BDAR
gdpr

Auditas

AUDITAS

Šiame skyrelyje skelbiami teisės aktai, susiję su auditorių ir audito įmonių viešąja priežiūra.
 

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

Reglamentai

 1. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 "Dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų", kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB

Direktyvos

 1. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/56/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB "Dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito"
 2. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES ,,Dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB“ 
 3. 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/30/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/43/EB "Dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais"
 4. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB „Dėl paslaugų vidaus rinkoje"
 5. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB „Dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB“

Sprendimai ir rekomendacijos

 1. 2011 m. sausio 19 d. Komisijos sprendimas 2011/30/ES „Dėl tam tikrų trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomų viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemų lygiavertiškumo ir dėl pereinamojo tam tikrų trečiųjų šalių auditorių ir audito subjektų audito veiklos Europos Sąjungoje laikotarpio"
 2. 2010 m. rugsėjo 1 d. Komisijos sprendimas 2010/485/ES „Dėl Australijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų kompetentingų institucijų tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB"
 3. 2010 m. vasario 5 d. Komisijos sprendimas 2010/64/ES „Dėl kai kurių trečiųjų šalių kompetentingų institucijų tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB"
 4. 2008 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2008/362/EB „Dėl viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir (arba) audito įmonių išorės kokybės užtikrinimo"
 5. 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacija 2002/590/EB „Dėl teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių nepriklausomumo ES: pagrindinių principų rinkinys" (anglų kalba)

 

TARPTAUTINIAI AUDITO STANDARTAI IR REGLAMENTAI 

1. TARPTAUTINIAI AUDITO STANDARTAI (TAS)

• Tarptautiniai audito standartai (privalomi taikyti atliekant finansinių ataskaitų už laikotarpius, prasidedančius 2019 m. gruodžio 15 d. ar vėliau, auditą) (lietuvių kalba)

Skelbiamos 220-ojo ir 315-ojo tarptautinių audito standartų (toliau – TAS) pradinės vertimo į lietuvių kalbą redakcijos, kurias šiuo metu peržiūri Tarptautinių audito standartų vertimo kokybės priežiūros komisija (toliau – Komisija). TAS vertimo redakcijos nėra galutinės ir patvirtintos. Galutinės TAS vertimų redakcijos bus paskelbtos vėliau po Komisijos atliktos vertimo kokybės peržiūros.
•    220-asis tarptautinis audito standartas;
•    315-asis tarptautinis audito standartas.

• Tarptautiniai audito standartai (privalomi taikyti atliekant 2016 m. gruodžio 15 d. ar vėliau pasibaigusių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą) (lietuvių kalba)

• Tarptautiniai audito standartai (privalomi taikyti atliekant 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą) (lietuvių kalba)

2. TARPTAUTINIAI AUDITO PRAKTINIAI NURODYMAI

1000-asis tarptautinis praktinis audito nurodymas "Specialūs svarstymai atliekant finansinių priemonių auditą"  (2012 m. vertimas, lietuvių kalba)

3. TARPTAUTINIS KOKYBĖS KONTROLĖS STANDARTAS (TKKS) 

1-asis tarptautinis kokybės kontrolės standartas Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė", galioja nuo 2009 m. gruodžio 15 d. (lietuvių kalba)

4. TARPTAUTINIAI KOKYBĖS VARLDYMO STANDARTAI (TKVS)

 1-asis tarptautinis kokybės valdymo standartas (TKVS) „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūras ar kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, užduočių kokybės valdymas“, galioja nuo 2022 m. gruodžio 15 d. (lietuvių kalba)

2-asis tarptautinis kokybės valdymo standartas (TKVS) „Užduoties kokybės peržiūros“, galioja 2022 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų auditams ir peržiūroms, kitoms užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotims (lietuvių kalba)

5. TARPTAUTINIS BUHALTERIŲ PROFESIONALŲ ETIKOS KODEKSAS

Tarptautinis buhalterių profesionalų etikos kodeksas (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (įsigaliojo nuo 2019 m. birželio 15 d.) (vertimas į lietuvių kalbą)

 

ĮSTATYMAI

 1. Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas

KITŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai

 1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 1K-204 „Dėl finansų ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1K-95 „Dėl audito priežiūros komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
 2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 1K-430 „Dėl Finansų ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1K-95 „Dėl Audito priežiūros komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
 3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 1K-298  Dėl Finansų ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1K-95 ,,Dėl Audito priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 1K-95 Dėl Audito priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo
 5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 1K-156 „Dėl Finansų ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1K-95 „Dėl Audito priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
 6. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 1K-16 „Dėl Finansų ministro 2017 m. kovo10 d. įsakymo Nr. 1K-95 „Dėl Audito priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 7. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 1K-79 „Dėl audito priežiūros komiteto sudarymo“.
 8. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 1K-78 „Dėl finansų ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1K-95 „Dėl audito priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai

1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“


ĮSTAIGOS TEISĖS AKTAI (DĖL AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ VIEŠOSIOS PRIEŽIŪROS)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymai

 

 1. 2022 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V3-6 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. balandžio 21 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-21 „Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 2. 2022 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V3-5 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. kovo 6 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-11 „Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
 3. 2022 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V3-4 „Dėl 2022 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo
 4. 2022 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V3-1 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. vasario 10 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-5 „Dėl Asmenų, atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, nepriklausomumo principo laikymosi reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 5. 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V3-23 "DĖL AUDITO, APSKAITOS TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V3-23 „DĖL VIEŠOJO INTERESO ĮMONIŲ AUDITORIAUS IR VIEŠOJO INTERESO ĮMONIŲ AUDITO ĮMONĖS TEIKIAMOS INFORMACIJOS FORMŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"
 6. 2021 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V3-13 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. gegužės 22 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-22 „Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 7. 2021 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V3-10 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-22 „Dėl profesinių standartų ir  tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinių rekomendacijų patvirtinimo
 8. 2021 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V3-1 „Dėl 2021 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo
 9. 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V3-12 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-22 „Dėl Profesinių standartų ir  tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 10. 2020 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V3-1 „Dėl 2020 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo
 11. 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V3-23 ,,Dėl Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 12. 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. V3-22 „Dėl Profesinių standartų ir  tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinių rekomendacijų patvirtinimo“
 13. 2019 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. V3-7 Dėl Reguliuojamos veiklos patikros kokybės tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 14. 2019 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V3-2 Dėl 2019 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo
 15. 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V3-28 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos 2009 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. VAA-19 „Dėl Atlikto audito tyrimo metodikos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
 16. 2018 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. V3-1 Dėl 2018 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo
 17. 2017 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V3-31 Dėl pranešimo apie finansinių ataskaitų audito sutarties nutraukimą pavyzdinės formos patvirtinimo
 18. 2017 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V3-30 Dėl kai kurių Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
 19. 2017 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V3-28Dėl Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo

 20. 2017 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V3-24 Dėl Sprendimų surašymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 21. 2017 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V3-23 Dėl 2017 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir viešojo intereso įmonių audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo

 22. 2017 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. V3-22 Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 23. 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. V3-19 Dėl Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 24. 2017 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V3-17 Dėl kai kurių Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
 25. 2017 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V3-16  Dėl Pranešimų apie galimus pažeidimus teikimo, pažeidimų tyrimo atlikimo, tyrimą atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 26. 2017 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V3-15 Dėl Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams, išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 27. 2017 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V3-14 Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo atlikimo, jį atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 28. 2017 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V3-13 Dėl Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 29. 2017 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V3-12 Dėl Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 30. 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V3-9 ,,Dėl Auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 31. 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V3-8 ,,Dėl Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 32. 2017 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V3-7 ,,Dėl Skundų dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 33. 2017 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V3-5 ,,Dėl Asmenų atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, nepriklausomumo principo laikymosi reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“
 34. 2017 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V3-4 ,,Dėl Nepriklausomumo nuo audituojamos įmonės, konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi tvarkos aprašo patvirtinimo“
 35. 2017 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V3-3 ,,Dėl Auditorių ir audito įmonių darbo organizavimo ir audito įmonės vidaus organizacinės struktūros reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo
 36. 2017 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V3-2 ,,Dėl Asmenų, atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo
 37. 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas  Nr. V3-31Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. isakymo Nr. V3-18 „Dėl 2016 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo“ pakeitimo
 38. 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V3-29 Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. isakymo Nr. V3-18 „Dėl 2016 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo“ pakeitimo
 39. 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V3-18 ,,Dėl 2016 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo"
 40. 2016 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. V3-16 ,,Dėl auditorių kontrolierių tvirtinimo“

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymai

 1. 2015 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. VAA-36 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. VAA-14 „Dėl 2015 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo“ pakeitimo“
 2. 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. VAA-34 ,,Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. VAA-14 ,,Dėl 2015 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo" pakeitimo"
 3. 2015 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. VAA-14 ,,Dėl 2015 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo"
 4. 2014 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. VAA-27 ,,Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. VAA-16 ,,Dėl auditorių kontrolierių tvirtinimo" pakeitimo"
 5. 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. VAA-16 „Dėl auditorių kontrolierių tvirtinimo"  
 6. 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. VAA-6 „Dėl Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų sąrašo tvirtinimo"