>

Skelbiamos Tarnybos išleistos knygos.

Atnaujinta elektroninės knygos „Verslo apskaitos standartai 2016“ versija

Atsižvelgiant į pavyzdinio sąskaitų plano pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2016 m. sausio 29 d., ir 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2016 m. kovo 1 d., atnaujinta elektroninė knygos „Verslo apskaitos standartai 2016“ versija.

Atnaujintoje elektroninėje knygoje pateikta visa aktuali informacija, reikalinga įmonių vadovams ir buhalteriams, siekiantiems, kad jų įmonių apskaita būtų tvarkoma tinkamai, o finansinės ataskaitos teisingai parodytų įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Atnaujintą knygos versiją galima rasti čia(PDF leidinys).

KNYGA „VERSLO APSKAITOS STANDARTAI 2016“ 

Knygoje „Verslo apskaitos standartai 2016“ pateikti visi Audito ir apskaitos tarnybos priimti ir nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojantys verslo apskaitos standartai. Skelbiami verslo apskaitos standartai 2015 m. iš esmės buvo peržiūrėti, nes į Lietuvos teisės aktus buvo perkeliama 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB. Šia Europos Sąjungos direktyva siekiama geresnio Europos Sąjungos įmonių finansinių ataskaitų palyginimo, vienodų reikalavimų mažosioms įmonėms visoje Europos Sąjungoje, tobulesnio informacijos atskleidimo ir nuoseklumo, kad finansinių ataskaitų vartotojai būtų geriau informuojami apie įmonių finansinę būklę.

Šioje knygoje pateikiama:

• Visi nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojantys verslo apskaitos standartai, pagal kuriuos turi būti sudaromos įmonių finansinės ataskaitos.

• Naujausias pavyzdinis sąskaitų planas.

• Standartuose vartojamų terminų žodynėlis.

Knygą „Verslo apskaitos standartai 2016“ galima rasti čia (PDF leidinys).

ANKSTESNI TARNYBOS IŠLEISTI LEIDINIAI

Knyga „Verslo apskaitos standartai ir metodinės rekomendacijos 2011“

Audito ir apskaitos tarnybos išleistoje knygoje pateikta visa aktualiausia informacija, reikalinga įmonių vadovams ir buhalteriams, siekiantiems, kad jų įmonių apskaita būtų tvarkoma tinkamai, o finansinės ataskaitos teisingai parodytų įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

Knygos apimtis - 1 872 puslapiai. Joje pateikta:

- visi verslo apskaitos standartai, įskaitant naujausius, reglamentuojančius įmonių skaidymą, likvidavimą, koncesijų sutarčių sudarymą;

- standartų praktinio taikymo metodinės rekomendacijos;

- naujausias pavyzdinis sąskaitų planas;

- standartuose ir metodinėse rekomendacijose vartojamų terminų žodynėlis;

- verslo apskaitos standartuose vartojamų terminų rodyklė -puiki pagalba ieškant atsakymo į labai konkretų apskaitos klausimą.

Knyga „Mažų ir vidutinių įmonių tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas“

Nuo 2010 metų pradėtas taikyti MVĮ TFAS yra pirmasis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas, skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Manoma, kad ateityje šį standartą galėtų taikyti daugelis Europos Sąjungos šalių smulkių įmonių, kurios šiuo metu taiko ar ketina taikyti visą TFAS rinkinį.

Knygos apimtis - 384 puslapiai. Joje pateikta:

- mažų ir vidutinių įmonių TFAS;

- standarto išvadų pagrindimas;

- standarto įgyvendinimo nurodymai;

- specialiųjų terminų žodynas.

Knyga „Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai“

Knygos apimtis - 2 513 puslapių. Joje pateikta:

- visi tarptautiniai apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, taikomi nuo 2007 m. sausio 1 d.;

- standartų išvadų pagrindimai;

- standartų įgyvendinimo nurodymai;

- Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto aiškinimai;

- Nuolatinio aiškinimo komiteto aiškinimai;

- žodynas;

- rodyklė.

Europos Sąjungoje taikytini galiojantys standartai yra skelbiami viešai, tačiau išvadų pagrindimus, įgyvendinimo nurodymus, aiškinimus lietuvių kalba galima rasti tik šioje knygoje.

Atnaujinimo data: 2023-09-30