Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
   2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinio darbo patirtį buhalterinės apskaitos, finansų, ekonomikos, audito ir (ar) teisės srityse;
   3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
   4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais auditą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
   5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. atlieka tikrinimo užduotis, paskirtas tikrinimui vadovaujančio auditoriaus, atliekant auditorių ir audito įmonių viešo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito kokybės patikrinimus, dalyvauja  rengiant tikrinimo ataskaitą;
 2. tikrina, kaip viešojo intereso įmonės vykdo Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme (toliau – Audito įstatymas) ir reglamente (ES) Nr. 537/2014 nurodytus reikalavimus;
 3. atlieka kitas su auditorių ir audito įmonių viešąja priežiūra susijusias užduotis;
 4. kontroliuoja informacijos, numatytos Audito įstatyme ir kituose teisės aktuose, pateikimą Tarnybai laiku;
 5. prižiūri, kaip auditoriai vykdo Audito įstatymo nustatytus reikalavimus nuolat kelti profesinę kvalifikaciją auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose; užtikrina, kad Auditorių rūmai pateiktų informaciją apie auditorių kvalifikacijos kėlimą, tikrina, ar visi auditoriai kėlė kvalifikaciją nustatytą valandų skaičių, teikia paklausimus dėl Lietuvos auditorių rūmų veiksmų, kai auditoriai kvalifikaciją kėlė nepakankamą valandų skaičių;
 6. paruošia Tarnybos interneto svetainėje būtiną paskelbti informaciją, susijusią su audito viešąja priežiūra, ją suderina su Skyriaus vedėju ir skelbia, prižiūri, kad interneto svetainėje nebūtų pasenusios ar neaktualios informacijos;
 7. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.