Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS
1.    Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2.    Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3.    Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4.    Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5.    Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6.    Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7.    Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8.    Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9.    Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10.    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
11.    Užtikrina struktūrinio padalinio uždavinių įgyvendinimą.
12.    Teikia pasiūlymus įstaigos vadovui dėl struktūrinio padalinio darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo.
13.    Dalyvauja Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės programose, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl nagrinėjamų projektų, dalyvauja Verslo apskaitos standartų komiteto ir darbo grupių posėdžiuose.
14.    Koordinuoja bendradarbiavimą su kitomis kompetentingomis institucijomis.
15.    Organizuoja renginius ir skaito pranešimus apskaitos standartų taikymo klausimais.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1.    Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1.    išsilavinimas – ne žemesnis kaip magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2.    darbo patirties sritis – finansinės atskaitomybės ar audito srities patirtis;
1.3.    darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.
2.    Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1.    kalba - anglų;
2.2.    kalbos mokėjimo lygis – B2.