Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 2. ne mažesnė kaip 1 metų darbų ir gaisrinės saugos organizavimo darbo patirtis;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo saugą ir sveikatą, gaisrinė saugą, turto apskaitą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, mokėti juos taikyti praktikoje.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja AVNT darbuotojų darbo saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instruktavimą, organizuoja darbuotojų sveikatos patikrinimus;
 2. organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių parengimą, pagal kompetenciją registruoja ir tiria nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei incidentų aplinkybes ir priežastis, siūlo prevencines priemones jiems išvengti;
 3. ruošia AVNT salę posėdžiams, mokymams, kvalifikacijos kėlimo kursams, seminarams, egzaminams (išdėsto stalus, org. techniką, priklausomai nuo organizuojamo renginio specifikos);
 4. prižiūri AVNT patalpas, įrenginius ir inventorių, rūpinasi jų technine būkle;
 5. dalyvauja planuojant ir organizuojant AVNT reikalingų materialinių vertybių įsigijimą;
 6. tvarko darbo inventorių ir sandėliuoja inventorių tam skirtoje pagalbinėje patalpoje, esant poreikiui išduoda juos AVNT darbuotojams;
 7. aprūpina AVNT ūkio prekėmis, plovimo ir dezinfekavimo priemonėmis, jas sandėliuoja, esant poreikiui išduoda jas AVNT darbuotojams;
 8. užtikrina, kad AVNT patalpos ne darbo metu būtų tinkamai užrakintos, išjungti elektros bei kiti elektros prietaisai, įjungta signalizacija ir priduotos patalpos saugos tarnybai;
 9. atsako už tinkamą AVNT tarnybinio transporto parengimą vasaros ir žiemos sezonui ir parengimą techniniam tikrinimui;
 10. esant poreikiui, vykdo dokumentų kurjerio funkcijas;
 11. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje;
 12. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir AVNT direktoriaus pavedimus bei užduotis.