Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. turėti iki 2 metų darbo patirties ūkio tvarkymo ir (arba) viešųjų pirkimų organizavimo srityje;

3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo saugą ir sveikatą, gaisrinė saugą, viešuosius pirkimus, mokėti juos taikyti praktikoje;

5. būti gerai susipažinusiam su elektrinių prietaisų sandara, veikimo principais ir naudojimo tvarka, gebėti užtikrinti bazinį jų veikimo palaikymą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. užtikrina techninį ir materialinį AVNT, jos sudaromų komisijų, darbo grupių aprūpinimą;

2. ruošia AVNT salę posėdžiams, mokymams, kvalifikacijos kėlimo kursams, seminarams, egzaminams (išdėsto stalus, org. techniką, priklausomai nuo organizuojamo renginio specifikos);

3. surenka iš AVNT darbuotojų paraiškas pirkimams, vykdo viešojo pirkimo procedūras;

4. sprendžia kylančius ūkinius ir techninius AVNT klausimus;

5. esant poreikiui, vykdo dokumentų kurjerio funkcijas;

6. kontroliuoja ūkinių prekių pirkimą, užtikrina išorinių paslaugų vykdymo kokybės kontrolę;

7. organizuoja AVNT darbuotojų darbo saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instruktavimą, raštu supažindina juos su šios saugos reikalavimais;

8. atsako už tinkamą AVNT tarnybinio transporto parengimą vasaros ir žiemos sezonui ir parengimą techniniam tikrinimui, pildo tarnybinio transporto ridos žurnalą;

9. tvarko darbo inventorių ir sandėliuoja inventorių tam skirtoje pagalbinėje patalpoje;

10. užtikrina, kad AVNT patalpos ne darbo metu būtų tinkamai užrakintos, išjungti elektros bei kiti elektros prietaisai, įjungta signalizacija ir priduotos patalpos saugos tarnybai;

11. aprūpina AVNT ūkio prekėmis, plovimo ir dezinfekavimo priemonėmis, kitu reikalingu inventoriumi, sandėliuoja ir paskirsto darbuotojams reikiamas prekes;

12. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir AVNT direktoriaus pavedimus bei užduotis.