Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinio darbo patirtį buhalterinės apskaitos, finansų, ekonomikos, audito ir (ar) teisės srityse;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,

Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais auditą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

 1. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. nagrinėja medžiagą, susijusią su skundais dėl Lietuvos auditorių rūmų (toliau ‒ Auditorių rūmai) sprendimų dėl atsisakymo netikrinti žinių iš Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Audito įstatymas) nustatytų sričių: išlaidų ir vadybos apskaitos, informacinių technologijų, verslo vadybos, bendrosios ir finansų ekonomikos, matematikos ir statistikos, įmonių finansų valdymo principų, dėl kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimo; apibendrintą medžiagą ir siūlomą sprendimą teikia Skyriaus vedėjui;
 2. pagal pavedimą dalyvauja atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrose;
 3. pagal pavedimą dalyvauja atliekant finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimus ir tyrimus;
 4. tikrina, kaip viešojo intereso įmonės vykdo Audito įstatyme ir reglamente (ES) Nr. 537/2014 nurodytus reikalavimus;
 5. sudaro komiteto posėdžių darbotvarkę, derina ją su Skyriaus vedėju ir komiteto pirmininku, parengia numatytais klausimais medžiagą komiteto posėdžiams;
 6. dalyvauja komiteto posėdžiuose ir protokoluoja juos, parengia komiteto posėdžio protokolą ir derina jį su komiteto nariais, teikia komiteto pirmininkui pasirašyti;
 7. rengia komiteto posėdžių grafiko projektus, derina juos su Skyriaus vedėju ir komiteto pirmininku;
 8. rengia komiteto darbo ataskaitas ir teikia jas Skyriaus vedėjui;
 9. atlieka kitas su auditorių ir audito įmonių viešąja priežiūra susijusias užduotis;
 10. nagrinėja auditorių, išklausiusių kitus, nei nustatyta Audito įstatymo, kursus, ir auditorių, baigusių lygiaverčius profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus, skundus dėl Lietuvos auditorių rūmų atsisakymo įskaityti išklausytų šių kursų laiką į Audito įstatymo nustatytų kursų valandų skaičių;
 11. prižiūri, kad būtų laikomasi Tarnybos patvirtintų Nepriklausomumo, Konfidencialumo ir profesinės paslapties tvarkos aprašų nuostatų;
 12. tvarko Skyriaus einamųjų dokumentų bylas, paruošia Skyriaus dokumentus saugojimui teisės aktų nustatyta tvarka;
 13. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.