Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 5. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 6. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 10. Pagal skyriaus kompetenciją tvarko duomenis Audito, vertinimo ir nemokumo informacinėje sistemoje (AVNIS).
 11. Teikia su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusią medžiagą ir padeda Teisės skyriui rengti atsiliepimus teismams, Administracinių ginčų komisijai bei atstovauti teismuose, Administracinių ginčų komisijoje.
 12. Tikrina, kaip Nemokumo administratorių rūmai atlieka jiems pavestas funkcijas, susijusias su Nemokumo administratorių etikos kodekso laikymosi ir profesinės kvalifikacijos kėlimo užtikrinimu.
 13. Kaupia duomenis apie atliktų nemokumo administratorių veiklos patikrinimų rezultatus ir analizuoja nemokumo teisinio reguliavimo taikymo efektyvumą.
 14. Dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  2. studijų kryptis – teisė (arba);
  3. darbo patirties sritis – teisės srityje;
  4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.
 2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
  1. kalba - anglų;
  2. kalbos mokėjimo lygis – B1.