Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
   2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinio darbo patirtį finansinių ataskaitų audito, buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų rengimo ir (ar) teisės srityse;
   3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
   4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais auditą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
   5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. atlikdamas auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros funkcijas, susijusias su atlikto audito kokybės priežiūra, tikrinimais ir tyrimais:
  1. atlieka tikrinimo užduotis, paskirtas tikrinimui vadovaujančio auditoriaus, atliekant auditorių ir audito įmonių viešo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito kokybės patikrinimus, dalyvauja  rengiant tikrinimo ataskaitą;
  2. užtikrina tikrinimo kompiuterinės programos funkcionalumą ir atnaujinimą;
  3. atstovauja Tarnybai bendradarbiaujant su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis atliekant tikrinimus ir tyrimus;

2. prireikus, dalyvauja atliekant ne viešo intereso įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras;

3. pagal pavedimą atstovauja Tarnybai audito viešosios priežiūros klausimais valstybės ir kitose priežiūros institucijose;

4. pagal pavedimą atstovauja Tarnybai Auditorių rūmų ir kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų visuotiniuose susirinkimuose, valdymo ir kolegialių organų posėdžiuose;

5. pagal pavedimą atstovauja Tarnybai Europos Komisijos sudarytuose komitetuose ir darbo grupėse, kai nagrinėjami su viešąja priežiūra susiję klausimai;

6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybių Europos Sąjungos narių ir valstybių ne Europos Sąjungos narių kompetentingomis institucijomis, inicijuoja bendradarbiavimo sutartis, užtikrina tinkamą šių sutarčių vykdymą;

7. teikia pasiūlymus dėl galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo ar naujų rengimo;

8. pagal kompetenciją analizuoja kitų Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme numatytų institucijų derinti pateiktą medžiagą;

9. rengia pranešimus ir dalyvauja renginiuose audito viešosios priežiūros klausimais;

10. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.