas Seikalis
   13
   Eugenija Daškevičienė
  • Licencijavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Laura Kirilevičiūtė
   10
   Birutė Ašmonienė
   9
   Ramunė Grudzinskienė
   10
   Gintautas Juknevičius
   9
   Violeta Mažylienė
   10

   PATVIRTINTA

   Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr.V1-107

    

   AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

    TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   LICENCIJAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

    BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) Licencijavimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, AVNT  nuostatais, AVNT  direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra AVNT administracijos padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
   4. Skyriui vadovauja vedėjas.
   5. Skyrius tiesiogiai pavaldus AVNT vyresniajam patarėjui.

    

   II SKYRIUS

    UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:
    1. užtikrinti turto arba verslo vertintojų ir turtą arba verslą vertinančių įmonių licencijavimą, licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą;
    2. užtikrinti nemokumo administratorių licencijavimą, licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą;
    3. dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką audito, privataus sektoriaus atskaitomybės, turto arba verslo vertinimo, fizinių ir juridinių asmenų nemokumo srityje.
   2. Skyrius atlieka šias funkcijas:
    1. turto arba verslo vertintojų ir turtą arba verslą vertinančių įmonių licencijavimo, licencijų sąlygų laikymosi priežiūros srityje:
     1.  organizuoja turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų užduočių parengimą ir atnaujinimą, tvarko egzamino užduočių duomenų bazę;
     2. organizuoja turto arba verslo vertintojo kvalifikacinius egzaminus, kitų valstybių turto arba verslo vertintojų profesinio tinkamumo testo laikymą;
     3. suteikia turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją fiziniams asmenims, išlaikiusiems turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą;
     4. techniškai aptarnauja Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijas;
     5. organizuoja pretendentų susipažinimą su egzamino individualios užduoties įvertinimu;
     6. organizuoja skundų dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino įvertinimų nagrinėjimą Turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos egzaminų užduočių rengimo ir saugojimo komisijoje,
     7. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo numatytais atvejais inicijuoja turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą;
     8. tvarko ir skelbia Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą;
     9. vertina į Išorės vertintojų sąrašą įrašytų asmenų atitiktį Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams;
     10. nagrinėja kitų valstybių turto arba verslo vertintojų paršymus pripažinti profesinę kvalifikaciją ir veikti Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai;  
     11. organizuoja AVNT interneto svetainėje AVNT direktoriaus įsakymų veiklos klausimais, susijusių su sprendimais dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu arba galiojimo panaikinimu ir asmenų įrašymu (išbraukimu) į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą, paskelbimą;
     12. koordinuoja turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimą: teikia AVNT direktoriui tvirtinimui mokymų programas, organizuoja turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos kėlimo renginius asmenims, siekiantiems įgyti vertintojo kvalifikaciją, tikrina turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimą;
    2. nemokumo administratorių licencijavimo, licencijų sąlygų laikymosi priežiūros srityje:
     1. tvarko ir skelbia nemokumo administratorių sąrašą;
     2. techniškai aptarnauja Nemokumo priežiūros komitetą;
     3. vertina nemokumo administratorių atitiktį JANĮ reikalavimams dėl draudimosi privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, veiklos formos pasirinkimo,  licencijavimo sąlygų laikymosi;
     4. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja nurodymų ir (ar) poveikio priemonių nemokumo administratoriams, nemokumo administratoriaus juridinio asmens vadovui ir (arba) darbuotojui skyrimą, kontroliuoja nurodymų vykdymą;
     5. nagrinėja kitų valstybių nemokumo administratorių prašymus pripažinti profesinę kvalifikaciją ir veikti Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai;
     6. tikrina kaip Nemokumo administratorių rūmai atlieka jiems pavestas funkcijas, susijusias su nemokumo administratorių kvalifikaciniais egzaminais ir profesinės kvalifikacijos kėlimo užtikrinimu.
    3. valstybės politikos įgyvendinimo audito, privataus sektoriaus atskaitomybės, turto arba verslo vertinimo, fizinių ir juridinių asmenų nemokumo srityse:
     1. sudaro ir tvarko buhalterių profesionalų sąrašą;
     2. stebi Lietuvos auditorių rūmų organizuojamus auditorių kvalifikacijos egzaminus, teikia pasiūlymus dėl jų organizavimo kokybės;
     3. nagrinėja kitų valstybių narių auditorių ir audito įmonių prašymus suteikti teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą Lietuvos Respublikoje;
     4. užtikrina duomenų apie nemokumo administratorių, turto ir verslo vertintojų, auditorių licencijas ir licencijų pakeitimus perdavimą į Licencijų informacinę sistemą;
     5. siūlo apylinkių teismams fizinių asmenų bankroto administratorių kandidatūras;
     6. rengia pažymas apie nemokumo bylos iškėlimą ar neiškėlimą;
     7. pagal Skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių, nemokumo administratorių licencijavimo, jų veiklos priežiūros klausimais, buhalterių profesionalų sąrašo tvarkymo klausimais;
     8. pagal kompetenciją tvarko Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (AVNIS) duomenis;
     9. pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų AVNT skyrių ir kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
     10.  pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja AVNT ar kitų institucijų sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje, mokymuose, bendradarbiauja su kitomis institucijomis.
    4. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo AVNT direktoriaus ir AVNT vyresniojo patarėjo pavedimus bei užduotis.

    

   III SKYRIUS

   TEISĖS IR PAREIGOS

    

   1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
    1. inicijuoti teisės aktų projektų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją;
    2. gauti iš kitų AVNT skyrių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
    3. kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;
    4. pagal kompetenciją dalyvauti AVNT susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;
    5. teikti pasiūlymus AVNT direktoriui ir AVNT vyresniajam patarėjui dėl Skyriaus ir AVNT veiklos tobulinimo.
   2. Skyrius turi:
    1. laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;
    2. prisidėti prie AVNT tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;
    3. užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.
   3. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   1. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus AVNT vyresniajam patarėjui, o kiti Skyriaus darbuotojai – Skyriaus vedėjui.
   2. Skyriaus vedėjas:
    1. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
    2. teikia AVNT direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;
    3. atstovauja Skyriui AVNT ir nustatyta tvarka AVNT valstybės institucijose ir įstaigose;
    4. nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;
    5. bendradarbiauja su kitais AVNT skyriais;
    6. vykdo AVNT direktoriaus ir AVNT vyresniojo patarėjo pavedimus.
   3. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas AVNT direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

    

   __________________

  • Nemokumo administravimo patikrinimų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gintarė Kibildienė
   11
   Laura Klimanskienė
   11
   Daiva Griežė
   11
   Vilma Kazlauskienė
   11
   Rytis Leskauskas
   11
   Virginija Ambraziejienė

   PATVIRTINTA

   Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V1-95

    

   AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

    TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   NEMOKUMO ADMINISTRAVIMO PATIKRINIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, AVNT nuostatais, AVNT direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra AVNT administracijos padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
   4. Skyriui vadovauja vedėjas.
   5. Skyrius tiesiogiai pavaldus AVNT direktoriaus pavaduotojui.

    

                                                                            II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   1. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:
    1. užtikrinti efektyvią nemokumo administratorių veiklos priežiūrą;
    2. dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką fizinių ir juridinių asmenų nemokumo srityje.
   2. Skyrius atlieka šias funkcijas:
    1. AVNT vykdomos nemokumo administratorių veiklos priežiūros srityje:
     1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą:
      1. atlieka planinius ir neplaninius nemokumo administratorių veiklos patikrinimus;
      2. teisės aktų numatytais atvejais teikia su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusią informaciją, reikalingą Nemokumo priežiūros komitetui dėl nuomonės pateikimo, pagal kompetenciją pristato nagrinėjamus klausimus Nemokumo priežiūros komiteto posėdžiuose;
      3. rengia AVNT direktoriaus sprendimų projektus dėl nemokumo administratorių fizinių ir juridinių asmenų, nemokumo administratoriaus juridinio asmens vadovų ir (arba) darbuotojų veiklos patikrinimų rezultatų;
      4. pagal kompetenciją prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą;
      5. su kitais ir vienas teikia konsultacijas, metodinę pagalbą, rengia rekomendacijas nemokumo administratoriams dėl teisės aktų pažeidimų prevencijos Skyriaus kompetencijos klausimais.

    

     1. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą;
     2. teikia su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusią medžiagą ir padeda Teisės skyriui rengti atsiliepimus teismams, Administracinių ginčų komisijai bei atstovauti administraciniuose teismuose, Administracinių ginčų komisijoje;
     3. rengia apibendrintą informaciją apie nustatytus teisės aktų pažeidimus, skirtus nurodymus ir (ar) poveikio priemones, kuri skelbiama AVNT interneto svetainėje;
     4. pagal kompetenciją tvarko Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (AVNIS) duomenis.
    1. valstybės politikos fizinių ir juridinių asmenų nemokumo  įgyvendinimo srityje:
     1. apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą;
     2. su kitais ir vienas rengia ir teikia pasiūlymus dėl nemokumo teisinio reguliavimo tobulinimo, pagal kompetenciją prisideda arba pats rengia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, metodinės informacijos, rekomendacijų;
     3. dalyvauja įstaigų ir institucijų, tarptautinių organizacijų, nemokumo administratorius vienijančių organizacijų rengiamuose seminaruose (kursuose) ir susitikimuose nemokumo problemų sprendimo, nemokumo veiklos tobulinimo klausimais;
     4. tikrina, kaip Nemokumo administratorių rūmai atlieka jiems pavestas funkcijas, susijusias su Nemokumo administratorių etikos kodekso ir profesinės kvalifikacijos kėlimo užtikrinimu;
     5. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje.
    2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo AVNT direktoriaus ir AVNT direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei užduotis.

    

   III SKYRIUS

   TEISĖS IR PAREIGOS

    

   1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
    1. inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;
    2. gauti iš kitų AVNT skyrių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
    3. kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;
    4. pagal kompetenciją dalyvauti AVNT susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;
    5. teikti pasiūlymus AVNT direktoriui ir AVNT direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus ir AVNT veiklos tobulinimo.
   2. Skyrius turi:
    1. laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;
    2. prisidėti prie AVNT tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;
    3. užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.
   3. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   1. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus AVNT direktoriaus pavaduotojui, o kiti Skyriaus darbuotojai – Skyriaus vedėjui.
   2. Skyriaus vedėjas:

   12.1.organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   12.2.teikia AVNT direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

   12.3.atstovauja Skyriui AVNT ir nustatyta tvarka AVNT valstybės institucijose ir įstaigose;

   12.4.nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;

   12.5.bendradarbiauja su kitais AVNT skyriais;

   12.6.vykdo AVNT direktoriaus ir AVNT direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   1. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas AVNT direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

                                                                                                                    

   ________________

  • Teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Giedrius Galentas
   7
   Monika Sinickaitė
   7
   Romutė Laurinavičienė
   7
  • Vertinimo kokybės patikrinimų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Žygimantas Bendikas
   3
   Vida Jakiūnaitė
   3
   Rimantas Liaugminas
   3
   Jūratė Rasimavičienė
   3

   PATVIRTINTA

   Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo

   tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

   direktoriaus 2021 m. liepos  20 d. įsakymu Nr. P1- 94

    

   AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO

    TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   VERTINIMO KOKYBĖS PATIKRINIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

    BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai nustato Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, AVNT nuostatais, AVNT direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra AVNT administracijos padalinys, įgyvendinantis jo kompetencijai priskirtus uždavinius ir funkcijas.
   4. Skyriui vadovauja vedėjas.
   5. Skyrius tiesiogiai pavaldus AVNT direktoriaus pavaduotojui.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   1. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:
    1. dalyvauti užtikrinant efektyvią turto ir verslo vertinimo (toliau – vertinimas) kokybę;
    2. dalyvauti užtikrinant turto arba verslo vertintojų (toliau – vertintojai), turto ir verslo vertinimo įmonių (toliau – vertinimo įmonės) veiklos priežiūrą ir visuomenės teisių ir jų teisėtų interesų šioje srityje apsaugą;
    3. dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką turto ir verslo vertinimo srityje.
   2. Skyrius atlieka šias funkcijas:
    1. vertinimo kokybės užtikrinimo srityje:
     1. nagrinėja paklausimus dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų (toliau – ataskaita) atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatytiems reikalavimams:
      1. vertina AVNT pateiktų ataskaitų atitiktį Įstatymo nustatytiems reikalavimams;
      2. rengia ir AVNT direktoriaus pavaduotojui teikia patikrinimo aktų dėl AVNT pateiktų ataskaitų atitikties Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams projektus.
     2. rengia apibendrintą informaciją apie nustatytus teisės aktų pažeidimus, skirtas poveikio priemones;
     3. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą, rengia rekomendacijas turto arba verslo vertintojams dėl turto arba verslo vertinimo.
    2. vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos priežiūros ir visuomenės teisių ir jų teisėtų interesų apsaugos srityje:
     1. atlieka planinius ir neplaninius vertintojų ir vertinimo įmonių patikrinimus;
     2. nagrinėja pareiškėjų skundus dėl vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos:
      1. vertina AVNT pateiktų pareiškėjų skundų pagrįstumą;
      2. kreipiasi į pareiškėjus, vertintojus ir vertinimo įmones dėl paaiškinimų ir dokumentų, susijusių su skundu, pateikimo;
      3. teikia AVNT direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl sprendimų, susijusių su pareiškėjų skundais, priėmimo ir rengia sprendimų projektus.
     3. teikia Turto arba verslo vertintojų garbės teismui (toliau – Garbės teismas) teikimus iškelti vertintojams drausmės bylas ir vykdo įsiteisėjusius Garbės teismo sprendimus:
      1. teikia AVNT direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl kreipimosi į Garbės teismą;
      2. rengia ir teikia Garbės teismui teikimus iškelti vertintojams drausmės bylas;
      3. vykdo Garbės teismo nurodymus, susijusius su nagrinėjama drausmine byla;
      4. organizuoja Garbės teismo sprendimų vykdymą ir skelbimą.

   7.2.4. techniškai aptarnauja Garbės teismą;

   7.2.5. pagal kompetenciją tvarko Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (AVNIS) duomenis.

    1. valstybės turto ir verslo vertinimo politikos įgyvendinimo srityje:
     1. rengia Įstatymo 26 straipsnio 6 dalyje nurodytą vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos, jų priežiūros, šios priežiūros rezultatų ir vertinimo Lietuvoje būklės ataskaitas;
     2. prisideda prie rengimo, rengia pasiūlymus dėl vertinimo teisinio reglamentavimo tobulinimo ir pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
     3. bendradarbiauja su vertintojų ir vertinimo įmonių organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis ir pagal kompetenciją dalyvauja organizuojamoje veikloje vertinimo veiklos tobulinimo klausimais;
     4. analizuoja Tarptautinių vertinimo standartų, Europos vertinimo standartų nuostatas ir kitus su vertinimo metodologija susijusius dokumentus;
     5. atstovauja AVNT Europos vertintojų asociacijų grupės ir Tarptautinių vertinimo standartų tarybos organizuojamuose renginiuose.
    2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo AVNT direktoriaus ir AVNT direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei užduotis.

    

   III SKYRIUS

   TEISĖS IR PAREIGOS

    

   1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
    1. inicijuoti teisės aktų projektų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją;
    2. gauti iš kitų AVNT skyrių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
    3. kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;
    4. pagal kompetenciją dalyvauti AVNT susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;
    5. teikti pasiūlymus AVNT direktoriui ir AVNT direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus ir AVNT veiklos tobulinimo.
   2. Skyrius turi:
    1. laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išvardytas funkcijas;
    2. prisidėti prie AVNT tikslų nustatymo, veiklos planų ir ataskaitų rengimo;
    3. užtikrinti Skyriaus kompetencijai priklausančios dokumentacijos tvarkymą.
   3. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

    

   IV SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   1. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra pavaldus AVNT direktoriaus pavaduotojui, o kiti Skyriaus darbuotojai – Skyriaus vedėjui.
   2. Skyriaus vedėjas:
    1. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
    2. teikia AVNT direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;
    3. atstovauja Skyriui AVNT ir nustatyta tvarka AVNT valstybės institucijose ir įstaigose;
    4. nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus darbą;
    5. bendradarbiauja su kitais AVNT skyriais;
    6. vykdo AVNT direktoriaus ir AVNT direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
   3. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas AVNT direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.

   ________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-19