Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 11. Atstovauja AVNT Europos Komisijos sudarytuose komitetuose ir darbo grupėse, kitose tarptautinėse organizacijose, kai nagrinėjami su audito viešąja priežiūra susiję klausimai, esant įstaigos vadovo arba įstaigos vadovo pavaduotojo pavedimui; atstovauja AVNT Audito priežiūros komiteto posėdžiuose.
 12. Užtikrina, kad būtų tinkamai atliekama auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros funkcija, susijusi su audito kokybės kontrolės užtikrinimu ir kad būtų tinkamai atliekami auditorių ir audito įmonių reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimai.
 13. Užtikrina, kad būtų tinkamai atliekami finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimai ir tyrimai.
 14. Užtikrina, kad būtų tinkamai atliekami pažeidimų tyrimai dėl galimo Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo ir (arba) reglamento (ES) Nr. 537/2014 nuostatų nesilaikymo.
 15. Užtikrina Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme Lietuvos auditorių rūmams pavestų funkcijų vykdymo priežiūrą.
 16. Teikia pasiūlymus įstaigos vadovui dėl struktūrinio padalinio darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – verslas (arba).

1.3. studijų kryptis – teisė.

1.4. darbo patirties sritis – finansinio audito srities patirtis;

1.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.