Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.                   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2.                   turėti iki 2 metų profesinio darbo patirties viešojo administravimo įstaigose arba dokumentų valdymo srityje;

3.                   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.                   būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto ir verslo vertintojų veiklą;

5.                   mokėti anglų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu (pagal Europass).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. sudaro Tarnybos organizuojamų turto arba verslo vertintojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų, mokslinių konferencijų (toliau – seminarai) programas, organizuoja jų paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;

2. inicijuoja mokymų ir seminarų programų pakeitimus ir (arba) mokymų ir seminarų programų pripažinimą negaliojančiomis;

3. sudaro asmenų, siekiančių įgyti vertintojo (vertintojo asistento, vertintojo, vertintojo eksperto) kvalifikaciją, mokymų planus;

4. tikrina kitų kvalifikacijos kėlimo organizatorių (asociacijų, vienijančių tik turto ir (arba) verslo vertintojus ir (arba) turto arba verslo vertinimo įmones parengtas mokymo programas ir teikia jas tvirtinti Tarnybos direktoriui;

5. sudaro organizuojamų mokymų ir seminarų tvarkaraščius, supažindina su jais lektorius ir klausytojus; 

6. registruoja mokymų ir seminarų klausytojus;

7. parenka lektorių kandidatūras mokymams ir seminarams, rengia autorinių kūrinio užsakymo sutarčių ir paslaugų sutarčių, sudaromų su lektoriais, projektus, koordinuoja lektorių darbą;

8. priima lektorių parengtą metodinę medžiagą, rengia paslaugų priėmimo-perdavimo aktų projektus ir teikia juos Tarnybos direktoriui;

9.                   pateikia klausytojams mokymams ir seminarams skirtą metodinę medžiagą;

10.                 sudaro sąlygas mokymams ir seminarams organizuoti bei lektorių darbui užtikrinti (paruošia patalpas, konferencinę įrangą ir kt.);

11.                 mokymuose ir seminaruose dalyvavusiems klausytojams išrašo pažymėjimus, juos registruoja ir įteikia dalyviams;

12. organizuoja naujų Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino (toliau – kvalifikacijos egzaminas) individualių užduočių ir teorinių klausimų atnaujinimą ir užtikrina jų suvedimą į egzamino užduočių duomenų bazę;   

13.                 užtikrina egzamino užduočių duomenų bazėje esančios informacijos konfidencialumą ir prisijungimo prie jos kodų slaptumą;

14.                 Kvalifikacijos egzamino komisijos pirmininkui nurodžius, atspausdina kvalifikacijos egzamino individualias užduotis;  

15.                 nagrinėja pretendentų, pageidaujančių susipažinti su laikyto kvalifikacijos egzamino individualia užduotimi, prašymus, nustato susipažinimo su individualia egzamino užduotimi datą, laiką, vietą ir apie tai informuoja suinteresuotus asmenis; 

16.                 supažindina pretendentus, laikiusius kvalifikacijos egzaminą, su šio egzamino praktinės užduoties įvertinimu;

17.                 organizuoja profesinio tinkamumo testo laikymą kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojams, siekiantiems vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus: organizuoja parengiamuosius kursus profesinio tinkamumo testo laikymui, parengia profesinio tinkamumo testo pavyzdžių, rengia dalykų sąrašą;

18.                 esant poreikiui, organizuoja naujų turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų ir įmonių įrašymo į Išorės vertintojų sąrašą pažymėjimų blankų projektų rengimą, inicijuoja jų gamybą;

19. nustatyta tvarka tikrina turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimą;

20. įrašo turto arba verslo vertintojų veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitose bei turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos ataskaitose pateiktus duomenis į Kompiuterizuotą turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemą (toliau – Sistema), talpina į Sistemą skenuotas ataskaitų kopijas; 

21. analizuoja turto arba verslo vertintojų veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitose nurodytų duomenų atitiktį turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos ataskaitose nurodytiems duomenims ir (arba) šių duomenų teisingumą;

22. nagrinėja fizinių asmenų prašymus įrašyti juos į Buhalterių profesionalų sąrašą, rengia motyvuotus siūlymus ir sprendimų projektus dėl šių asmenų įrašymo arba atsisakymo įrašyti į Buhalterių profesionalų sąrašą;

23.                 organizuoja aktualaus Buhalterių profesionalų sąrašo paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;

24.                 stebi Lietuvos auditorių rūmų organizuojamus auditorių kvalifikacijos egzaminus, teikia pasiūlymus dėl jų organizavimo kokybės;

25.                 pagal kompetenciją rengia dokumentų, susijusių su turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimu, projektus;

26.                 įrašo turto arba verslo vertintojų ir turtą arba verslą vertinančių įmonių duomenis į Sistemą ir juos tvarko;

27.                 pagal kompetenciją teikia konsultacijas (žodžiu ir telefonu) Tarnybos veiklos klausimais;

28.                 pagal kompetenciją nagrinėja skundus, prašymus, paklausimus ir rengia atsakymų, sprendimų projektus;

29.                 pagal kompetenciją analizuoja teisinio reguliavimo taikymo efektyvumą ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo;

30.                 dalyvauja Tarnybos sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;

31.                 įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.