BDAR
gdpr

Audito komitetai

AUDITO KOMITETAI

 

 

Audito komitetų veikla, funkcijos ir pareigos nustatytos Reglamente, Finansinių ataskaitų audito įstatyme, Reikalavimų audito komitetams apraše ir Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse apraše.

 

Audito komitetų sudarymas

Viešojo intereso įmonėse, išskyrus Finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 3–6 punktuose nustatytas viešojo intereso įmones, turi būti sudaromi audito komitetai:

  • įmonėse, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) valstybės narės reguliuojamoje rinkoje;
  • bankuose ir centrinėse kredito unijose;
  • draudimo įmonėse, perdraudimo įmonėse;
  • Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume, reguliuojamos rinkos operatoriuje;
  • valstybės įmonėse ir (ar) savivaldybės įmonėse, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje, akcinėse bendrovėse ir (ar) uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise ir kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje.

 

Viešojo intereso įmonės, kurios yra įmonių grupės patronuojamosios įmonės, gali nesudaryti audito komiteto, jeigu šioje įmonių grupėje yra sudarytas audito komitetas arba organas, kuris vykdo audito komiteto funkcijoms prilygstančias funkcijas, ir yra laikomasi Reglamento 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 16 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų.

 

Viešojo intereso įmonėse, kurios laikomos mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonėmis, kaip jos apibrėžtos Vertybinių popierių įstatyme, audito komiteto funkcijas gali atlikti priežiūros organas.

 

Reikalavimai audito komitetams

Reikalavimus audito komitetams, sudaromiems viešojo intereso įmonėse, nurodytose Finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose, taip pat minėto įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 9 punkte nurodytos įmonės priskirtinios įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 1,2,7 ar 8 punktuose nurodytoms įmonėms, ir sudėtį nustato Lietuvos bankas. Lietuvos bankas gali nustatyti ir papildomų, nei nurodyta Finansinių ataskaitų audito įstatyme, audito komiteto pareigų. Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Reikalavimų audito komitetams aprašas, kuriame nustatyti reikalavimai audito komitetams, jų sudėtis bei papildomos pareigos.

 

Reikalavimus audito komitetams, sudaromiems viešojo intereso įmonėse, nurodytose Finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 9 punkte, ir audito komitetų sudėtį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo patvirtinimo“ patvitintas Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašas, kuriame nustatyti reikalavimai audito komitetams ir jų sudėtis. 

 

Audito komiteto pareigos

Finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnio 5 dalyje nustatytos šios audito komiteto pareigos:

1) informuoti audituojamos įmonės vadovą ar priežiūros organą apie finansinių ataskaitų audito rezultatus ir paaiškinti, kaip šis auditas prisidėjo prie finansinių ataskaitų patikimumo ir koks buvo audito komiteto vaidmuo tai atliekant;

2) stebėti finansinės atskaitomybės procesą ir teikti rekomendacijas dėl jo patikimumo užtikrinimo;

3) stebėti įmonės vidaus kokybės kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos audituojamos įmonės finansinei atskaitomybei, ir, kai taikytina, vidaus audito veiksmingumą nepažeidžiant vidaus audito nepriklausomumo;

4) stebėti metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, ypač kreipiant dėmesį į jo atlikimą, atsižvelgiant į Tarnybos tikrinimo metu nustatytus finansinių ataskaitų audito trūkumus ir padarytas išvadas pagal Reglamento 26 straipsnio 6 dalį;

5) peržiūrėti ir stebėti auditorių ar audito įmonių nepriklausomumą, kaip nustatyta šio įstatymo 4 straipsnyje ir Reglamento 6 straipsnyje, ypač dėl ne audito paslaugų teikimo audituojamai įmonei pagal Reglamento 5 straipsnį tinkamumo;

6) atsakyti už auditoriaus (auditorių) arba audito įmonės (įmonių) atrankos procedūros atlikimą ir rekomendacijos, kurį (kuriuos) auditorių (auditorius) arba audito įmonę (įmones) paskirti, pateikimą pagal Reglamento 16 straipsnį, išskyrus atvejus, kai taikoma Reglamento 16 straipsnio 8 dalis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-11