Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

2. turėti daugiau kaip 10 metų profesinio darbo patirties viešojo administravimo įstaigose arba duomenų ir (ar) dokumentų valdymo srityje;

3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5. mokėti anglų arba rusų kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (pagal Europass).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir vykdo AVNT priimamojo darbą, derina ir tvarko direktoriaus darbotvarkę, teikia direktoriui techninę pagalbą ruošiantis įvairiems posėdžiams ir susitikimams;

2. organizuoja tinkamą AVNT svečių ir interesantų priėmimą;

3. organizuoja techninį ir materialinį AVNT sudaromų komisijų, darbo grupių aprūpinimą;

4. organizuoja AVNT patalpose vykdomų renginių aptarnavimą;

5. informuoja AVNT valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie rengiamus posėdžius, pasitarimus ir organizuoja techninį ir materialinį aprūpinimą;

6. tvarko AVNT dokumentų valdymo sistemą;

7. priima ir registruoja gaunamą korespondenciją, perduoda ją vykdytojams;

8. priima ir registruoja siunčiamą korespondenciją, užtikrina jos išsiuntimą adresatams;

9. pateikia AVNT direktoriui dokumentus pasirašymui; 

10. priima ir teikia informaciją telefonu, telefonu sujungia interesantus su AVNT vadovais ir specialistais;

11. rengia AVNT dokumentacijos planą, registrų sąrašą ir juos derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

12. sudaro dokumentų bylas pagal nustatytus bylų indeksus, tvarko dokumentų archyvą, organizuoja dokumentų kaupimą, saugojimą ir naudojimą AVNT archyve;

13. rengia AVNT teisės aktų projektus dokumentų valdymo klausimais;

14. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir AVNT direktoriaus pavedimus bei užduotis.