Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų informacinių technologijų srities, informacinių sistemų priežiūros ir administravimo darbo patirtį;

3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);

4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, valstybės informacinių sistemų administravimą, plėtrą ir saugą, kibernetinės saugos politiką, dokumentų valdymą, viešuosius pirkimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. užtikrina Skyriaus uždavinių įgyvendinimą;

2. užtikrina valstybės informacinių sistemų valdymą ir plėtrą;

3. užtikrina AVNT valdomų ir tvarkomų valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą;

4. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus;

5. apibendrina Skyriaus atliktą veiklą, teikia Skyriaus veiklos ataskaitas bei pasiūlymus AVNT vadovybei dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

6. nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;

7. teikia pasiūlymus AVNT direktoriui ir AVNT vyresniajam patarėjui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

8. dalyvauja rengiant valstybės investicijų projektus, AVNT strateginių dokumentų projektus;

9. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo AVNT direktoriaus ir AVNT vyresniojo patarėjo pavedimus bei užduotis.