Rekomenduojamos literatūros sąrašas

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d.

   įsakymu Nr. V1-36

 

 

REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

(pretendentams, norintiems laikyti turto ir (arba) verslo vertintojo asistento,

vertintojo, vertintojo eksperto kvalifikacijos egzaminą)

 

 

Bendrieji vertinimą reglamentuojantys dokumentai

 

 1. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 1389 „Dėl Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo įgyvendinimo“.
 3. Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“.
 4. Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-160 „Dėl turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodekso patvirtinimo“. 
 5. Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 „Dėl turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“.
 6. Tarptautiniai vertinimo standartai (International Valuation Standards).
 7. Europos vertinimo standartai (European Valuation Standards).
 8. Europos verslo vertinimo standartai (European Business Valuation Standards).
 9. Verslo apskaitos standartai, Verslo apskaitos standartų komentarai, Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, paskelbti AVNT interneto svetainėje www.avnt.lrv.lt. ir kt.;
 10.  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
 11.  Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (aktuali redakcija).
 12.  Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-01-13 nutarimu Nr. 24 „Dėl paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ ir kt.

 

Ekonomika

 

 1. Ats. red. Skominas V. Mikroekonomika. Vilnius: VU, 2017.
 2. Gavelis V., Gylys P.,  Klimašauskienė D. Mikroekonomika. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2017, 316 p  ISBN 9786094598821.
 3. Paunksnienė J., Liučvaitienė A. Mikroekonomika: teorija ir praktika. Vilnius, Technika, 2013, 142 p.
 4. Hal R. Varian. Mikroekonomika: šiuolaikinis požiūris. Vilnius, Margi raštai, 2011, 736 p.  ISBN 9789986094197.
 5. Gavelis V., Gylys P.,  Mačiekus V., Minkevičienė N., Paliulytė R., Ulvidienė E., Urbšienė L. Makroekonomika. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2017.  304 p. ISBN 9786094598890.
 6. Galinienė, B., Melnikas B., Miškinis A., Balčiūnas N., Klimašauskienė D., Stanikūnas R. A., Valentinavičius S., Visokavičienė B. T., Laužadytė A., Ragauskienė E., Deveikis S., Banelienė R., Bumelytė J., Cohen V., Čipkutė E., Augustauskas M., Krasavcev A. Ekonomikos modernizavimas. Efektyvumo paieškos ir šiuolaikiniai prioritetai: [kolektyvinė monografija] Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 537 p. ISBN 9786094590061.

 

Nekilnojamojo turto vertinimo sritis

 

 1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (aktuali redakcija).
 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija).
 3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (aktuali redakcija).
 4. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas (aktuali redakcija).
 5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (aktuali redakcija).
 6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (aktuali redakcija).
 7. Žemės įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (aktuali redakcija).
 8. Masinio žemės vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-12 nutarimu Nr. 1523 „Dėl masinio žemės vertinimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“.
 9. Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas.
 10.  Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-08-25 nutarimu Nr. 924 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija).
 11.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 310 „Dėl reglamento STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ patvirtinimo” (aktuali redakcija).
 12.  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1995-12-14 įsakymas Nr. 198 „Dėl nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
 13.  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2008-01-31 įsakymas Nr. D1-94 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“.
 14.  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2008-06-26 įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.

 

Papildoma, mokomoji literatūra

 

 1.  Galinienė B. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 20
 2.  Kancerevyčius G. Finansai ir investicijos. Kaunas: Smaltijos leidykla, 2009.
 3.  Mackevičius J. Įmonių veiklos analizė. Vilnius: Leidykla TEV, 2007.
 4.  Aleknavičius A. Nekilnojamojo turto vertinimas. Kaunas: Ardivos leidykla, 2008.
 5.  Bardauskienė D., Dargis R., Jackutė I., Kaklauskas A., Kanapeckienė L., Krutinis M., Kutut V., Laurinavičius A., Naimavičienė J., Raslanas S., Staniūnas E., Statulevičius M., Šliogerienė J. Darnus nekilnojamojo turto vystymas: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012
 6.  Raslanas S., Šliogerienė J. Nekilnojamojo turto vertinimas. Vilnius, Technika, 2012. Interneto prieiga:

http://dspace.vgtu.lt/bitstream/1/1769/1/1433_Raslanas_Sliogeriene.pdf 

 1. Tumelionis A. (2013) Lyginamojo metodo pataisų apskaičiavimo aktualijos. Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos. Vilnius, p. 38–54.
 2.  Bivainis J., Volodzkienė L. Nekilnojamojo turto investiciniai fondai: vieta investicinių fondų įvairovėje. Verslas: teorija ir praktika. 2008,  9, Nr. 3, p. 149-159.
 3.  Brueggeman W., Fisher J. Real Estate Finance & Investments. 16th Edition.  2019. ISBN10: 1259919684.
 4.  Interneto prieiga:

 https://shop.mheducation.com/store/services/loginview?flow=sampling&isbn=9781260154009 

 1.  Kahr J., Thomset C.M. Real Estate Market Valuation and Analysis. Wiley finance, USA. 2005. ISBN-13: 978-0471655268.
 2.  Morri G., Benedetto P. Commercial Property Valuation: Methods and Case studies.  John Wiley & Sons, Ltd, USA. 2019. ISBN:9781119512127 |Online ISBN:9781119512141.

 

Kilnojamojo turto vertinimo sritis

 

 1. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.
 3. Koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V1-118 „Dėl koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 4. Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-989 „Dėl importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2019, Nr. 17495).
 5. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-120.
 6. Motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme ir draudimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 3-300-(E) „Dėl motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme ir draudimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 7. Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2BE-281 „Dėl motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 8. Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290.
 9. Chris Derry. Įrengimų ir mechanizmų vertinimas (autorinis vertimas iš anglų kalbos). Vašingtonas, 1985. – 50 p.
 10.  Saprickij E. B. Kaip nustatyti įmonių mašinų ir įrenginių rinkos vertę (rusų k.). Maskva (Informelektro), 1997. – 63 p.
 11.  Nazarov O. S. Mašinų ir įrenginių rinkos vertės nustatymas (rusų k.). Maskva (Delo), 1998. – 240 p.
 12.  Elektroninė žurnalo versija „Įrenginiai: rinka, pasiūlymai, kainos“ (rusų k.). 1997–2006 m. komplektas ir kt.
 13.  Aleknavičius A. Nekilnojamojo turto vertinimas. Kaunas: Ardivos leidykla, 2008.
 14.  O'Connor, Patrick C. What You Need To Know About Personal Property Valuation, 1st Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, USA, 118 p. 2019.  ISBN-13: 978-1547026999.

 

Verslo vertinimo sritis

 

 1. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas.
 2. Burkšaitienė D. Turto ir verslo vertinimo teoriniai ir praktiniai modeliai. Vilnius: Technika, 2000.
 3. Dzikevičius A., Michnevič E., Ževžikova O. Stochastinis verslo vertinimo modelis. Verslas: teorija ir praktika (Business: Theory and Practice). Vilnius: Technika, 2008, 9 tomas, Nr. 3, p. 229–237.
 4. Galinienė B. Verslo vertinimo sistemos kūrimas ir tobulinimas modernizuojant šiuolaikinę ekonomiką. – Knygoje: Ekonomikos modernizavimas. Nauji iššūkiai ir ekonominės politikos prioritetai. 2007. p. 36–102.
 5. Galinienė B. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 201
 6. Galinienė B., Mašalaitytė L. Verslo vertinimo kokybei turintys įtakos finansinės analizės aspektai. Ekonomika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 77 tomas, p. 7–23.
 7.  Kancerevyčius G. Finansai ir investicijos. Kaunas: Smaltija, 2009. 904 p.
 8.  Lakis V. Finansinės apskaitos teorija ir praktika. Vilnius: VU leidykla, 2009.
 9.  Verslo apskaitos standartai 2016. Vilnius: Audito ir apskaitos tarnyba, 2015.

Interneto prieiga:

https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-1/leidiniai

 1.  Mackevičius J. Įmonių veiklos analizė. Leidykla TEV, 2007. 510 p.
 2.  Žaptorius J. Finansinė apskaita. VGTU leidykla Technika, 2015.
 3.  Finansinės apskaitos teorija ir praktika. Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
 4.  Bagdžiūnienė V. Finansinių ataskaitų analizė: esmė ir verslo situacijos (Trečia papildyta laida). Conto litera, 20
 5.  Mackevičius J. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodika ir vertinimas. Vilnius: VU leidykla, 2009. 389 p.
 6.  Mackevičius J., Jarmalaitė J. Nematerialieji ištekliai kaip apskaitos objektas: samprata, pripažinimas ir klasifikavimas. Verslo ir teisės aktualijos (Current Issues of Business and Law). Vilnius, 2011, t. 6, Nr. 2, p. 302–318.
 7.  Mackevičius J., Poškaitė D.,  Villis L. Finansinė analizė. Mokomoji knyga. Mykolo Riomerio universitetas, 2011. 162 p. Interneto prieiga: 

https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/16765/9789955192848.pdf?sequence=1   

 1.  Rutkauskas A. V., Sūdžius V., Mackevičius V. Verslo finansų principai ir praktika. Vilnius, 2009. 328 p.
 2.  Kazakevičius A., Jakštas E. Verslo įmonių finansinių ataskaitų analizė. Mokomoji knyga. Kauno kolegija, 20

                 Interneto prieiga:

http://dspace.kaunokolegija.lt/bitstream/handle/123456789/149/E.Jak%c5%a1tas%2c%20A.Kazakevi%c4%8dius.%20Mokomoji%20knyga.%20v.2020_.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 1. Kazlauskienė V. Viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės analizės rodiklių sistema. /Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2012, Nr. 4 (28), p. 168-176.
 2. Šakienė H., Puleikienė K. Finansinių santykinių rodiklių taikymas ir akcinių bendrovių finansinės - ūkinės veiklos analizėje. Vadyba. 2009, Nr. 2 (14), p. 33-40.
 3. Valentinavičius  S. Buhalterinės apskaitos ir finansinės analizės svarba vertinant įmonės investicinį patrauklumą. Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. P. 755-767.
 4. Tomaševič V. 2011. Diskontuotų pinigų srautų metodų taikymo ypatumai investicinių projektų ir verslo vertinimo kontekste / Vladislav Tomaševič. Ekonomikos ir turto vertės pokyčiai: tendencijos ir valdymo priemonės: konferencijos, vykusios Vilniuje Vilniaus universitete 2011 m. kovo 25 d., mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. P. 155-165.
 5. Zinkevičiūtė J., Gudaitis T. 2013. Draudimo įmonių veiklos vertinimo sistema. Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2013 m. kovo 20 d., medžiaga. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2013. P. 44-64.
 6. Trugman R. G. Understanding Business Valuation: A Practical Guide To Valuing Small To Medium Sized Businesses. 5th Edition. Wiley, USA, 2017. 1264 p. ISBN-13: 978-1945498305.

E. knygos. Interneto prieiga:

https://www.business-sales.com.au/free-ebook-request-form?gclid=Cj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r5OZ7bybcVC29O_039_cBWd1UwT6ypx_feSC-qxmGbDKf7H9zZK49oaAuR-EALw_wcB 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-26