Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
   2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų profesinio darbo patirtį finansinių ataskaitų audito srityje ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybės auditoriaus patirtį;
   3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
   4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais auditą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
   5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. atlieka auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės ar pažeidimo tyrimus, parengia tyrimo ataskaitą ir teikia Skyriaus vedėjui ir Audito priežiūros komitetui (toliau – komitetas);
  2. atlieka auditorių ir audito įmonių viešo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito kokybės patikrinimus, parengia tikrinimo ataskaitą ir teikia Skyriaus vedėjui ir Audito priežiūros komitetui;
  3. atstovauja Tarnybai bendradarbiaujant su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis atliekant tikrinimus ir tyrimus;
  4. rengia metinius viešo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo planus ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
  5. prireikus, dalyvauja atliekant ne viešo intereso įmonių atlikto audito kokybės peržiūras;
  6. vertina, analizuoja Lietuvos auditorių rūmų (toliau – Auditorių rūmai) ir kitų šalių pateiktą medžiagą, reikalingą audito kokybei užtikrinti, Auditorių rūmų siūlomus sprendimus dėl atlikto audito peržiūros metu nustatytų trūkumų ir apibendrintą informaciją bei pasiūlymus teikia Skyriaus vedėjui ir komitetui;
  7. pagal pavedimą atstovauja Tarnybai audito viešosios priežiūros klausimais valstybės ir kitose priežiūros institucijose;
  8. pagal pavedimą atstovauja Tarnybai Auditorių rūmų ir kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų visuotiniuose susirinkimuose, valdymo ir kolegialių organų posėdžiuose;
  9. pagal pavedimą atstovauja Tarnybą Europos Komisijos sudarytuose komitetuose ir darbo grupėse, kai nagrinėjami su viešąja priežiūra susiję klausimai;
  10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybių Europos Sąjungos narių ir valstybių ne Europos Sąjungos narių kompetentingomis institucijomis, inicijuoja bendradarbiavimo sutartis, užtikrina tinkamą šių sutarčių vykdymą;
  11. teikia pasiūlymus dėl galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo ar naujų rengimo;
  12. pagal kompetenciją analizuoja kitų Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme numatytų institucijų derinti pateiktą medžiagą;
  13. rengia pranešimus ir dalyvauja renginiuose audito viešosios priežiūros klausimais;
  14. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.