Kvalifikacijos kėlimo reikalavimai

Turto arba verslo vertintojo (vertintojo asistento) kvalifikacijos kėlimo reikalavimai yra nustatyti Turto arba verslo vertintojo išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-02-11 įsakymu Nr. 1K-060 (2019-01-25 įsakymo Nr. 1K-27 redakcija). Pagal minėto aprašo nuostatas vertintojo (vertintojo asistento) kvalifikacijos kėlimas per paskutinius 3 metus turi sudaryti ne mažiau kaip 60 valandų. Pereinamuoju laikotarpiu turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos kėlimas už 2017–2019 metus turi sudaryti ne mažiau kaip 44 valandas, už 2018–2020 metus – ne mažiau kaip 52 valandas.

Kvalifikacijos kėlimu laikoma dalyvavimas arba pranešimo ar paskaitos skaitymas Tarnybos arba Europos turto vertintojų asociacijų grupės (TEGoVA), Lietuvos ar Europos Sąjungos valstybių narių asociacijų, vienijančių turto ir (arba) verslo vertintojus ir (arba) turto arba verslo vertinimo įmones, organizuojamuose renginiuose turto ir (arba) verslo vertinimo ar su vertinimu susijusiais klausimais. Kursai, skirti vertintojo asistento (žemiausios) kvalifikacijos egzaminui pasirengti, nėra laikomi vertintojo kvalifikacijos kėlimu.

 

Kvalifikacijos kėlimas vertinamas valandomis

Kvalifikacijos kėlimo būdas

 

Kvalifikacijos kėlimo vertinimas valandomis

Dalyvavimas 1 akademinės valandos trukmės minėtuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose arba konferencijose turto arba verslo vertinimo klausimais

Prilyginamas 1 valandos trukmės kvalifikacijos kėlimui

1 valandos arba 1 akademinės valandos trukmės pranešimo ar paskaitos skaitymas minėtuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, konferencijose turto arba verslo vertinimo klausimais

Prilyginamas 3 valandų trukmės kvalifikacijos kėlimui.

Jeigu pranešimas ar paskaita skaitoma kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminare arba konferencijoje, kurioje yra dalyvaujama, iš kvalifikacijos kėlimo kursų, seminaro, konferencijos trukmės atimama skaityto pranešimo arba paskaitos trukmė.

1 valandos arba 1 akademinės valandos trukmės anksčiau skaityto (pakartotinio) pranešimo arba paskaitos skaitymas minėtuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose arba konferencijose turto arba verslo vertinimo klausimais

Prilyginamas 2 valandų trukmės kvalifikacijos kėlimui

 

Tarnybos direktoriaus 2020-01-30 įsakymu Nr. V1-11 pakeistame Turto arba verslo vertintojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo koordinavimo tvarkos apraše nustatyta kvalifikacijos kėlimo valandų skaičiavimo tvarka. Su minėtu teisės aktu galite susipažinti interneto svetainės www.avnt.lrv.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Vertinimas“ dalyje „Tarnybos direktoriaus įsakymai“.

Dėmesio: turto arba verslo vertintojams (vertintojų asistentams) per paskutinius 3 metus be Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (toliau – Įstatymas) nurodytų svarbių priežasčių nekėlusiems kvalifikacijos, jų vertintojo (vertintojo asistento) kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas yra sustabdomas. Priežastys, kurias Tarnyba pripažįsta svarbiomis, yra nurodytos Įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje – nutrūkęs susisiekimas dėl epidemijos, priešo puolimo, nepaprastai didelio potvynio ar kitos gaivalinės nelaimės, sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta asmens liga, jo šeimos narių ar artimųjų mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei būklė.

Siekiant išsiaiškinti mokymų ir kvalifikacijos kėlimo renginių poreikį, maloniai prašome raštu arba elektroniniu paštu (el. p.: info@avnt.lt) teikti pasiūlymus dėl vertintojams aktualių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo renginių temų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-04