Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
 6. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
 7. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
 8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
 13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 14. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 15. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 16. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 19. Rengia apklausas, tyrimus, ataskaitas, pažymas, kitus dokumentus, informacinę, analitinę ir vaizdinę medžiagą (duomenų lenteles, diagramas) apžvalgoms bei AVNT interneto svetainei.
 20. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, valstybės institucijomis aiškindamasis iškilusias duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo problemas.
 21. Pagal skyriaus kompetenciją tvarko duomenis Audito, vertinimo ir nemokumo informacinėje sistemoje (AVNIS).
 22. Dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  2. darbo patirties sritis – veiklos planavimo srities patirtis;
  3. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.
 2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
  1. kalba - anglų;
  2. kalbos mokėjimo lygis – B1.