Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 4. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
 5. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
 6. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
 7. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
 8. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
 9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
 10. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
 11. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
 12. Organizuoja darbuotojų privačių interesų, nepriklausomumo ir nešališkumo deklaravimą, deklaracijų priėmimą, saugojimą, kontrolę ir konsultavimą.
 13. Nustatyta tvarka ir terminais teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui reikalingą informaciją.
 14. Inicijuoja vidaus administravimą reglamentuojančių teisės aktų rengimą bei atnaujinimą, siekiant užtikrinti jų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.
 15. Atlieka atliktų audito rekomendacijų įgyvendinimo laiku stebėseną ir teikia ataskaitas apie jų įgyvendinimą.
 16. Koordinuoja vidaus kontrolės politiką įgyvendinančių teisės aktų rengimą ir prižiūri vidaus kontrolės veiksmų įgyvendinimą.
 17. Dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje.         
 18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.