Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.                   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2.                   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacijos ir duomenų apdorojimo ir analizės srityje per pastaruosius 3 metus;

3.                   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.                   būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų kaupimą, sisteminimą ir tvarkymą;

5.                   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. planuoja ir organizuoja valstybės politikai audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse įgyvendinti reikalingos informacijos ir duomenų rinkimą ir kaupimą;

2. renka, kaupia, apdoroja, sistemina ir analizuoja informaciją ir duomenis audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse, tikrina AVNT teikiamų duomenų teisingumą;

3. atlieka statistinių rodiklių stebėseną, skaičiavimus ir prognozavimą audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse, rengia analitines apžvalgas ir statistines ataskaitas, nagrinėja užsienio šalių statistines ataskaitas ir analizes, gerosios praktikos pavyzdžius ir analitines apžvalgas;

4. analizuoja statistinių duomenų kokybę, teikia siūlymus bei išvadas ir dalyvauja priimant sprendimus dėl jų kokybės užtikrinimo;

5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis, informaciją apie AVNT veiklą vykdant teisės aktų pavestas funkcijas;

6. rengia apklausas, tyrimus, ataskaitas, pažymas, kitus dokumentus, informacinę, analitinę ir vaizdinę medžiagą (duomenų lenteles, diagramas) pranešimams, apžvalgoms bei AVNT interneto svetainei, socialinės medijos priemonėms;

7. užtikrina nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų dėl statistinės informacijos rinkimo ir ataskaitų rengimo bei teikimo įgyvendinimą;

8. nagrinėja pagal kompetenciją fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, konsultuoja, teikia informaciją, paaiškinimus dėl duomenų ir jų analizės;

9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, valstybės institucijomis aiškindamasis ir spręsdamas iškilusias audito, apskaitos, turto arba verslo vertinimo ir nemokumo problemas;

10. dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose audito, apskaitos, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo klausimais, suderinęs su organizatoriais, rengia pranešimus;

11. rengia atsakymų projektus ir informaciją žiniasklaidos atstovams, visuomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms;

12. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje;

13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.