Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.                   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2.                   turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinio darbo patirtį finansinių ataskaitų audito, buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų rengimo ir (ar) teisės srityse;

3.                   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.                   būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais auditą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

5.                   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.                   nagrinėja medžiagą, susijusią su skundais dėl Lietuvos auditorių rūmų (toliau ‒ Auditorių rūmai) sprendimų dėl atsisakymo netikrinti žinių iš Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Audito įstatymas) nustatytų sričių: išlaidų ir vadybos apskaitos, informacinių technologijų, verslo vadybos, bendrosios ir finansų ekonomikos, matematikos ir statistikos, įmonių finansų valdymo principų, dėl kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimo; apibendrintą medžiagą ir siūlomą sprendimą teikia Skyriaus vedėjui;

2.                   tikrina, kaip viešojo intereso įmonės vykdo Audito įstatyme ir reglamente (ES) Nr. 537/2014 nurodytus reikalavimus;

3.                   tikrina medžiagą dėl auditorių kontrolierių kandidatūrų ir siūlo jas tvirtinti ar atšaukti;

4.                   peržiūri ir siūlo tvirtinti metinius auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planus, tikrina peržiūrų planų faktinį įvykdymą;

5.                   prireikus, dalyvauja atliekant ne viešojo intereso įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras;

6.                   nagrinėja auditorių kontrolierių atliktų atlikto audito peržiūrų ataskaitas, rekomendacijas, apibendrintą medžiagą ir siūlomus sprendimus pateikia Skyriaus vedėjui ir Audito priežiūros komitetui (toliau – komitetas);

7.                   vertina, analizuoja Auditorių rūmų ir kitų šalių pateiktą medžiagą, reikalingą audito kokybei užtikrinti, Auditorių rūmų siūlomus sprendimus dėl atlikto audito peržiūros metu nustatytų trūkumų ir apibendrintą informaciją bei pasiūlymus teikia Skyriaus vedėjui ir komitetui;

8.                   pagal pavedimą atstovauja AVNT audito viešosios priežiūros klausimais valstybės ir kitose priežiūros institucijose;

9.                   pagal pavedimą atstovauja AVNT Auditorių rūmų ir kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų visuotiniuose susirinkimuose, valdymo ir kolegialių organų posėdžiuose;

10.                 pagal pavedimą atstovauja AVNT Europos Komisijos sudarytuose komitetuose ir darbo grupėse, kai nagrinėjami su viešąja priežiūra susiję klausimai;

11.                 pagal pavedimą dalyvauja atliekant viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimus, kokybės tyrimus ar pažeidimo tyrimus;

12.                 rengia pranešimus ir dalyvauja renginiuose audito viešosios priežiūros klausimais;

13.                 dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje;

14.                 dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

15.                 vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.