Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos ar elektronikos inžinerijos krypties;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį informacinių sistemų priežiūros srityje;

3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų tvarkymą, informacinių sistemų ir informacinių technologijų sistemų kūrimą ir duomenų saugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo kompiuterinės technikos, ryšio priemonių, programinės įrangos, informacinių sistemų diegimą, testavimą, priežiūrą bei tobulinimą AVNT;  

2. užtikrina AVNT kompiuterinių sistemų ir ryšio priemonių funkcionavimą, nustato informacinėse sistemose tvarkomos informacijos teikimo suinteresuotiems asmenims technines-programines priemones ir organizuoja jų įgyvendinimą;

3. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių informacinių technologijų naudojimą, tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

4. tvarko kompiuterinę techniką (registruoja gedimus, pagal galimybes atlieka ne garantinių dalių smulkų remontą bei keitimą, kontaktuoja dėl garantinio aptarnavimo);

5. rengia technines užduotis (specifikacijas) įsigyjamai techninei ir programinei įrangai bei kompiuterinėms paslaugoms, naudojančioms šiuolaikines informacines ir telekomunikacines technologijas, kontroliuoja įsigytų paslaugų atitiktį pasirašytoms sutartims;

6. AVNT administracijos padaliniams teikia konsultacijas informacinių sistemų, kompiuterinės ir programinės įrangos klausimais;

7. veda AVNT kompiuterinės, programinės ir ryšio įrangos apskaitą, ruošia įrangos nurašymo ir perdavimo dokumentus;

8. planuoja naujos kompiuterinės įrangos poreikius, įsigijimą;

9. skelbia ir tvarko informaciją AVNT interneto svetainėje, vykdo AVNT interneto svetainės turinio priežiūrą;

10. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir AVNT direktoriaus pavedimus bei užduotis.