Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
 2. Prireikus vadovauja įstaigai.
 3. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
 4. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
 6. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
 7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 9. Įstaigos vadovo reikalavimu atsiskaito už savo veiklą.
 10. Įstaigos vadovo pavedimu rengia įsakymus ir kitus teisės aktus.
 11. Duoda įstaigos strukūriniams padaliniams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės iudžeto ir valstybės pinigų fondų, privalomus vykdyti su įstaigos vadovu suderintus nurodymus ir užtikrina, kad jie būtų įvykdyti laiku.
 12. Dalyvauja rengiant įstaigos veiklos planavimo, kontrolės, darbo organizavimo, funkcijų, kurių atlikimas nereglamentuotas kituose teisės aktuose, atlikimo metodinius nurodymus bei rekomendacijas ir teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl šių procesų tobulinimo.
 13. Pasirašo, esant įstaigos vadovo pavedimui, atskirų įstaigos struktūrinių padalinių parengtus dokumentus.
 14. Dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje.
 15. Bendradarbiauja su vertintojų ir vertinimo įmonių organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis (TEGoVA, IVSC ir kt.) ir pagal kompetenciją dalyvauja organizuojamoje veikloje vertinimo veiklos tobulinimo klausimais.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  2. darbo patirties sritis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;
  3. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
  4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

arba:

  1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  2. darbo patirties sritis – įmonių ar nemokumo politikos srities patirtis;
  3. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
  4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 1. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
  1. kalba - anglų;
  2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
 2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
  1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
  2. būti nepraktikuojantis asmuo kaip nustatyta Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme.