>

VERTINIMAS

Paraiškos dėl turto arba verslo vertintojo profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje forma
Prašymo įrašyti į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą forma
Prašymo leisti laikyti egzaminą forma
Prašymo leisti susipažinti su egzamino užduoties įvertinimu rekomenduojama forma
Skundo dėl egzamino komisijos sprendimo rekomenduojama forma
Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitos forma
Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ataskaitos forma
Paraiškos dėl turto arba verslo vertintojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint teikti turto arba verslo vertinimo paslaugas Lietuvos Respublikoje įsisteigus forma
Laikinai arba vienkartinai teikiamų turto arba verslo vertinimo paslaugų deklaracijos forma
Paraiškos dėl turto arba verslo vertintojo profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje forma

NEMOKUMAS

Prašymo formas galite rasti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V4-352 „Dėl teisės administruoti nemokumo procesus suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V4-350 „Dėl kitos valstybės narės asmenų, turinčių teisę administruoti nemokumo procesus toje valstybėje narėje, profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir nemokumo procesų administravimo Lietuvos Respublikoje įsisteigus, laikinai ar kartais tvarkos aprašo patvirtinimo“ prieduose. 

Fizinio asmens prašymas suteikti teisę administruoti nemokumo procesus

Juridinio asmens prašymas suteikti teisę administruoti nemokumo procesus

Prašymas dėl nemokumo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant įsisteigus administruoti nemokumo procesus Lietuvos Respublikoje

Deklaracija laikinai ir kartais administruoti nemokumo procesus

Atnaujinimo data: 2024-03-25