Privalomai teikiama informacija

Privalomai teikiama informacija

 

 

Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiama informacija Tarnybai

Auditoriai ir audito įmonės informacijos formas dėl atliktų viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditų ir dėl pardavimo grynųjų pajamų teikia Tarnybai Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta tvarka: auditorius Tvarkos aprašo 1 priede ir audito įmonė Tvarkos aprašo 2 ir 4 prieduose esančias kalendorinių metų informacijos pateikimo formas Tarnybai pateikia kasmet iki balandžio 30 dienos; audito įmonė Tvarkos aprašo 3 priede esančią audito įmonės finansinių metų informacijos formą Tarnybai pateikia per 4 mėnesius pasibaigus audito įmonės finansiniams metams.

Informuojame, kad pradedamas Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų elektroninis pildymas ir pateikimas per informacinę sistemą AVNIS adresu https://avnis.avnt.lt/. Informacijai pildyti ir pateikti parengėme Naudotojo vadovą (spausti čia). Viešojo intereso įmonių (toliau – VIĮ) auditoriai prisijungti prie minėtos sistemos gali per Elektroninius valdžios vartus arba naudodami prisijungimui reikalingus duomenis –  prisijungimo vardą ir slaptažodį. Dėl prisijungimo vardo ir slaptažodžio suteikimo prašome kreiptis el. pašto adresu [email protected] nurodant VIĮ auditoriaus vardą bei pavardę.

Atkreiptinas dėmesys, kad Tvarkos aprašo 16 punkte nustatyta, kad formos turi būti užpildytos elektroniniu būdu, net jei jos jau buvo pateiktos paštu ar tiesiogiai AVNT administracijos darbuotojui.


Visais klausimais dėl formų pildymo ir pateikimo Tarnybai prašome kreiptis į Analizės skyriaus vyriausiąjį specialistą Aleksandrą Kerul el. p. [email protected] arba tel. (8 5) 212 5464.

Pranešimas apie audito sutarties nutraukimą

Pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 38 straipsnio 9 dalį audito įmonės per 10 darbo dienų privalo pranešti Tarnybai apie finansinių ataskaitų audito sutarties su audituojama įmone nutraukimą, jeigu ji buvo nutraukta finansinių ataskaitų audito atlikimo laikotarpiu, nurodydama sutarties nutraukimo priežastis. Audito įmonėms rekomenduojama informaciją apie audito sutarčių nutraukimą pateikti pagal Audito įmonės pranešimo apie audito sutarties nutraukimo pavyzdinę formą, patvirtintą Tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V3-31 ,,Dėl Pranešimo apie finansinių ataskaitų audito sutarties nutraukimą pavyzdinės formos patvirtinimo“.

 

Metinis skaidrumo pranešimas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 537/2014 13 straipsnio 1 dalį ,,teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė, atliekantys viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytą auditą, ne vėliau kaip per keturis mėnesius po kiekvienų finansinių metų pabaigos paskelbia metinį skaidrumo pranešimą“. Metinis skaidrumo pranešimas skelbiamas interneto svetainėje, o su juo susipažinti toje interneto svetainėje turi būti galima ne trumpiau kaip penkerius metus nuo jo paskelbimo interneto svetainėje dienos. Skelbiamą metinį skaidrumo pranešimą leidžiama atnaujinti, tokiu atveju nurodoma, kad tai atnaujinta pranešimo redakcija, o interneto svetainėje ir toliau turi būti galima susipažinti su pradine pranešimo redakcija. Apie paskelbtą arba atnaujintą metinį skaidrumo pranešimą  informuojama Tarnyba nurodant tikslų interneto svetainės, kurioje paskelbtas minėtas pranešimas, adresą.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 537/2014 13 straipsnio 2 dalį ,,metiniame skaidrumo pranešime pateikiama bent ši informacija:

a) audito įmonės teisinės struktūros ir nuosavybės aprašas;

b) kai teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė yra tinklo nariai:

c) audito įmonės valdymo struktūros aprašas;

d) teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės vidaus kokybės kontrolės sistemos aprašas ir administracinio ar valdymo organo pareiškimas dėl tos sistemos veikimo efektyvumo;

e) nurodoma, kada paskutinį kartą atlikta Reglamento (ES) Nr. 537/2014 26 straipsnyje nurodyta kokybės užtikrinimo peržiūra;

f) viešojo intereso įmonių, kurių teisės aktų nustatytą auditą praėjusiais finansiniais metais atliko teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė, sąrašas;

g) pareiškimas dėl teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės nepriklausomumo praktikos, kuriame taip pat patvirtinama, kad buvo atlikta atitikties nepriklausomumo reikalavimams vidaus peržiūra;

h) pareiškimas dėl teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės politikos dėl Direktyvos 2006/43/EB 13 straipsnyje nurodyto teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių tęstinio mokymo;

i) informacija apie atlyginimo partneriams pagrindą audito įmonėse;

j) teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės politikos dėl pagrindinių audito partnerių ir darbuotojų rotacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 537/2014 17 straipsnio 7 dalį aprašas;

k) informacija apie teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės bendras pajamas, suskirstytas į toliau nurodytas pajamas, jei ta informacija neatskleista jų finansinėse ataskaitose, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/34/ES 4 straipsnio 2 dalyje:
Pagal Reglamento (ES) Nr. 537/2014 13 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ,,teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė išimtinėmis aplinkybėmis gali nuspręsti neatskleisti f punkte reikalaujamos informacijos, jeigu tai būtina norint sumažinti neišvengiamą ir reikšmingą grėsmę kurio nors asmens asmeniniam saugumui“. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė Tarnybai turi gebėti įrodyti, kad tokios grėsmės esama.
Pagal Reglamento (ES) Nr. 537/2014 13 straipsnio 3 dalį ,,skaidrumo pranešimą pasirašo teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė“.

 

Teikiamos informacijos Tarnybai kalendorius

 


Metinis skaidrumo pranešimas
 

Reglamento (ES) Nr. 537/2014 13 straipsnio 1 dalis

 


Skelbiamas ne vėliau kaip per keturis mėnesius po kiekvienų finansinių metų pabaigos interneto svetainėje ir apie tai informuojama Tarnyba.

Pranešimas apie audito sutarties nutraukimą

Finansinių ataskaitų audito įstatymo 38 straipsnio 9 punktas

Audito įmonė privalo per 10 darbo dienų pranešti Tarnybai apie finansinių ataskaitų audito sutarties su audituojama įmone nutraukimą.

Viešojo intereso įmonių auditoriaus teikiama informacija

Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo 5 punktas

Auditorius tvarkos aprašo 1 priede esančią kalendorinių metų informacijos pateikimo formą Tarnybai pateikia kasmet iki balandžio 30 dienos.

Viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiama informacija

Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo 5 punktas

Audito įmonė tvarkos aprašo 2 ir 4 prieduose esančias kalendorinių metų informacijos pateikimo formas Tarnybai pateikia kasmet iki balandžio 30 dienos. Audito įmonė tvarkos aprašo 3 priede esančią audito įmonės finansinių metų informacijos formą Tarnybai pateikia per 4 mėnesius pasibaigus audito įmonės finansiniams metams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-01