Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI


1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1.    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    turėti ne mažesnę kaip 2 metų lietuvių kalbos redaktoriaus profesinio darbo patirties;
1.3.    mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
1.4.    būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, kalbos mokslo sandarą, bendrines kalbos normas, raštvedybos reikalavimus, mokėti juos taikyti praktikos.


FUNKCIJOS


Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
1.    Redaguoja ir derina AVNT veiklai reikalingų tarptautinių leidinių vertimus į lietuvių kalbą.
2.    Redaguoja rengiamų metodinių rekomendacijų projektus ir kitą metodinę medžiagą .
3.    Kontroliuoja, kaip AVNT vykdomas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai.
4.    Kontroliuoja, ar AVNT raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi taisyklinga valstybine kalba.
5.    Rengia ir redaguoja informaciją prieš skelbiant ją AVNT interneto ir intraneto svetainėse.
6.    Konsultuoja AVNT darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais, pagal kompetenciją rengia metodines rekomendacijas.
7.    Renka, kaupia, sistemina ir skelbia profesinės srities aktualią informaciją valstybinės kalbos vartojimo klausimais AVNT intraneto svetainėje.
8.    Redaguoja ir derina AVNT organizuojamų kvalifikacijos kėlimo seminarų ir kitų mokymų dalijamąją medžiagą, mokymų programas.
9.    Redaguoja AVNT organizuojamų kvalifikacijos egzaminų užduočių testus, mokymo programas.
10.    Prisideda prie AVNT vartojamos terminijos tobulinimo, dalyvauja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdžiuose derinant terminus, teikiamus Lietuvos Respublikos terminų bankui. 
11.    Dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje.
12.    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su AVNT veikla susijusius pavedimus.