Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS


1.    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2.    Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
3.    Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
4.    Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
5.    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
6.    Rengia apibendrintas verslo apskaitos standartų praktinio taikymo metodines rekomendacijas ir paaiškinimus.
7.    Ruošia medžiagą Verslo apskaitos standartų komiteto posėdžiams, kuriuose dalyvauja svarstant verslo apskaitos standartų ir metodinių rekomendacijų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl verslo apskaitos standartų pakeitimų, metodinių rekomendacijų ir jų projektų tobulinimo.
8.    Rengia verslo apskaitos standartų ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatų atskiromis temomis skirtumų analizę, siekiant įgyvendinti buhalterinės-mokestinės apskaitos reikalavimų įgyvendinimą.
9.    Dalyvauja renginiuose ir skaito pranešimus apskaitos standartų taikymo klausimais.
10.    Dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


1.    Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1.    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2.    studijų kryptis – ekonomika;
1.3.    darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
1.4.    darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.