Norintiems tapti vertintojų asistentais

Pretendentams, norintiems pasirengti Turto arba verslo vertintojo asistento (žemiausios) kvalifikacijos egzaminui, siūloma išklausyti 45 akad. val. kursą

Nr.

Tema

Akad. val. sk.

1.

Turto ir verslo vertinimo teisiniai pagrindai

6

2.

Finansai, finansų apskaitos pagrindai

3

3.

Turto ir verslo vertinimo pagrindai

2

4.

Statistikos pagrindai

1

5.

Pagrindiniai turto ir verslo vertinimo dokumentai ir jiems keliami reikalavimai

2

6.

Ekonomikos teorija

8

7.

Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindai

9

8.

Kilnojamojo turto vertinimo pagrindai, kelių transporto priemonių vertinimas

9

9.

Verslo vertinimo pagrindai

5

2020 metais numatyti mokymai

Nr.

Data

Registracija iki

1.

2020-03-16 – 2020-03-20

2020-03-09

2.

2020-08-31 – 2020-09-04

2020-08-21

3.

2020-10-19 – 2020-10-23

2020-10-12

Mokestis už mokymus 270 eurų, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią Tarnybos biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už asistento mokymus“.

 

Nr.

Turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminų temos

Nekilnojamojo turto vertinimo asistento kvalifikacijos egzamino temos

1.

Teisiniai turto vertinimo pagrindai. Civilinių teisinių santykių apžvalga

2.

Finansų apskaitos pagrindai

3.

Pagrindiniai turto vertinimo principai

4.

Statistikos pagrindai

5.

Pagrindiniai reikalavimai turto vertinimo dokumentams bei ataskaitai

6.

Ekonomikos teorija

7.

Nekilnojamojo turto vertinimo teoriniai ir metodiniai pagrindai

Kilnojamojo turto vertinimo asistento kvalifikacijos egzamino temos

1.

Teisiniai turto vertinimo pagrindai. Civilinių teisinių santykių apžvalga

2.

Finansų apskaitos pagrindai

3.

Pagrindiniai turto vertinimo principai

4.

Statistikos pagrindai

5.

Pagrindiniai reikalavimai turto vertinimo dokumentams bei ataskaitai

6.

Ekonomikos teorija

7.

Kilnojamojo turto vertinimo teoriniai ir metodiniai pagrindai

8.

Autotransporto priemonių vertinimas

Verslo vertintinimo asistento kvalifikacijos egzamino temos

1.

Teisiniai verslo vertinimo pagrindai. Civilinių teisinių santykių apžvalga

2.

Finansų apskaitos pagrindai

3.

Pagrindiniai verslo vertinimo principai

4.

Statistikos pagrindai

5.

Pagrindiniai reikalavimai verslo vertinimo dokumentams bei ataskaitai

6.

Ekonomikos teorija

7.

Verslo vertinimo teoriniai ir metodiniai pagrindai

Pretendentams, norintiems savarankiškai pasirengti turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminui rekomenduojamos literatūros sąrašas

I. Literatūra, rekomenduojama pretendentams, norintiems laikyti turto ir(arba) verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminą nepriklausomai nuo vertinimo srities

Eil.

Nr.

Teisės aktai ir standartai:

1.

Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas.

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 1389 „Dėl Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo įgyvendinimo“.

3.

Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“.

4.

Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 1K-160 „Dėl turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodekso patvirtinimo“.

5.

Tarptautiniai vertinimo standartai (International Valuation Standards).

6.

Europos vertinimo standartai (European Valuation Standards).

7.

Verslo apskaitos standartai, Verslo apskaitos standartų komentarai, Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai ir kt.

8.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

9.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

10.

Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-01-13 nutarimu Nr. 24 „Dėl paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ ir kt.

Eil. Nr. Mokomoji literatūra:
1. Ats. red. Skominas V. Mikroekonomika. Vilnius: VU, 2000.

2.

Rastenienė A. Mikroekonomika. Vilniaus vadybos akademija, 2005.

3.

P. Wonnacott; R. Wonnacott. Mikroekonomika. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1997.

4.

Ats. red. Skominas V. Makroekonomika. Vilnius: VU, 2006.

5.

Ats. red. Snieška V. Makroekonomika. Kaunas: KTU, 2006 ir kt.

II. Literatūra, rekomenduojama pretendentams, norintiems laikyti nekilnojamojo turto vertinimo srities turto ir(arba) verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminą:

1.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas.

2.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

3.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

4.

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas.

5.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas.

6.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas.

7.

Žemės įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“.

8.

Masinio žemės vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-12 nutarimu Nr. 1523 „Dėl masinio žemės vertinimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“.

9.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-08-25 nutarimu Nr. 924 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 310 „Dėl reglamento STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ patvirtinimo”.

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1995-12-14 įsakymas Nr. 198 „Dėl nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2008-01-31 įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2008-06-26 įsakymas Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.

14.

Rutkauskas A. V. Nekilnojamojo turto plėtotė. Investicijos ir rizika. Vilnius: Technika, 2001.

15.

Zavadskas E. K., Kaklauskas A., Banaitienė N. Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė. Vilnius: Technika. 2001.

16.

Galinienė B. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005.

17.

Kancerevyčius G. Finansai ir investicijos. Kaunas: Smaltijos leidykla, 2006.

18.

Mackevičius J. Įmonių veiklos analizė. Vilnius: Leidykla TEV, 2005.

19.

Aleknavičius A. Nekilnojamojo turto vertinimas. Kaunas: Ardivos leidykla, 2008.

20.

Kaklauskas A., Zavadskas E. K., Bardauskienė D., Dargis R. Darnus nekilnojamojo turto vystymas: vadovėlis. Vilnius: Technika. 2012.

III. Literatūra, rekomenduojama pretendentams, norintiems laikyti kilnojamojo turto vertinimo srities turto ir(arba) verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminą

1.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

3.

Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 120 ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 101.

4.

Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-361 „Dėl importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-120.

6.

Motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme ir draudimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-173.

7.

Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169.

8.

Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290.

9.

Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka ir naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-97.

10.

Derry C. Įrengimų ir mechanizmų vertinimas (autorinis vertimas iš anglų kalbos). Vašingtonas, 1985. – 50 p.

11.

Saprickij E. B. Kaip nustatyti įmonių mašinų ir įrengimų rinkos vertę (rusų k.). Maskva (Informelektro), 1997. – 63 p.

12.

Nazarov O. S. Mašinų ir įrengimų rinkos vertės nustatymas (rusų k.). Maskva (Delo), 1998. – 240 p.

13.

Elektroninė žurnalo versija „Įrengimai: rinka, pasiūlymai, kainos“ (rusų k.). 1997–2006 m. komplektas ir kt.

14.

Aleknavičius A. Nekilnojamojo turto vertinimas. Kaunas: Ardivos leidykla, 2008.

IV. Literatūra, rekomenduojama pretendentams, norintiems laikyti verslo vertinimo srities turto ir(arba) verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminą

1.

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas.

2.

Burkšaitienė D. Turto ir verslo vertinimo teoriniai ir praktiniai modeliai. Vilnius: Technika, 2000.

3.

Dzikevičius A., Michnevič E., Ževžikova O. Stochastinis verslo vertinimo modelis. Verslas: teorija ir praktika (Business: Theory and Practice). Vilnius: Technika, 2008, 9 tomas, Nr. 3, p. 229–237.

4.

Galinienė B. Verslo vertinimo sistemos kūrimas ir tobulinimas modernizuojant šiuolaikinę ekonomiką. – Knygoje: Ekonomikos modernizavimas. Nauji iššūkiai ir ekonominės politikos prioritetai. 2007. – 36–102 p.

5.

Galinienė B. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2005 antrasis leidimas). – 307 p.

6.

Galinienė B., Mašalaitytė L. Verslo vertinimo kokybei turintys įtakos finansinės analizės aspektai. Ekonomika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 77 tomas, p. 7–23.

7.

Gineitienė Z. Verslo kūrimas ir valdymas. Vilnius: VU leidykla, 2005

8.

Kancerevyčius G. Finansai ir investicijos. Kaunas: Smaltija, 2006. 864 p.

9.

Lakis V. Finansinės apskaitos teorija ir praktika. Vilnius: VU leidykla, 2009.

10.

Mackevičius J. Audito teorija ir praktika. Vilnius, 1999.

11.

Mackevičius J. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodika ir vertinimas. Vilnius: VU leidykla, 2009. 389 p.

12.

Mackevičius J., Jarmalaitė J. Nematerialieji ištekliai kaip apskaitos objektas: samprata, pripažinimas ir klasifikavimas. Verslo ir teisės aktualijos (Current Issues of Business and Law). Vilnius, 2011, t. 6, Nr. 2, p. 302–318. Prieiga internete: www.vta.ttvam.eu/index.php/vta/article/download/134/pdf

13.

Rutkauskas A. V. Nekilnojamojo turto plėtotė, investicijos ir rizika. Vilnius. 2001. – 403 p. ir kt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-04