Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. turėti nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto ir (arba) verslo vertintojo kvalifikaciją;
 3. turėti daugiau kaip 10 metų profesinio darbo patirties turto ir verslo vertinimo srityje;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto ir verslo vertinimo (toliau – vertinimas) veiklą;
 6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. vertina turto arba verslo vertinimo ataskaitų (toliau – vertinimo ataskaita) atitiktį Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams;
 2. rengia ir teikia išvadų dėl vertinimo ataskaitų atitikties Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams projektus;
 3. kaupia duomenis apie ataskaitų atitikties Įstatymo 22 straipsnio nagrinėjimo rezultatus;
 4. rengia ir Skyriaus vedėjui teikia kontrolinių klausimynų, skirtų turto arba verslo vertintojų (toliau – vertintojas) ir turto ir verslo vertinimo įmonių (toliau – vertinimo įmonė) veiklos patikrinimams atlikti, projektus;
 5. atlieka planinius ir neplaninius vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos patikrinimus;
 6. vertina pareiškėjų skundų dėl vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos pagrįstumą;
 7. kreipiasi į pareiškėjus ir vertintojus ir vertinimo įmones dėl papildomų paaiškinimų ir dokumentų, susijusių skundu, pateikimo;
 8. teikia pasiūlymus dėl sprendimų, susijusių su pareiškėjų skundais, priėmimo ir rengia sprendimų projektus;
 9. teikia siūlymus dėl kreipimosi į Turto arba verslo vertintojų garbės teismą (toliau – Garbės teismas);
 10. rengia ir teikia Garbės teismui teikimus iškelti vertintojams drausmės bylas ir išvadas dėl vertintojų veiksmų;
 11. vykdo Garbės teismo nurodymus, susijusius su nagrinėjama drausmine byla;
 12. tvarko vertintojų drausmės bylas ir jas archyvuoja;
 13. teikia konsultacijas dėl teisės aktų taikymo Skyriaus kompetencijos klausimais;
 14. prisideda prie vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos, jų priežiūros, šios priežiūros rezultatų ir vertinimo Lietuvoje būklės ataskaitų rengimo;
 15. prisideda prie rengimo, rengia pasiūlymus dėl vertinimo teisinio reglamentavimo tobulinimo ir pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
 16. nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, seka naujoves vertinimo srityje, analizuoja jų taikymo galimybes;
 17. analizuoja Tarptautinius vertinimo standartus, Europos vertinimo standartus, jų pakeitimo projektus, kitą Europos vertintojų asociacijų grupės TEGoVA rengiamą medžiagą turto vertinimo metodologijos srityje;
 18. prisideda prie rengimo ir teikia pasiūlymus dėl metodinės medžiagos vertintojams;
 19. ruošia medžiagą Tarnybos organizuojamiems kursams ir seminarams, skaito paskaitas ir pranešimus Tarnybos organizuojamuose mokymuose bei renginiuose;
 20. bendradarbiauja su vertintojų ir vertinimo įmonių organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis (TEGoVA, IVSC ir kt.) ir pagal kompetenciją dalyvauja organizuojamoje veikloje vertinimo veiklos tobulinimo klausimais;
 21. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.