Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
   2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinio darbo patirties finansinių ataskaitų audito, buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų rengimo ir (ar) teisės srityse;
   3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
   4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais auditą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
   5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka su kitomis institucijomis derina audito viešosios priežiūros organizavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus;

2. teikia pasiūlymus dėl naujų audito viešosios priežiūros teisės aktų rengimo, galiojančių papildymo ir pakeitimo, nagrinėja Tarnybai pateiktus teisės aktų projektus, susijusius su audito kokybės užtikrinimu, pareiškia Tarnybos nuomonę dėl šių projektų papildymų ar pakeitimų;

3. tikrina, kaip viešojo intereso įmonės vykdo Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme (toliau – Audito įstatymas) ir reglamente (ES) Nr. 537/2014 nurodytus reikalavimus;

           4. atlieka tikrinimo užduotis, paskirtas tikrinimui vadovaujančio auditoriaus, atliekant auditorių ir audito įmonių viešo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito kokybės patikrinimus, dalyvauja  rengiant tikrinimo ataskaitą;

           5. prireikus, dalyvauja atliekant ne viešo intereso įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras;

           6. pagal pavedimą dalyvauja atliekant viešo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimus, kokybės tyrimus ar pažeidimo tyrimus;

7. siūlo sprendimus dėl pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo (neišdavimo), sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo valstybių narių auditoriams, kuriuos patvirtino auditoriais buveinės valstybės narės kompetentinga institucija;

8. siūlo sprendimus dėl pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo (neišdavimo), sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo valstybių ne narių auditoriams;

9. siūlo sprendimus dėl pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms, kurias patvirtino audito įmonėmis buveinės valstybės narės kompetentinga institucija;

10. siūlo sprendimus dėl valstybės ne narės auditorių ir audito įmonių, atlikusių valstybėje ne narėje registruotos įmonės, kurios vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, finansinių ataskaitų auditą, įrašymo į audito įmonių ir (ar) auditorių sąrašą;

11. pagal pavedimą atstovauja Tarnybai bendradarbiaujant su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis atliekant tyrimus;

12. pagal pavedimą atstovauja Tarnybai audito viešosios priežiūros klausimais valstybės ir kitose priežiūros institucijose;

13. pagal pavedimą atstovauja Tarnybai Auditorių rūmų ir kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų visuotiniuose susirinkimuose, valdymo ir kolegialių organų posėdžiuose;

14. pagal pavedimą atstovauja Tarnybai Europos Komisijos sudarytuose komitetuose ir darbo grupėse, kai nagrinėjami su viešąja priežiūra susiję klausimai;

15. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybių Europos Sąjungos narių ir valstybių ne Europos Sąjungos narių kompetentingomis institucijomis, inicijuoja bendradarbiavimo sutartis, užtikrina tinkamą šių sutarčių vykdymą;

16. pagal kompetenciją analizuoja kitų Audito įstatyme numatytų institucijų derinti pateiktą medžiagą;

17. rengia pranešimus ir dalyvauja renginiuose audito viešosios priežiūros klausimais;

18. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.