Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.                   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2.                   turėti iki 2 metų profesinio darbo patirties viešojo administravimo įstaigose arba dokumentų valdymo srityje;

3.                   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.                   būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto ir verslo vertintojų veiklą;

5.                   mokėti anglų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu (pagal Europass).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. tikrina dokumentus pretendentų, siekiančių laikyti turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą;

2.                   rengia pažymas ir sprendimų projektus leisti arba neleisti pretendentams laikyti turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą ir teikia Tarnybos direktoriui;

3.                   informuoja pretendentus, siekiančius laikyti turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą, apie Tarnybos direktoriaus priimtus sprendimus;

4.                   informuoja turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos narius apie numatomus kvalifikacijos egzaminus;

5.                   rengia turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino dokumentų projektus;

6.                   remiantis turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų rezultatais, teikia Tarnybos direktoriui pažymą kartu su sprendimo projektu suteikti turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą laikiusiems pretendentams turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją arba jos nesuteikti ir išduoti kvalifikacijos pažymėjimą arba jo neišduoti;  

7.                   išduoda turto arba verslo vertintojo kvalifikacinius pažymėjimus; 

8.                   skelbia Tarnybos direktoriaus sprendimus suteikti turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją ir išduoti pažymėjimą Tarnybos interneto svetainėje;

9.                   apie sprendimą suteikti arba nesuteikti turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją ir išduoti arba neišduoti pažymėjimą informuoja turto arba verslo vertintojus;

10.                 apie sprendimą suteikti turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją informuoja turto arba verslo vertinimo įmones, kuriose turto arba verslo vertintojai, dėl kurių sprendimai priimti, dirba;

11.                 sudaro ir tvarko Tarnybos interneto tinklalapyje skelbiamą turto arba verslo vertintojų (vertintojų asistentų, vertintojų ir vertintojų ekspertų) sąrašą.

12.                 rengia pažymas ir sprendimų projektus dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo numatytais atvejais;

13.                 skelbia Tarnybos direktoriaus sprendimus dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo Tarnybos interneto svetainėje;

14.                 apie priimtą sprendimą dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo informuoja turto arba verslo vertintojus ir turto arba verslo vertinimo įmones, kuriose turto arba verslo vertintojai, dėl kurių sprendimai priimti, dirba.

15.                 tikrina juridinių asmenų arba jų filialų ar pagal individualios veiklos pažymą veikiančių turto arba verslo vertintojų prašymus įrašyti į Išorės vertintojų sąrašą ir pridedamus dokumentus;

16.                 rengia pažymas bei sprendimų projektus dėl juridinių asmenų arba jų filialų ar pagal individualios veiklos pažymą veikiančių turto arba verslo vertintojų įrašymo arba neįrašymo į Išorės vertintojų sąrašą;

17.                 rengia pažymas bei sprendimų projektus dėl juridinių ir fizinių asmenų išbraukimo iš Išorės vertintojų sąrašo Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo numatytais atvejais;

18.                 išduoda Įrašymo į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimus;

19.                 skelbia Tarnybos interneto svetainėje duomenis apie į Išorės vertintojų sąrašą įrašytus (išbrauktus) juridinius asmenis arba jų filialus ar pagal individualios veiklos pažymą veikiančius turto arba verslo vertintojus;

20.                 sudaro ir skelbia Tarnybos interneto svetainėje aktualų Išorės vertintojų sąrašą;

21.                 informuoja suinteresuotus asmenis apie įrašymą (išbraukimą) ar atsisakymą įrašyti į Išorės vertintojų sąrašą;

22.                 vertina į Išorės vertintojų sąrašą įrašytų asmenų atitiktį Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams.

23.                 tikrina kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus, paraiškas;

24.                 atsižvelgdamas į  Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų profesinės kvalifikacijos pripažinimo komisijos išvadą, rengia sprendimų projektus dėl kvalifikacijos pripažinimo, nepripažinimo ar kompensacinės priemonės ir teikia juos Tarnybos direktoriui;

25.                 tikrina kitose valstybėse narėse teisėtai įsisteigusių Laikinai ar vienkartinai teikiamų turto arba verslo vertinimo paslaugų deklaracijas ir organizuoja jų paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;

26.                 informuoja kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojus, siekiančius vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus apie visus administracinius formalumus, susijusius su profesinio tinkamumo testo laikymu.

27.                 formuoja ir tvarko turto arba verslo vertintojų (vertintojo asistentų, vertintojų ir vertintojų ekspertų), turtą arba verslą vertinančių įmonių bylas;

28.                 įrašo turto arba verslo vertintojų ir turtą arba verslą vertinančių įmonių duomenis į  Kompiuterizuotą turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemą ir juos tvarko;

29.                 pagal kompetenciją teikia konsultacijas (žodžiu ir telefonu) Tarnybos veiklos klausimais;

30.                 pagal kompetenciją rengia dokumentų, susijusių su turto arba verslo vertintojų ir turtą arba verslą vertinančių įmonių licencijavimu ir licencijų sąlygų laikymosi priežiūra, projektus; 

31.                 pagal kompetenciją nagrinėja skundus, prašymus, paklausimus ir rengia atsakymų, sprendimų projektus; 

32.                 pagal kompetenciją analizuoja teisinio reguliavimo taikymo efektyvumą ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo;

33.                 tvarko Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomoje Licencijų informacinėje sistemoje ir kontaktiniame centre, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, duomenis ir informaciją apie turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją turinčius asmenis, juridinius asmenis arba jų filialus arba pagal individualios veiklos pažymą veikiančius turto arba verslo vertintojus, įrašytus į Išorės vertintojų sąrašą;

34.                 dalyvauja Tarnybos sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;

35.                 įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.