Auditas

AUDITAS

 

 • Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Audito ir apskaitos tarnybos, Lietuvos banko ir Lietuvos auditorių rūmų atstovų susitikime 2012 m. kovo 13 d. buvo nagrinėta, kaip taikyti Audito įstatymo nustatytą auditoriaus rotaciją. Atsižvelgdami į galimus skirtingus Audito įstatymo nuostatų, apibrėžiančių nuo kada turėtų būti taikoma auditoriaus rotacija, aiškinimus ir siekdami, kad auditoriaus rotacija būtų taikoma nepertraukiamai, susitikimo dalyviai nutarė:
  1) Skaičiuoti auditorių, atliekančių auditą, rotacijos laikotarpį nuo 2004 m., siekiant užtikrinti nepriklausomumo principo laikymąsi.
  2)
  2012 metais nelaikyti, kad auditorius pažeidė nepriklausomumo principą, jeigu šiais ir ankstesniais (nuo 2008 m.) metais sudarydamas audito sutartį rotacijos laikotarpį skaičiavo nuo 2008 metų remdamasis 2008 m. lapkričio 11 d. raštu pateikta Finansų ministerijos nuomone.
 • Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. liepos 4 d. raštas Nr. ((6.3-02)-5K-1116991)-6K-1106948 „Dėl Audito įstatymo nuostatų", kuriame aiškinama, kaip taikomos Audito įstatymo nuostatos dėl auditorių, atliekančių auditą ir pasirašančių auditorių išvadas, rotacijos.
 • Dėl investicinių ir pensijų fondų finansinių ataskaitų auditorių išvadų
  2013 m. rugsėjo 6 d. įvyko Audito ir apskaitos tarnybos ir audito įmonių atstovų susitikimas, kuriame svarstytas klausimas dėl investicinių ir pensijų fondų finansinių ataskaitų auditorių išvadose pateikiamų nuomonių formuluočių tinkamumo. Šis klausimas kilo Audito ir apskaitos tarnybai analizuojant auditorių išvadas dėl viešojo intereso įmonių 2012 m. finansinių ataskaitų. Audito ir apskaitos tarnyba atlikdama analizę pastebėjo, kad auditorių nuomonės dėl investicinių ir pensijų fondų finansinių ataskaitų pateikiamos skirtingai, kai auditorius pareiškia nuomonę dėl fondo grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų pokyčių, arba dėl fondo finansinės būklės ir grynųjų aktyvų pokyčių, arba dėl fondo finansinės būklės ir finansinių veiklos rezultatų. Atsižvelgiant į šią praktiką bei į teisinį reglamentavimą (Lietuvos Respublikos audito įstatymą, Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymą, tarptautinius audito standartus, 39-ojo Verslo apskaitos standartą „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos") susitikime nagrinėti šie klausimai: ar minėtas skirtingas auditorių nuomonių dėl fondų finansinių ataskaitų pateikimo būdas yra tinkamas, ar auditoriaus išvadoje neturėtų būti pareiškiama nuomonė dėl pinigų srautų pateikimo fondų finansinėse ataskaitose ir ar auditorius turėtų pareikšti nuomonę apie audituojamos įmonės finansinę būklę ar grynuosius aktyvus.
  Aptariant šiuos klausimus, diskusijos metu buvo pasidalinta kitų šalių praktine šios srities patirtimi. Diskusijos dalyviai sutiko, kad paprastai auditoriaus išvadoje pasisakoma dėl atskirose finansinėse ataskaitose pateiktos informacijos. Dalyviai pripažino, kad turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad nors aiškinamasis raštas yra lygiavertė finansinė ataskaita, tačiau pagal turinį ji yra paaiškinanti kitas finansines ataskaitas. Audito įmonių atstovai nurodė, kad vadovaujantis 39-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis paprastai aiškinamajame rašte yra įprasta pateikti išsamią informaciją, kuri audito metu yra tikrinama, informaciją apie investicinių ir pensijų fondų pinigų srautus ir siūlė apsvarstyti, gal vertėtų 39-ajame verslo apskaitos standarte numatyti atskirą pinigų srautų ataskaitos formą investiciniams ir pensijų fondams. Susitikimo dalyviai pripažino, kad investicinių ir pensijų fondų rengiama grynųjų aktyvų ataskaita atspindi subjekto finansinę būklę, o grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita iš esmės atskleidžia pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų informaciją. Todėl, susitikimo dalyvių manymu, pareikšta auditoriaus nuomonė apie audituotų fondų finansinę būklę ir grynųjų aktyvų pokyčius atitiktų Audito įstatymo ir tarptautinių audito standartų reikalavimus, pagal kuriuos savo išvadoje auditorius turėtų nurodyti, ar finansinių ataskaitų duomenys visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atskleidžia audituotos įmonės finansinę būklę, finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Susitikime buvo nuspręsta, kad atsižvelgiant į bendruosius auditoriaus išvados reikalavimus bei investicinių ir pensijų fondų finansinių ataskaitų specifiką, tinkamiausias auditoriaus nuomonės pateikimo būdas būtų, kad auditorius pareikštų nuomonę dėl investicinio ar pensijų fondo finansinės būklės ir grynųjų aktyvų pokyčių. Susitikime taip pat sutarta, kad ateityje bus laikomasi vienodos šios auditoriaus nuomonės pateikimo formos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-29