Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklės

Dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų finansinių ataskaitų ir veiklos ataskaitų (metinių pranešimų) už 2018 m. rengimo

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimą ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 1K-443 „Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" (taikomos finansines ataskaitas sudarant už finansinius metus, prasidedančius 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau).

Finansinių ataskaitų formos ir priedai

Supaprastintos metinės ataskaitos forma (tvarkantiems supaprastintą apskaitą)

Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių ataskaitų sudarymą ir pavyzdines finansinių ataskaitų formas reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintos Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės(taikomos už finansinius metus, prasidedančius ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d.). 

Rengiant finansines ataskaitas už finansinius metus, prasidedančius ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., gali būti naudojamos excel formato balanso ir veiklos rezultatų ataskaitų formos. Tarnyba už neigiamus padarinius neteisingai naudojant finansinių ataskaitų formas ir formules atsakomybės neprisiima.

Balanso forma

Veiklos rezultatų ataskaitos forma

Atnaujinimo data: 2023-09-30